Tävlingar på väg är hotade

2022-12-27

I början av december hade SMC ett möte med Trafikverket angående deras regeringsuppdrag om att underlätta och förenkla föreningars verksamhet på väg. SMC framförde att tillstånd bör slopas för MC-och veteranfordonsrallyn som inte påverkar trafiken. Tyvärr har Trafikverket beslutat om nya regler för vägmärken i samband med olika motionslopp. Man vill vältra över stora kostnader på föreningarna som har lopp på statlig väg. SMC är medlem i Riksidrottsförbundet och står bakom deras krav på snabb hantering av frågan för att rädda idrotten på vägarna!

SMC har vid flera tillfällen framfört att om personer på motorcyklar eller andra fordon deltar i ett rally som arrangeras av SMC, MHRF, KAK och liknande organisationer finns ingen anledning att kräva tillstånd under förutsättning att personerna som deltar har körkort, kör lagliga fordon, kör på väg där det är tillåtet att färdas och inte blockerar trafiken.  Läs mer i tidigare nyhet.

Men, det visade sig att regeringsuppdraget till Trafikverket äventyrar tävlingsverksamhet som cykel- och motionslopp på statliga vägar. Från 1 januari 2023 kräver Trafikverket att  samtliga vägmärken som är aktuella för ett arrangemang på statlig väg ska hanteras av Trafikverkets upphandlade entreprenörer och att kostnaden för att genomföra åtgärderna ska belasta arrangören. Cykelförbundet räknar med att kostnaderna som Trafikverket vill ålägga föreningarna är sammanlagt i storleksordningen 20–50 miljoner kronor. Trafikverket har utlovat ett bidrag på 500 000 kr det första kvartalet 2023. Trafikverkets uppdrag ska redovisas mars 2023 och RF har begärt att Trafikverket avvaktar med att införa den nya ordningen. Läs mer i debattartikel från RF:s styrelse 1 december Aftonbladet

SMC anser att Trafikverkets agerande är ett direkt hot mot alla kommande arrangemang på statliga vägar och i förlängningen även kan komma att omintetgöra evenemang på kommunala gator och enskilda vägar.

Uppdrag till Trafikverket i regleringsbrevet
Trafikverket ska analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. I analysen ska Trafikverket beakta EU:s regler om statligt stöd. Vid uppdragets genomförande ska Trafikverket samråda med relevanta myndigheter och andra aktörer. Analys och förslag på förändringar ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.