Mc-parkering

Tyvärr saknas ett enhetligt regelverk för hur man får parkera motorcyklar i landet. Inte ser det ut att bli något heller. Många MC-ägare kontaktar SMC sedan man fått P-böter.

En gemensam regel är dock att parkeringar för motorcykel med tilläggsskylt motorcykel gäller tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I. Många svenska kommuner har MC-parkeringar som är gratis. Saknas detta uppmanar SMC att motorcyklisterna lokalt uppvaktar kommunen med förslag på lämplig plats. 

SKL om avgifter i P-ruta avsedd för MC och moped klass I
SKL säger tydligt på sin hemsida att kommunerna kan skapa avgiftsfria utrymmen avsedda för MC och moped klass I:  "För de kommuner som inte vill ta ut P-avgift för MC och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon. 
Då ska tilläggstavla T8 med symbolen S7 användas under P-märket. Innebörden av denna symbol är "
tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn. Om fordon med fler hjul ska kunna parkera krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla"  

Från december 2017 inte längre oklart var mopedbilarna ska parkera
Från och med 1 december 2017 får inte längre mopedbilarna parkera på MC-parkeringar. Det har man kunnat göra tidigare på grund av en dom från Hovrätten i Skåne som grundar sig på att ordet tvåhjulig saknades i Vägmärkesförordning då det gäller moped vilket infördes 1 december 2017. Kommunerna och Transportstyrelsen bad regeringen 2013 om en förändring av Vägmärkesförordningen för att förtydliga att en MC-skylt betyder tvåhjulig motorcykel och moped klass I. SMC har också uppvaktat regeringen i frågan. 

MC med två hjul fram
Två hjul fram räknas som ett hjul enligt ramförordningen för motorcyklar, se sidan 60:

72. dubbelhjul: två hjul som är monterade på samma axel som betraktas som ett enda hjul, förutsatt att avståndet mellan deras markkontaktscentrum understiger 460 mm.

Ramförordningen trädde i kraft i svensk lag i januari 2016. Det betyder att en motorcykel med två hjul fram inte har tre hjul utan två. SMC har kontaktat Transportstyrelsen och föreslagit  ett förtydligande av Vägmärkesförordningen med texten "Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn samt motorcykel och moped med främre dubbelhjul.

Transportstyrelsen svarade att detta inte är en prioriterad fråga. Vid diskussioner med parkeringsbolag, kommuner med flera så bör du som kör en MC med främre dubbelhjul åberopa lagtexten i ramförordningen. 

Utformning av en MC-parkering
Eftersom både kommuner och fastighetsägare kontaktar SMC om hur en MC-parkering bör vara utformad har ett infoblad tagits fram. I de nya reglerna för Vägar och Gators utformning som publicerades i november 2012 finns storlek på MC-parkering angiven. 


Enkät om MC-parkeringar
SMC ställde år 2001 en enkät till samtliga kommuner i landet. Resultatet visar att tillgången på mc-parkeringar varierar kraftigt, att reglerna är mycket olika för hur många som får stå i en ruta och hur många som ska betala. Här kan du läsa en sammanfattning av vad kommunerna svarade.

Parkeringsutredningen och MC
Under 2005-2006 gav Näringsdepartementet Johnny Gylling i uppdrag att leda Parkeringsutredningen. SMC träffade honom i samband med detta och framförde våra åsikter i parkeringsfrågan. Avsnittet om MC-parkering i P-utredningen var mycket bra. Här kan du läsa SMC:s  inlaga till parkeringsutredningen. SMC har kontaktat Näringsdepartementet med frågan om man ska ge ansvarig myndighet i uppdrag att ta fram nationella regler för MC- och mopedparkering. Det tänker man inte göra. SMC har försökt lyfta frågan i olika sammanhang men inte lyckats få någon förändring. Arbetet fortsätter. P-utredningen som helhet (SOU 2006:109)


Svenska Evidendo har hittat på den optimala MC-parkeringen! 

Om du får böter
Ett vanligt problem som uppstår vid mc-parkering är att avgift erläggs och att p-biljetten blåser bort, stjäls eller tas med i fickan. Motorcyklisten får p-böter och sedan startar processen mot polisen eller parkeringsbolaget. SMC har tagit fram en kort beskrivning på hur du kan gå vidare om du får parkeringsböter på din motorcykel.  Sedan detta skrevs har dock saker förändrats i och med en dom från Tingsrätten som inte prövades av Hovrätten 2010, se nedan.

Fota kvittot
Foton av en parkeringsbiljett är ett starkare bevis än parkeringsvaktens vittnesmål enligt en dom i Högsta Domstolen, HD, sommaren 2013.  HD:s beslut är rimligt anser SMC och bör göra det möjligt för MC-förare att fotografera P-kvittot som riskerar att försvinna då det ligger på motorcykeln. Artikel. 


Var förvara p-biljett, p-skiva och p-tillstånd?
I maj 2011 begärde en jurist, på uppdrag av SMC, prövningstillstånd i Högsta Domstolen med anledning av problematiken kring MC-parkeringar. Länk till nyhet om ärendet. Tyvärr beviljade inte HD prövningstillstånd. 

SMC har vid flera tillfällen uppvaktat Näringsdepartementet och föreslagit att Trafikförordningen ska ändras så att kravet om att P-biljett, P-tillstånd och P-skiva ska förvaras ovanpå fordonet slopas. I juni 2016 skickades brev till de tre politiskt tillsatta tjänstemännen närmast infratrukturministern där SMC ber om hjälp i P-frågan. 

Måste alla fordon betala avgift?
Kommunerna har enligt en lag från 1957 rätt att ta ut P-avgift i syfte att ordna trafiken. I de allra flesta kommuner har detta gällt P-rutor för personbil, inga andra.  Några kommuner, bland annat Stockholms stad, framför nu att enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen måste alla fordon betala avgift. SMC håller inte med om denna tolkning. Den domen gäller om miljöbilar skulle få stå utan avgift på P-rutor avsedda för personbil som var avgiftsbelagda för övriga personbilar. Domen handlar inte om miljöfordon som parkerar på rutor avsedda för MC och moped klass I. Region Gotland har ingen avgift för MC och moped klass I som parkerar i P-rutor avsedda för MC (max 24 timmar utan P-skiva). Med andra ord har man inte sett någon anledning att införa avgift för MC och moped för att ordna trafiken. 

När ska MC och moped klass I betala avgift?
Sveriges Kommuner och landsting ger vägledning om MC- och mopedparkering på sin hemsida. Man klargör att ALLA motorcyklar som står i en bilruta ska betala. Därför, stå aldrig fler än en motorcykel per bilruta. Man säger också att motorcyklister ALLTID ska lämna p-biljetten på motorcykeln: "En vanlig invändning mot att man ska betala avgift för motorcykel är att det inte finns någon säker plats att fästa en biljett utan att den riskerar att försvinna. Det finns dessutom en friande dom från Svea hovrätt som går i den riktningen. Den domen har emellertid några år på nacken och utgår från de juridiska och praktiska förhållanden som då gällde.

Sedan dess har i Trafikförordningens 3 kap 49a § 2, införts en bestämmelse som innebär att en parkeringsbiljett ska placeras i eller på fordonet. I en nyligen avkunnad fällande dom i Skånska hovrätten konstateras att lagtexten inte anger något undantag för motorcyklar. Rätten inser att det kan finnas problem med att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar för mc-förare. Man anger att man kan ansluta sig till elektroniskt parkeringssystem där sådant finns alternativt att man kan införskaffa en låsbar biljettbehållare som numera finns tillgänglig på marknaden."

Domslut rörande P-biljett
Här hittar du en dom från Svea hovrätt 1999 rörande mc-parkering. Det senare beslutet från Hovrätten i Skåne/Blekinge att inte bevilja prövningstillstånd från 2010 går i motsatt riktning, hittar du här. Det ärende där SMC bistod en medlem att begära prövningstillstånd från HD hittar du här.  Tyvärr fick vi inte prövningstilltsånd. 

SKL säger också på sin hemsida att kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon. Då ska särskild tilläggstavla användas som betyder att tvåhjuliga motorcyklar och mopeder utan sidvagn får parkeras där.  Om fordon med fler hjul ska kunna parkeras krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla.  

P-lådan har försvunnit
Var köper man p-lådorna som SKL refererar till? SMC har sökt info men inte hittat den på fler platser än hos Malmö Parkering. Eftersom det inte funnits någon efterfrågan har sannolikt p-lådorna försvunnit. 

En annan variant som finns i allt fler kommuner är betalning genom sin mobiltelefon. Detta betalsystem fungerar för MC och moped. 

I augusti 2011 skrev SMC en nyhet om en tingsrättsdom i Örebro som parkerade på privat tomtmark men fick parkeringsanmärkning då man ansåg att tomtmarken var gångbana. MC-ägaren fick bidrag ur Rättsfonden för att driva ärendet men fick avslag i Tingsrätten.  Läs mer här.


Överst: MC-parkering i Stockholm, nedre bild MC-parkering i London