Kammarrätten avslår SMC:s överklagande

2021-12-29

Sedan februari 2020 har SMC och 200 andra användare stängts ute från Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA. Efter ett överklagande 2020 fick SMC ta del av uppgifter men hösten 2021 har myndigheten stängt dörren igen. SMC får inte ta del av enkla uppgifter som väglag, vägnummer, händelseförlopp och om olyckan ledde till personskador. Detta beslut går tvärtemot var ministern och flera riksdagsledamöter framfört. SMC har överklagat beslutet till Kammarrätten som avslagit SMC:s framställan. Idag har vi skickat överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen.

SMC och drygt 200 andra användare stängdes ute från STRADA över en natt i februari 2020. SMC kunde få ta del av uppgifter genom tjänstemän på myndigheten. Men, snart visade det sig att man inte alls ville lämna ut uppgifter som behövs för att bedriva ett trafiksäkerhetsarbete baserat på fakta. SMC överklagade då och fick rätt till vissa uppgifter. Men, hösten 2021 stängde Transportstyrelsen dörren helt och hänvisar till den nya lagen. SMC överklagade till Kammarrätten som nu avslagit överklagandet. SMC har därför begärt prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Parallellt med den rättsliga processen har SMC kontakt med riksdagsledamöter. SMC har också skrivit en debattartikel tillsammans med andra organisationer i civilsamhället som inte heller får ut uppgifter ur STRADA längre. Artikeln infördes i många tidningar.

Det aktuella överklagade beslutet
Sveriges MotorCyklister, SMC, överklagar Kammarrätten i Jönköpings beslut mål 3096-21 från 15 december 2021. Beslutet som överklagas är Transportstyrelsens beslut 20 augusti i ärende TSG 2021-8018 att inte lämna ut olycksdata i STRADA till SMC.
Kammarrätten konstaterar i beslutet att de begärda uppgifterna inte är sådana att de i sig kan hänföras till någon enskild varför sekretessbestämmelsen i 24 kap. 8 § första stycket OSL inte är tillämplig. Därefter gör Kammarrätten en bedömning att uppgifterna kan kombineras med annan extern information som gör att det inte går att bortse från att enskilda personer går att identifiera, oavsett vilket syfte SMC har med att begära uppgifterna. Denna bedömning gör att SMC:s överklagande avslås.

SMC:s skäl för att prövningstillstånd ska beviljas
SMC har under tio år haft direktåtkomst till STRADA. Ansvarig tjänsteman i SMC har genomgått den obligatoriska utbildningen dels för att lära sig använda statistikverktyget, dels få en utbildning i hur uppgifterna får användas inom SMC för att säkerställa att organisationen följer regler i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Direktåtkomsten till STRADA har varit ett viktigt verktyg i organisationens dagliga trafiksäkerhetsarbete. Det handlar om remissvar, information, rapporter, utbildningar och liknande.
Varken SMC, statliga myndigheter eller annan part har mottagit klagomål eller negativa synpunkter på SMC:s hantering och användning av information i Strada.
SMC har under den tid vi haft direkt access till STRADA aldrig röjt uppgifter som gör att enskilda eller någon närstående lider skada eller men.
SMC har under den tid vi haft direkt access till STRADA varken haft kunskap om vilka enskilda som finns bakom uppgifterna i STRADA eller vilka deras närstående är.
SMC har aldrig haft ett intresse av att ta reda på vilka personer som finns bakom varje olycka och försökt spåra de tusentals motorcyklister det handlar om årligen.
Kammarrätten hänvisar till att SMC skulle kunna genomföra bakvägsidentifiering genom att kombinera uppgifterna i STRADA med annan extern information. Kammarrätten anger inte vilken extern information detta handlar om. SMC har ingen åtkomst till annan extern information där skadade och dödade i trafikolyckor finns. SMC har varken resurser för att genomföra bakvägsidentifiering eller något intresse att bedriva detta. Det är inte så ett effektivt trafiksäkerhetsarbete bedrivs vilket alla som arbetar med trafiksäkerhet i Sverige är väl medvetna om.

Det ligger dessutom i samhällets intresse att civilsamhället kan upprätthålla sitt arbete som främjar trafiksäkerheten vilket också poängterats av infrastrukturminister Tomas Eneroth och ett antal riksdagsledamöter då den nya lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas debatterats.
Under den period SMC haft åtkomst till STRADA har olyckor med motorcykel minskat vilket gör att samhället dels sparat miljardbelopp utifrån Trafikverkets beräkningsmodell, dels minskat mänskligt lidande till följd av trafikolyckor.

Det beslut SMC vill få till stånd och grund för detta
Av 24 kap. 8 § OSL framgår följande: Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

Uppgifterna som SMC begärt har endast informativ och undersökande karaktär på systemnivå, inte på individnivå. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett liknande fall, HFD 2012:64, kommit fram att statistiksekretess inte hindrar utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder. I det fallet tog man även hänsyn till dels att denna statistik skulle leda till att dessa uppgifter kunde leda till enskilda domares uppgifter samt till uppgifter av de som hade blivit dömda för brott. Vidare tog domstolen också i beaktande vem som begärde ut de uppgifterna och hur de skulle användas.
SMC konstaterar att frågeställningen i det rättsfallet liknar SMC:s ansökan. Mot bakgrund av beslut i HFD 2012:64 anser SMC att ett liknande synsätt bör gälla avseende utlämnande av uppgifter från STRADA. Även i frågan om vem som begär ut uppgifterna i STRADA konstaterar SMC att omständigheterna är likadana. Det finns ett offentligt intresse i att redogöra för vad som orsakade de trafikolyckorna som berörde tvåhjuliga motorfordon på vägarna. SMC är en trafiksäkerhetsorganisation som under närmare 60 år bedrivit trafiksäkerhetsarbete för motorcyklister och mopedister. Kunskap om varför olyckor sker är en självklar grund för hela trafiksäkerhetsarbetet.

Av 12 a § förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen framgår dessutom följande: Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till att målet uppfylls. Förordning (2015:10). 

Det ligger i offentlighetens intresse att flera aktörer förutom statliga myndigheter och/eller kommuner kan bedriva ett effektivt arbete som främjar trafiksäkerheten. Såväl regering som riksdag påtalar vikten av samverkan med civilsamhället och organisationer som SMC. En fortsatt god samverkan med SMC gynnar Transportstyrelsens målsättning och bidrar till ett effektivare arbetssätt vad gäller trafiksäkerheten i Sverige.
SMC:s ansökan om att få ut de begärda uppgifterna ska därför beviljas.

Läs Kammarrättens avslag
Läs SMC:s överklagande


Infrastrukturminister Tomas Eneroth framförde 17 mars 2020 i riksdagen att huvuddelen av uppgifterna i STRADA kan lämnas ut och att det enbart är integritetskänsliga uppgifter som inte ska delas ut. Ministern förklarade att SMC:s arbete räddar liv och att civilsamhället har en avgörande betydelse i det svenska trafiksäkerhetsarbetet. Länk till riksdagsdebatten