Annonser

 

MC och miljö

Motorcykeln sliter mindre på vägarna, bidrar till minskad trängsel då den enkelt kan passera köer, drar ofta mindre bensin jämfört med bilen och har en miljövänligare tillverkningsprocess. Dessutom återvinns i stort sett alla motorcyklar i sin helhet. Därför anser SMC att motorcykeln är ett miljövänligt fordon. Motorcyklar fyller en viktig funktion i samhället och bör självklart tas i beaktande i alla former av transportplanering.

Motorcykeln är ett fordon som tar liten plats, som minskar köbildning och som nästan aldrig skrotas. Sedan 2003 är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening vilket minskar utsläppen ytterligare.

Kraven skärptes  från och med 2016 genom nya EU-regler, se bild nedan.  


Klicka på bilden för större format. 
Förklaring: CO = kolmonoxid, HC= kolväten, NOX= kväveoxider, PM = partiklar

Bidrag till elfordon
Under perioden 2018-2020 kommer regeringen att dela ut premier till personer som köper en elmotorcykel, elmoped och elcykel. Premien är max 10 000 kronor per person en gång. Ansökan hanteras av Naturvårdsverket. Syftet är att flytta transport från bilen till lätta elfordon. Så här sa ministern i pressmeddelandet: "Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa." Läs mer här. 

SMC:s miljöpolicy
Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.

Det innebär att:

• SMC ska bidra till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassa framtidens motorcyklism som en del i en hållbar utveckling.

• SMC ska främja teknisk utveckling som bidrar till en positiv miljöpåverkan inom motorcyklismen som kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället.

• SMC ska genom de beslut vi tar och den verksamhet vi bedriver sträva efter att minska vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar som verksamheten kan medföra.

• SMC ska utveckla och förbättra verksamheten kontinuerligt och eftersträva att lagar och regler efterlevs.

• SMC ska öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor. Anställda, förtroendevalda men på sikt även medlemmar, klubbar och andra som bidrar till SMC:s verksamhet, ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.

• SMC ska arbeta för att transporter och resande med motorcykel ska ses som ett hållbart resande och därmed är en del i det framtida transportsystemet.

• SMC ska genom förebyggande arbete verka för att minska risken för skador som tar resurser i anspråk och ger upphov till avfall och utsläpp.

Hållbarhetsredovisning för SMC
Parallellt med att den nya miljöpolicyn togs fram skrevs också SMC:s första hållbarhetsredovisning. Den bygger så långt det är möjligt på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 för relevant och trovärdig redovisning. Dokumentet har tagits fram i samarbete med HUAros AB. SMC har strävat efter att redovisningen ska uppfylla GRI:s applikationsnivå C så långt det är möjligt för en ideell organisation. Utgivningsåret är 2013 och redovisningen ska uppdateras under 2018. 

SMC:s hållbarhetsredovisning. 
SMC:s miljöpolicy 2013
Global reporting

 
Motorcykeln är ett perfekt fordon i staden. Foto: Fredrik Elfdahl


Motorcykeln funkar också på vinter. Foto: Anders Nordén