Ljud eller buller?

Välljud eller buller? Det finns många åsikter om hur en motorcykel låter. Här kommer kalla fakta om regelverket om motorcyklar och ljudemissioner.

Ljudanordning för MC i trafik
Varje MC av årsmodell 1920 eller senare ska ha ljuddämpare. Vilken nivå som gäller för utvändigt fordonsbuller anges i TSFS 2021:11, kap 3 §§5-8.   Hur ljudmätningen ska genomföras framgår av bilaga 1 i TSFS 2021:11. 

Aktuell föreskrift
Den 20 maj 2018 trädde Transportstyrelsens föreskrift  TSFS 2017:54.ikraft som handlar om kontrollbesiktning, bl a mätning av ljud.  Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd om flygande inspektioner, hittar du här. TSFS 2017:55.  

Var och hur ska mätning ske?
Transportstyrelsens föreskrift beskriver noga hur området ska vara utformat och hur själva mätningen ska gå till vid stationär mätning av motorcykel. Här är bilaga 5 TSFS 2017:54

Innan föreskrift TSFS 2017:54 började gälla informerade Transportstyrelsen om hur en mätning ska gå till. . Här hittar text med krav på bullermätning och bilaga 5, 

Ljudnivåer
En helfordonsgodkänd motorcykel har en tillverkarskylt där decibelnivå vid ett visst varvtal är angivet. För dessa tillkommer ett tillägg om 5 dB(A). Tillägget är en rekommendation från ett reglemente inom UN-ECE, läs här.

Alla äldre motorcyklar, amatörbyggda motorcyklar samt de som importerats från tredje land saknas tillverkarskylt. Då gäller gränsen 103 dB(A). För samtliga tillkommer X decibel för mätinstrumentets mätosäkerhet. 

För äldre motorcyklar finns ett fastställt varvtal beroende på motorns slaglängd. SMC har fått den lista Bilprovningen använde tidigare. Här hittar du den. 

Helfordonsgodkänd motorcykel
Har du en nyare motorcykel är den förmodligen helfordonsgodkänd. Då måste vissa delar uppfylla kraven i EG-direktiv, bland annat ljuddämpare. Byter du system, se till att de är märkta med en stämpel som visar att de uppfyller typgodkännandet, se bild nedan. 

Har du ett annat avgassystem, kan du föreläggas en registreringsbesiktning i samband med flygande inspektion enligt Fordonsförordningen, kapitel 6, § 29. Det spelar ingen roll att en ljuddämpare klarar ljudnivåerna - saknar den EU-stämpel är den inte godkänd om den är helfordonsgodkänd. Detta kan självklart även hända i samband med en kontrollbesiktning om du har ett avgassystem som inte är typgodkänt.

Om du blir stoppad av polis
Polisen kan ge ett föreläggande om kontrollbesiktning om motorcykeln är bristfällig, t ex om ljuddämparen rostat eller skadats. Har du bytt ut avgassystemet på din motorcykel till ett som inte är godkänt kan polisen förelägga om registreringsbesiktning. Även om du har en äldre motorcykel som har ett utbytessystem kan du alltså föreläggas registreringsbesiktning. Dessutom kan polisen utfärda böter, belopp se nedan.

En polisman har rätt att avgöra om din motorcykel låter för mycket genom att enbart lyssna på den. SMC och våra samarbetsjurister rekommenderar att du aldrig skriver på en böteslapp enbart genom en ljudmätning genom "polismans öra". En polis kan i vissa fall lämna rapporteftergift.

Om din motorcykel efter en regelrätt mätning enligt föreskrifterna ovan visar otillåten ljudnivå kan du få betala böter, se nedan. Du kan också få föreläggande om kontrollbesiktning om ljuddämparen är bristfällig eller registreringsbesiktning om ljuddämparen är utbytt mot ett icke godkänt system. Polisen kontrollerar bristfällighet (Fordonsförordningen kap 6, § 28). Bilprovningen eller annat besiktningsorgan godkänner fordon i kontrollbesiktning och registreringsbesiktning. Många motorcyklister riskerar att få körförbud i väntan på en tid för registreringsbesiktning.

Vid en flygande inspektion ska en rapport upprättas, se  kap 8 TSFS 2017:55

Överklaga polisens beslut
Man kan inte överklaga ett föreläggande av en polis. Däremot kan du, om du besiktar med samma ljuddämpare vid registreringsbesiktning och ligger inom godkänd gräns, överklaga registeringsbesiktningen till Transportstyrelsen. Har du bytt till originalsystem vid registreringsbesiktning finns inget att överklaga, då har du ju i princip erkänt att du kört med olagligt system.

Bötesbelopp
För brott mot Trafikförordningen.
Kap 4, § 7: Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter, 1 000 kronor

Kap 4, § 8: Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs = 1 000 kronor.

För brott mot fordonsförordningen:
Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv = 500 kronor.
Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt = 500 kronor.
Fordon försett med delar eller tillbehör som har förbjudits av behörig myndighet= 500 kronor 
Användande av fordon med fordonsdelar eller fordonstillbehör som inte är av godkänd typ eller märkt på föreskrivet sätt = 500 kronor

SMC:s åsikt
SMC är medvetna om problematiken. Det finns två sätt att komma till rätta med problemet:
1. Att köra motorcykel med ljuddämpare som klarar bullerkraven
2. Att köra på ett sätt som inte ger onödigt högt buller.

Det finns också en uppenbar risk att EU lagstiftar om ännu tuffare krav på nya motorcyklar vilket inte är problemet, utan olagliga utbytessystem. Bullerfrågan är ständigt aktuell i EU. 

Tillverkare och handlare är viktiga parter i frågan. Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund, SMR, och McRF som representerar tillverkarna har tillfrågats. SMR har informerat sina handlare om bullerproblemet och helt klart finns en uppsjö av olagliga utbytessystem på marknaden. SMR kräver ofta ljuddämpare i original vid inbyte av motorcyklar. Har du enbart utbytessystem, får du avdrag på inbytespriset. Det är viktigt att konsumenter är medvetna om att vid köp av olagliga ljuddämpare riskerar man registreringsbesiktning om man stoppas av polis. Här har handlaren en viktig funktion. Självklart har våra europeiska organisationer kontakt med tillverkarna. Det är orimligt att MC-förare på nya helfordonsgodkända motorcyklar med EU-godkända ljuddämpare stoppas från att köra MC på vissa vägar i Italien p g a buller. 

SMC fortsätter att driva frågan om att öron inte ska godkännas som besiktningsinstrument. Självklart bör alla som mäter ljud använda separat varvräknare om det saknas på motorcykeln för att kunna fastställa varvtal. Det bör vara ett krav att samtliga svenska besiktningsorgan kan genomföra en mätning enligt kraven i Transportstyrelsens föreskrift.

SMC samarbetar också med Svemo i frågan eftersom banor måste stängas på grund av klagomål från grannar. Därför är SMC noga med krav på ljuddämpare i samband med våra kurser. 

I MC-Folket 8/2018 fanns en artikel om ljud och buller. Den beskriver en enkätundersökning som FEMA gjort om buller samt om hur Transportstyrelsen som föreskrivande myndighet och Polisen ser på frågan. Läs artikeln här! Vill du läsa vad 10000 motorcyklister i hela Europa svarade? Läs mer på FEMAs hemsida. 

 


En hälsning från FEMA. Din körstil påverkar ljudet från din MC. 

 


Det finns två välkända loggor om ljud/buller. Den ena anser att högt ljud räddar liv medan den andra anser att det riskerar våra rätt att köra motorcykel. 

 

Vad gäller i andra EU-länder? 
Danmark

Den 1 januari 2022 införs nya regler i Danmark som innebär att polisen gör flygande kontroller av MC istället för kontrollbesiktning. Det man ska kontrollera i första hand är buller, även om det sägs att kontroll av fordonets status ska utföras. Man kommer också att kontrollera utländska motorcyklar och fokusera på platser där motorcyklister möts, till exempel MC-träffar. Det handlar om höga böter som ökar för varje gång man stoppas med olagligt buller.  Så här säger Danmarks transportminister i en artikel i en dansk tidning. 
Läs mer på MCTC.s hemsida.

Tyskland
Egentligen är varje lands ambassader rätt ställe att fråga. Detta är information SMC fått ta av våra systerorganisationer i Tyskland. Det finns fler poliser på vägarna i Tyskland än i Sverige och de gör faktiskt ljudkontroller. Ta med besiktningsprotokollet och visa om du skulle bli stoppad - under förutsättning att du kör med originaldämpare eller godkända utbytesdämpare.

Alla motorcyklar som är tillverkade efter 2003 är helfordonsgodkända. Alla motorcyklar ska ha ljuddämpare som är godkända, läs mer till vänster. Det kan finnas risk att man blir stoppad och inte får åka vidare om man har olagliga ljuddämpare -även om risken inte är lika hög för dig som är utlänning.  Särskilt hög är risken på de vägar där det råder helt eller delvis MC-förbud, delvis beroende på buller men också på höga farter.


Italien, Nederländerna och Österrike
Förbud mot MC på vissa vägar infördes under 2020 i Italien. Nederländerna och Österrike. 

SMC rekommenderar att man byter till originalsystemen, för att vara på säkra sidan. Samtidigt minskar du problemen för motorcyklisterna i de länder du besöker genom att inte riskera att fler populära MC-vägar stängs p g a buller!