Högerregeln vs Utfartsregeln

2021-10-19

Gäller alltid högerregeln? Nej! Att tillämpa den jämt leder till onaturliga konsekvenser. Denna sanning slog Tingsrätten i Flemingsberg nyligen fast. I domen talas om att ”förhindra olägenheter av en alltför stel eller opraktisk tillämpning av högerregeln i situationer där det för förare i allmänhet ter sig naturligt att lämna företräde åt trafiken på den ena av två vägar som möter varandra.” Beslutet var en stor lättnad för Bengt.

Vi står utanför tingshuset i Flemingsberg. Bengt är glad och ler mot sin advokat Elsa. Han har just friats från misstanke om trafikbrott. Det hela är en märklig historia. Bengt, hemmahörande söder om Stockholm, kom den 7 maj 2020 körandes med sin motorcykel längs Sorundavägen. Plötsligt svänger en svart Volvo ut från en sidoväg. Kollision går inte att undvika. Bengt dundrar in i förardörren. Han får bland annat en svår hjärnskakning och skadar sitt knä. Det blir en lång konvalescens. Både bil och motorcykel går till skroten. Bengts knä måste opereras.

Under rättegången som sedan följde uppgav föraren att hon noga tittat i båda riktningar innan hon körde ut. Hon menar att hon, som kommandes från en sidoväg, är skyldig att göra så. Bengts advokat visar upp bilder och referenser till tidigare utslag i Högsta Domstolen som alla pekar i samma riktning. Högerregeln tillåter undantag och då talar man om den så kallade utfartsregeln som tvingar utfarande fordon att ge företräde. Åklagarens hänvisar till högerregeln men medger att situationen kanske inte är så enkel i detta fall.

STOP-skylt
Det tar rätten mindre än en kvart efter avslutad huvudförhandling att fria Bengt. Bengts lättnad är stor. Det har varit en lång resa och han har i sammanhanget fått hjälp och stöd av SMC. I domen slår Tingsrätten fast att ”en sammantagen bedömning utifrån förhållandena på platsen och förhörspersonernas uppgifter att det ligger närmast till hands för en trafikant på Sorundavägen att uppfatta Tvärvägen som avsedd för trafik till och från de närbelägna fastigheterna. Det sagda innebär att Tvärvägen ska anses som sådan utfartsväg som avses i 3 kap 21 § trafikförordningen. Bengt Askendal har således inte haft väjningsplikt mot korsande trafik. Åtalet ska därför ogillas.”

Bengt berättar att olyckan skedde längs en sträcka av Sorundavägen som är 13 kilometer lång. På dessa 13 kilometer finns, berättar Bengt, 153 utfarter. Tänk att behöva bromsa inför alla dessa. Tänk om bussar och grusbilar måste göra detsamma. Lyckligtvis är det nu klarlagt att så ej krävs, vilket inte minst understryks av att det i februari 2021 kom upp en STOP-skylt på Tvärvägen (domen nämner skylten). En skylt som domen gör till helt onödig. Fast hellre en skylt för mycket än en före lite.

Maskad dom från Flemingsbergs Tingsrätt. 


Bengt Askendal tillsammans med sin advokat Elsa Segerros. Elsa arbetar på byrån Försvarsadvokaterna i Stockholm. Hon och hennes kollegor tar sig gärna an trafikbrottmål.

Text och bild: Birger Tommos

SMC kontaktade Trafikverket under januari 2021 och ställde några frågor:
"På grund av ett aktuellt ärende som har kommit till vår kännedom har SMC en fråga gällande väg 542 (Sorundavägen) i Nynäshamns kommun. Längs med vägen finns det utfarter från bland annat Valstavägen och Gamla Kyrkvägen. Det sägs att det är högerregeln som gäller, men när man tittar på gatubilden via Google Maps så är vår bedömning att dessa vägar borde vara utfartsvägar och således skulle högerregeln inte gäller. Därtill är väg 542 huvudled från 225 i söder till 150 meter om Grödby. Därefter är den vägen inte huvudled längre och både vår medlems och vår undersökning har inte kunnat besvara varför det inte ska vara huvudled längre. Vi har inte kunnat få någon lokal trafikföreskrift i Transportstyrelsens databas gällande den vägen heller.

Vi undrar därför följande:
Vilken regel gäller för den vägen på det avsnittet som vi beskriver i andra stycket?
Var finns den lokala trafikföreskriften som reglerar väg 542 och just det specifika problemet ovan.

Det är en oerhört viktigt fråga vad gäller trafiksäkerheten, inte bara längs med den vägen utan på alla vägar med liknande utformning."

Svar från Trafikverket:
"Aktuell vägsträcka av väg 542 är problematisk och inte särskilt intuitiv kring vilka trafikregler som gäller. För väg 542, 150 meter norr om Grödby, finns det ingen lokal trafikföreskrift beslutad av länsstyrelsen. Vägsträckan är alltså oreglerad, varför då högerregeln gäller (vilken anges i 3 kap. 18 § trafikförordningen). Att förare har väjningsplikt mot trafik på huvudled anges i 3 kap. 21 §. I denna paragraf anges också andra undantag från högerregeln, dvs. den s.k. utfartsregeln:

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg
1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,
2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,

Här finns det uppenbart utrymme för tolkning om vad som är en ägoväg eller ”någon annan likande utfartsväg”. Vår bedömning är att högerregeln gäller vid anslutningsvägen från Trollstamalm (Tvärvägen) då denna anslutningsväg storleksmässigt och standardmässigt är att likställa med väg 542, även om den råkar vara enskild. Detta har nog inte alltid varit fallet. Tvärvägen har under de senaste åren asfalterats samt utrustats med en vägvisare och därigenom fått en annan karaktär under de senaste åren. De övriga anslutningsvägar som du nämner är dock av karaktären ”liknande utfartsväg”, varför utfartsregeln bör vara tillämplig.

Bara den anledningen att man kan dryfta om och diskutera eventuella väjningsreglers tillämplighet är i sig ett tecken på att trafikmiljön utmed den aktuella vägsträckan är svårförståelig och därigenom olämplig. Att inte reglera korsningar behöver dock inte vara negativt då detta kan uppmana till passivitet hos trafikanter och göra dem mer avvaktande i sin körning. Vad gäller väg 542 utmed denna vägsträcka bedömer Trafikverket att det därför finns ett behov av att reglera vägsträckan för att åstadkomma en begriplig trafikmiljö. Detta är med hänsyn till hur de senaste årens exploatering har gjort att området har ändrat karaktär. Mot bakgrund av detta har Trafikverket framställt till Länsstyrelsen om att reglera dessa relativt nya anslutningar med väjningsplikt respektive stopplikt. Stopplikt kommer att sättas upp på Tvärvägens anslutning under februari."

 

stoppskylt tvärvägen
I februari 2021 sattes en stoppskylt upp från Tvärvägen mot Sorundavägen.