Diesel- och oljespill

Varje år sker ett antal olyckor med motorcykel och moped på grund av spill från tung trafik. Vanligast är dieselspill men det kan också handla om oljeläckage. Vad de flesta inte vet är att diesel på torr vägbana innebär lika låg friktion som en väg med packad snö. För SMC är det viktigt att informera om problemet för alla som kan bidra till att minska spillet och därmed bidra till ökad säkerhet för alla som kör MC och moped.

Varje dag spills stora mängder diesel ut på våra vägar, både genom misstag och genom slarv. Detta leder till fläckvis halka i klass med vinterväglag. De vanligaste platserna där dieselhalka förekommer är rondeller, av- och påfarter och i andra tvära svängar och kurvor. Tyvärr sker alltså spillen på de platser där de som kör ett tvåhjuligt motorfordon har störst behov av bra friktion.  Det är också på dessa platser som olycksrisken är högst för motorcyklar och mopeder.
I flera europeiska länder finns statistik som visar att var tionde MC-olycka beror på diesel. Denna statistik saknas i Sverige. Att diesel- och oljespill förekommer i Sverige är dock välkänt liksom att det vållar olyckor. 

Varför finns det diesel- och oljespill på vägarna?

 En vanlig orsak är överfyllnad av tankar. Dieseltankar i tunga fordon fylls till brädden. Överflödet rinner sedan ut genom fordonets överfyllnadsrör när fordonet kör iväg. Det är mycket vanligt att man ser spår av diesel från bussgarage, i utfarter från tankställen från tung trafik och i cirkulationsplatser i närheten av mackar.
Tillverkarna bör göra det omöjligt att överfylla tanken. Förarna bör också informeras om den ökade olycksrisken för MC och moped som överfyllda tankar leder till, och de bör uppmanas att aldrig tanka över en viss nivå.  Det finns enkla lösningar på problemet med överfyllning, t ex Tanksafe.  En annan orsak till att diesel rinner ut på vägen är att föraren inte stängt tanklocket. Här bör det krav ställas på tillverkaren att fordonet inte skulle kunna starta om inte locket är stängt. Med dagens teknik borde detta inte vara ett problem!

Oljeläckagen kommer också från brister i fordonen. Under ett Tylösandsseminarium redovisade Polisen i Göteborg brister som upptäckts vid flygande inspektion av bussar. Av 149 undersökta bussar 2011 upptäcktes t ex 80 oljeläckage och 15 bränsleläckage. Både polis och fordonsinspektören från Bilprovningen visade att antalet brister ökar bland tung trafik. Dessa läckage bidrar till halka och olycksrisk för MC och moped. 

Dieselspill = lika halt som vinterväglag!

SMC har inte hittat något underlag, i Sverige, Europa eller världen, som visar hur friktionen förändras i samband med ett dieselspill. Därför beställde SMC en friktionstest av WSP Group. Mätningarna i testet visar att friktionen försämrades dramatiskt. Vägytan hade före spillet ett värde mellan 0,75-0,80 vilket är normalt. Men, på dieselspillet uppmättes endast 0,30 vilket är långt under det minimikrav (0,50) som ställs på svenska vägar.
Friktionen 0,30 motsvarar packad snö och vinterväglag. Den låga friktionen innebär dels förlust av stabilitet i fordonet, dels betydligt längre bromssträckor. Så låga friktionsvärden är inget en MC-och mopedförare har anledning att förvänta sig under sommaren. Det går helt enkelt inte att förutse och anpassa sin körning utifrån detta, vilket betyder en kraftigt ökad olycksrisk. 

Rengöring av spill

Väghållaren är skyldig att skyndsamt rengöra vägar och gator från dieselspill. Upptäcker du dieselspill, ring direkt till Trafikverkets telefon som är öppen dygnet runt, 0771-921 921. Är det en kommunal gata eller väg - ring kommunen. 

Miljöaspekten

Läckande fordon ute i trafiken leder inte bara till försämrad trafiksäkerhet utan även till en sämre miljö. Alla åkerier och bussföretag som är certifierade enligt miljöstandard ISO 14001 bör ta till sig detta och åtgärda omgående. Det gäller även alla företag som är certifierade utifrån ISO 39001 om trafiksäkerhet. Åtgärder för att minimera spill bör lyftas in i upphandling av stat, kommun, regioner och företag.

 

Kört omkull på grund av spill från okänt fordon?

Vet man vilket fordon som läckt kan man ställa fordonsägaren till svars och kräva ersättning. Är ägaren av fordonet okänt skickas ansökan om skadestånd för självrisk, alternativt hela beloppet om du inte har helförsäkring, till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Observera att en självrisk dras från beloppet. 

 


WSP Groups studie Slipperiness on contaminated road surfaces-diesel spillage and loose gravel on bare asphalt 

 


E
n klassisk MC-olycka på grund av diesel. Ett stort spill på en påfart till motorväg i Göteborg ledde till att motorcykeln körde omkull. 

Källor i studien Slipperiness on contaminated road surfaces - diesel spillage and loose gravel on bare asphalt.  

Considerations from the User regarding Regulation 34 Diesel Spillage. (2002). Informal document No. 11 by the UNECE Working Party on General Safety Provisions (GRSG), transmitted by the Federation of European Motorcyclists’ Association (FEMA).

Directive 2000/8/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 amending Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers.

Geotechnical investigation and testing -- Identification and classification of soil -- Part 1: Identification and description. (2002). Swedish, European and International Standard, SS-EN ISO 14688-1:200

Utlåtande om vägfriktionensbetydelse för väggreppet, Mattias Hjort, VTI 2011. 


Närstudie av spillet.