Vi stängs ute från viktig statistik om olyckor

2021-09-27

Sedan en ny lag infördes har civil­samhället stängts ute från information om olyckor inom väg­nätet. Vi vädjar nu om att få fortsätta vårt trafik­säkerhets­arbete, skriver flera debattörer.

Sverige är ett land som länge har arbetat aktivt med trafiksäkerhet. Alla känner till nollvisionen och regeringen har dessutom ökat ambitionerna om en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030. Samtidigt har ett riksdags­beslut fattats som förhindrar hela Sveriges civilsamhälle att ta del av viktig information i vårt gemensamma trafik­säkerhets­arbete.

Fram till i somras har civil­samhället kunnat arbeta sida vid sida med staten för att nå framgång i trafik­säkerhets­arbetet genom att få tillgång till uppgifter i Transport­styrelsens databas Strada. Dessvärre är detta samarbete numera blott ett minne. Genom en ny lag har man förbjudit över 200 användare direkt­åtkomst i Strada, där det finns viktig statistik och information om skador och olyckor inom vägtransport­nätet.

Databasen har använts för att identifiera orsaker till allvarliga olyckor, vilka specifika sträckor som är extra drabbade, olyckstyper samt för att kunna dra slutsatser kring var, när och hur åtgärder bör sättas in. Frivilliga och bransch­organisationer har historiskt sett varit starkt pådrivande genom ett systematiskt arbete gentemot riksdag och regering om att få till kraftfulla trafik­säkerhets­åtgärder. Informationen från Strada har även använts för fortbildning och för att sprida kunskap om trafik­säkerhet. Ett arbete som staten tacksamt har applåderat genom åren, men som man nu stänger dörren för.

I dag har ett antal statliga myndigheter, kommunala myndigheter och länsstyrelser direkt­åtkomst till Strada. Universitet och högskolor har direkt­åtkomst om uppgifterna behövs i forskningen. Alla 206 tidigare användare som haft direkt­åtkomst ska i stället ges tillgång till uppgifter som Transport­styrelsen bedömer inte är i strid med offentlighets- och sekretess­lagen och i förekommande fall dataskydds­regleringen. När förslaget togs fram försäkrades på olika politiska nivåer att civil­samhället skulle kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Ur trafik­utskottets betänkande till propositionen kan man exempelvis läsa:

”Utskottet vill liksom regeringen även framhålla betydelsen av frivillig­organisationernas arbete för att öka trafik­säkerheten. Enligt utskottets bedömning innebär förslagen i propositionen inte någon förändring för företag och intresse­organisationer jämfört med dagens situation. […] Till dessa aktörer kan åtkomst endast medges till uppgifter som inte omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifter som inte kan hänföras till en person, till exempel aggregerade uppgifter, bör kunna lämnas ut.”

Ansvarig för lagen, infrastruktur­minister Tomas Eneroth, svarar i en skriftlig fråga att ”det är viktigt att ideella organisationer ges tillgång till den information de behöver för att bidra i trafik­säkerhets­arbetet”.

Dock gör Transport­styrelsen en annan tolkning som innebär att information om var och varför olyckor sker inte längre lämnas ut, trots att det ansågs vara en självklarhet när lagförslaget diskuterades och beslutades. Sveriges intresse­organisationer och frivillig­organisationer är inte och har aldrig varit intresserade av personliga detaljer från olyckor. Vi vill fortsätta arbeta för att nå nollvisionen. Något som vi upplevt ha en samsyn med politiken, från vänster till höger. I stället för ett givande samarbete har vi nu en situation där transparensen och insynen i hur staten hanterar och bedriver sitt trafik­säkerhets­arbete är obefintlig. Det är också viktigt att civil­samhället kan granska och stötta trafikutformarna i deras trafik­säkerhets­arbete och påtala brister i systemet. Vi har nu utestängts från den möjligheten.

Civilsamhället har historiskt sett haft en stor påverkan på ett framgångsrikt trafik­säkerhets­arbete i Sverige. Nu är vi bakbundna och utlämnade till Transport­styrelsens tolkningar. Vi vädjar nu till regeringen: låt oss fortsätta vårt trafik­säkerhets­arbete. Låt oss hjälpa er nå målet om en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.

Jesper Christensen
Generalsekreterare Sveriges MotorCyklister

Caroline Drabe
VD, Riksförbundet M Sverige

Göran Sydhage
VD, MHF Motorförarnas helnykterhetsförbund

Marie Nordén
Generalsekreterare, NTF

Emil Rensvala
Verksamhetsledare, Svenska cykelstäder

Per Hasselberg
Ordförande Cykelfrämjandet


Tomas Eneroth har svarat på fråga i riksdagen och även deltagit i interpellationsdebatt rörande STRADA.