Hjälm

Eftersom en motorcyklist sitter oskyddad på fordonet är skyddsutrustning mycket viktig för att minska skaderisken om en olycka skulle ske. Att du har en godkänd oskadad hjälm av god kvalité är självklart. I Sverige har det varit lag att använda hjälm på MC sedan 1975 - en lag som SMC kämpade för. De flesta motorcyklisterna använde därför hjälm innan det blev lagkrav,

Vanligaste skadorna vid olyckor
Under 2012 presenterade Trafikverket statistik över allvarliga skador, det vill säga skador som resulterar i bestående men. Här är huvud- och benskador vanligast bland de mycket allvarligt skadade och arm- och benskador är vanligast bland allvarliga skador. Att alltid använda en godkänd hjälm av god kvalité är viktigt för att minska allvarlighetsgraden om olyckan är framme. . Bild.

Nuvarande hjälmregler i Sverige
1 december 2017 trädde gällande föreskrift om hjälmar för motorcykel i kraft. Hjälmar som uppfyller standarden ECE 2205 eller senare får säljas i Sverige. 
Artikel i MC-Folket 2020  om vad märkning på hjälmen betyder.

Ny hjälmstandard beslutad 2020
Efter 20 år beslutade UNECE i juni 2020 om en ny standard för MC-hjälmar då ECE 22.05 blir istället 22.06. Hjälmar som uppfyller tidigare standard får fortsätta att säljas i Sverige om den uppfyller minst den tidigare standarden 22.05. SMC rekommenderar att man köper hjälmar som uppfyller kraven i ECE 2206 som också minskar risken för hjärnskador av rotationsvåld. Läs mer om detta här. 

SMC välkomnar den nya standarden av flera skäl. Tidigare tester har visat variationer i kvalitén. Nya krav kommer på tester som mäter rotationen vid sneda islag då hjälmen vrids vid en kollision. Denna rotationsrörelse påverkar hjärnan och ökar risken för både hjärnskador. Hjälmar med extra solvisir måste testas i flera upp- och nerfällt läge och visir ska testas för att minska risken för att de spricker då något föremål studsar mot visiret i hög hastighet.  Öppningsbara hjälmar ska testas med eller utan hakskydd. För att motsvara nationella regler kan hjälmar förses med reflekterande dekaler som ska bifogas hjälmen vid försäljning om hur de ska användas.  Länk till UNECE:s sida med den nya standarden.

Utrustning till hjälmen måste testas
En nyhet i den nya standarden är de nya kraven på att alla tillbehör som ska användas på eller i en MC-hjälm måste testas tillsammans med hjälmen, till exempel handla om kommunikationsutrustning och actionkameror. Testerna ska genomföras med och utan utrustning på hjälmen för att mäta energiupptagningsförmåga, skarpa kanter och synfält. De nya reglerna säger att man inte får modifiera sin hjälm. Man måste följa tillverkarens anvisningar om hur och vad man får göra med hjälmen för att typgodkännandet ska vara giltigt. Detta är ett problem eftersom det mesta av kommunikationsutrustningen för MC som finns på marknaden är eftermarknadsprodukter. Med de nya reglerna skulle det bli omöjligt att välja eftermarknadsprodukt om den inte är godkänd tillsammans med hjälmen. Att alla som säljer kommunikationsutrustning skulle kunna få alla hjälmtillverkare att godkänna alla produkter på alla hjälmar är en utopi. 

SMC påtalade detta för Transportstyrelsen och FIM som ingått i arbetsgruppen för ny hjälmstandard och diskuterat frågan med tillverkade av kommunikationsutrustning. Under två år har förändringar diskuterats och man har nu kommit fram till en lösning som är acceptabel för både tillverkare av hjälmar och kommunikationsutrustning.  Läs den nya hjälmstandarden här. 

Tidigare standard
Hjälmar har testas i Europa enligt standard ECE 22:05. Även om en hjälm är testad finns det stora variationer på en hjälms kvalité.  Under 2017 genomförde och publicerade  Testfakta två tester av MC-hjälmar. Den första testen visade att två av åtta hjälmar inte klarade kraven. I det andra testet ändrades islagsvinkeln för hjälmarna, då godkändes de underkända hjälmarna. 

Testfakta 2017-05-20 MC-hjälmar klarar inte säkerhetskraven i test
Testfakta 2017-10-31, MC-hjälmar byggda för standardens krav 

Tillsynsmyndighet för hjälmar saknas
För åtta år sedan fick tre ministrar på Näringsdepartementet i dåvarande regering ett brev från Swedac:s generaldirektör Peter Strömbäck. Han beskrev att det saknas en tillsynsmyndighet i Sverige med ansvar för att kontrollera de MC-och mopedhjälmar som släpps ut på marknaden. Han menade också att laglig grund för typgodkännande myndighet är otydlig samt att regelverket inte är transparent. Sedan dess har vi haft flera regeringar men ingen har lyckats lösa frågan. SMC har ställt en fråga årligen till ansvarigt departement. I februari 2022 fick vi svar att frågan fortfarande bereds. För SMC är det sorgligt att frågan om lagstadgade hjälmar för oskyddade trafikanter har så låg prioritet. Brevet från Swedac

SMC publicerar alla MC och MC-relaterade produkter som återkallas från marknaden, bl a hjälmar. 

Sharp i UK och Snell i USA
I andra länder är myndigheterna betydligt mer aktiva för att informera om hjälmar och deras säkerhetsnivå. Ett lysande exempel från  UK är SHARP. Det är regeringens egen kontrollfunktion där brittiska testinstitut testar och betygsätter hjälmar som kommer ut på marknaden.  Sharp.  

Snell är en en amerikansk stiftelse som testar och certifierar MC-hjälmar. Snell

SMC:s infoblad om hjälmar.


Testfakta gjorde flera tester av MC-hjälmar under 2017. 

 


I kommande hjälmstandard kommer krav på att kommunikationsutrustning testats med hjälmen för att få användas. Krav på test av rotationsvåld kommer också. 

 


Nästan alla svenska motorcyklister kör alltid med heltäckande skyddsutrustning.