Trafikutskottet kräver säkrare vägar för MC

2017-03-22

Trafikutskottet föreslår 23 mars att en strategi ska tas fram för att säkerställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, även motorcyklister. Trafikutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram en sådan strategi. Frågan kommer att debatteras i riksdagen 5 april. SMC applåderar Trafikutskottets förslag!

Under riksåret har flera motioner inkommit som rör säkrare vägar för motorcyklister vilket är mycket positivt. SMC har med spänning inväntat Trafikutskottets ställningstagande som publicerades idag. SMC och MC-Folket kommer att vara på plats när frågan debatteras i riksdagen 5 april. Debatten sänds live för alla som inte kan vara på plats. (s), (mp) och (v) vill inte ha en strategi, därför tror vi det blir en intressant diskussion! Alla medborgare har möjlighet att kontakta sina riksdagsledamöter och föra fram sina åsikter.

Ledamöterna i Riksdagens Trafikutskott 

Klippt från Riksdagens hemsida


"Bilar, lastbilar, bussar, spårvagnar, cyklister och fotgängare. Det är många som ska samsas på vägarna och trafikutskottet vill understryka att det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet tar hänsyn till alla sätt att färdas. Sverige är ett av de mest trafiksäkra länderna i världen men utskottet tycker att ännu mer borde göras för att vägarna ska bli ännu säkrare.

Mer bör göras för motorcyklister
Det finns behov av åtgärder för att öka motorcykeltrafikens säkerhet. Dels för att förebygga olyckor och dels för att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt inträffar. Bland annat finns behov av att se över vägräcken då deras utformning i dag kan utgöra en risk för motorcyklister. Trafikutskottet konstaterar också att antalet cykelolyckor ökar och ser därför ett behov av insatser som höjer trafiksäkerheten för cyklister. Utskottet vill därför att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en strategi för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom detta uttalande. 

S, MP och V reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte att ett tillkännagivande om en strategi behövs och reserverar sig därför mot utskottets förslag. S, MP och V pekar på att regeringen har beslutat om en nystart för trafiksäkerhetsarbetet och lyft fram att det fortsatta arbetet ännu mer måste fokusera på säkerheten för oskyddade trafikanter. De tre partierna anser därför att det arbete som utskottet efterlyser redan pågår." 


Motioner som hanterats rörande MC och trafiksäkerhet i Trafikutskottet. 
Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Sten Bergheden har skrivit en skriftlig fråga till infrastrukturminister Anna Johansson om säkra vägar för motorcyklister. Svaret från mininstern är ännu ej publicerat. 

Alliansen yrkade i motionen Infrastruktur för ett hållbart transportsystem punkt 24 på att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att återkomma med en strategi för att i framtida trafiksäkerhetsarbete säkerställa att vägarna blir säkrare för alla trafikslag, däribland motorcykel och tillkännager detta för regeringen. Det är detta yrkande som Trafikutskottet nu fattat ett beslut om att bifalla, se ovan. 

Läs mer om räcken på annan plats på SMC:s hemsida. 


Klicka för större bild. Risken att dödas mot ett räcke är 11 gånger högre för de som kör MC jämfört med bil, baserat per 1000 km. 


Klicka för större bild. Risken att dödas i ett räcke är 27 gånger högre för de som kör MC jämfört med bil baserat per 1000 fordon.