Förenkla hantering av MC-arrangemang

2022-12-05

Idag har SMC och MHRF haft ett möte med Trafikverket angående deras regeringsuppdrag om att underlätta och förenkla föreningars verksamhet på väg. SMC har framfört att det inte finns någon anledning att kräva tillstånd för personer på motorcyklar som deltar i ett rally under förutsättning att personerna som deltar har körkort, kör lagliga fordon, kör på väg där det är tillåtet att färdas och inte blockerar trafiken. Det behövs inte heller någon polisövervakning varken för deltagare eller för att hålla ordning på åskådare. Vägens sidoområden behöver inte spärras av. Fordonen behöver inte kontrolleras. SMC föreslår att detta tydliggörs för berörda.

SMC:s inställning
Om personer på motorcyklar eller andra fordon deltar i ett rally som arrangeras av SMC, MHRF, KAK och liknande organisationer finns ingen anledning att kräva tillstånd under förutsättning att personerna som deltar har körkort, kör lagliga fordon, kör på väg där det är tillåtet att färdas och inte blockerar trafiken. Det behövs inte någon polisövervakning varken för deltagare eller för att hålla ordning på åskådare. Vägens sidoområden behöver inte spärras av. Fordonen behöver inte kontrolleras. Transportstyrelsens förekrifter TSFS 2018:2 är avsedd för helt andra tävlingar på väg.

Exempel på händelser när det skulle behövas tillstånd är i samband med större korteger där trafiken kan bli drabbad av en stor mängd fordon under en kortare tid.

SMC har i tidigare remissvar framfört att Transportstyrelsens föreskrift ska få föjande allmänna råd:
"Ansökan om tillstånd är inte nödvändigt då det inte finns några som helst
tävlingsmoment på vägen och då arrangemanget endast handlar om att köra rekommenderad väg mellan olika angivna platser. Några exempel på icke tillståndspliktiga tävlingar på väg är så kallade MC-rallyn och veteranrallyn."

Uppdrag till Trafikverket i regleringsbrevet
Underlättande och förenkling för verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig trafikinfrastruktur Trafikverket ska analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. I analysen ska Trafikverket beakta EU:s regler om statligt stöd. Vid uppdragets genomförande ska Trafikverket samråda med relevanta myndigheter och andra aktörer. Analys och förslag på förändringar ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.