Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen

Infrastruktur är planerad utifrån dem som färdas i bilar, inte motorcyklar. Som ett bidrag till alla som arbetar med vägsäkerhet har SMC tagit fram handboken "Säkrare vägar och gator för motorcyklister - en självklar del av Nollvisionen"

Modell för säker trafik
Redan 1997 fastställdes i regeringens proposition om Nollvisionen att ”människans fysiska förutsättningar att tåla yttre våld vid trafikolyckor skulle vara normgivande vid utformningen av transportsystemets olika delar”. Man konstaterade genom krockvåldskurvor att risken för att en fotgängare dödas i en kollision med personbil i 30 km/timme är 10 procent vilket legat till grund för sänkta hastigheter i tätorter från 50 till 30 km/timme. Krockvåldskurvan har också legat till grund för hur vägar byggs för fotgängare, cyklister och de som färdas i bil och kallas modell för säker trafik.

Utgångspunkten för modellen för säker trafik- att mänskliga misstag i trafiken inte ska leda till svåra personskador – fungerar därmed inte för motorcykel. De svenska MC-strategierna har därför fokuserat på åtgärder för att undvika att olyckor sker.

Vägmiljö och motorcyklister
Problemet för motorcyklister beror till stor del att vägmiljön utgår från personbil. Det handlar hur man planerar, utformar regler,  bygger och underhåller vägar och när/var man sätter upp hinder i vägmiljön som skyltar och räcken.

Motorcyklister har tidigare saknats som trafikantgrupp i de styrdokument för hur vägar ska utformas, drift och underhåll samt arbete på väg som finns inom Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Som ett bidrag till alla somarbetar med vägsäkerhet har SMC i mars 2019 tagit fram handboken Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister - en självklar del av Nollvisionen.

Foldern beskriver motorcyklisternas och mopedisternas särskilda behov som bör beaktas i samband med planering, utformning och design, byggande samt drift- och underhållsåtgärder av vägar och gator samt övrig vägmiljö. Dokumentet utgår från olyckor i STRADA och Trafikverkets djupstudier av dödade på tvåhjulig MC, forskning, lagar och regler på området i Sverige och andra länder samt liknande informationsinitiativ runt om i världen.

 

Här kan du ladda ner skriften som pdf-fil.  

Trafikverket har, i samarbete med SMC, genomlyst samtliga regelverk som rör utformning, nyinvestering samt drift och underhåll utifrån ett MC-perspektiv.  Ett resultat är att grus vid snabellagning ska vara borta från vägen inom 12-24 timmar mot tidigare 48 timmar. Så längde det finns grus ska varningsskyltar sitta uppe.  Överenskommelsen mellan SMC och Trafikverket hittar du här.

I september 2011 publicerades skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Det är ett samarbete mellan Trafikverket och SMC som pekar på brister i infrastruktur samt antalet olyckor som rapporterats in för dessa problem.
Ladda ner "Säkrare vägar och gator för motorcyklister".

Det tidigare dokumentet  "Säkrare MC på Väg" som togs fram av Vägverket och SMC visar exempel på problem för motorcyklister och hur de kan åtgärdas.

2007 undertecknade SMC och Trafikverket en gemensam handlingsplan för hur vägarna kan bli förbättras ur ett mc-perspektiv. Det kan du läsa här.  Tidsplanen har inte hållits, därför har en ny överenskommelse upprättats som ska genomföras under 2011.  

SMC har på denna sida samlat in Sveriges viktigaste mc-vägar. Avsikten är att peka ut vägar där många motorcyklister kör och där det finns ett behov av förbättringar ur ett MC-perspektiv. Trafikverkets regioner runt om i landet har fått detta liksom SMC:s vägspanare. De markerade vägarna ska göras säkrare ur ett mc-perspektiv.

EU-kommissionen har antagit ett infrastrukturdirektiv för det transeuropeiska vägnätet. Det har implementeras i Sverige genom dels en Vägsäkerhetslag, dels föreskrifter från Transportstyrelsen.  I föreskrifterna nämns motorcyklister som en oskyddad trafikantgrupp som därför kräver särskild hänsyn. Direktivet omfattar endast det transeuropeiska vägnätet, TERN.  

Grus gillar inte vi motorcyklister.