Risk för halka!

2023-04-24

Dammbindning genomförs i flera kommuner och städer för att förbättra miljön och hälsan hos dem som bor vid vägar och gator med höga halter av partiklar. Samtidigt ökar dock risken för omkullkörning för oss som kör tvåhjuliga motorfordon. Varje väghållare som genomför arbete som leder till försämrad friktion måste varna trafikanterna för detta.

SMC har varit i kontakt med flera kommuner för att påminna dem om kravet att skylta för risk för halka samt att på deras hemsida informera med stöd av karta om vilka gator som blir behandlade för dammbindning. Dessutom är det svårt att veta när en behandlad gata blir farlig för tvåhjulingar eftersom friktionen förändras utifrån de meteorologiska och trafikmässiga förutsättningar som råder under de specifika förhållandena. Bindningsmedlet kan ligga upp till en månad på vägytan.


En konstruktiv dialog lönar sig! SMC Jämtland har varit i kontakt med Östersunds kommun som även i år kommer att använda en saltlösningsbehandling på gatorna i centrum för att minska spridning av dammpartiklar. Kommunen tog kontakt med SMC för att informera om den kommande arbetsinsatsen med dammbindning med en detaljerad karta samt bjöd in till ett möte för att diskutera framtida lösningar. Kommunen ska införa kvalitetskrav på det grus som köps in för vinterväghållningen i staden, i syfte att minimera negativ påverkan på luftkvalitén och minska behovet för dammbindning.


Du kan läsa mer om dammbindning i en VTI-rapport som kom för några år sedan som heter "Effekter av dammbindning av belagda vägar” som består av en litteraturstudie och ett fältförsök med olika dammbindningsmedel. VTI-rapporten.