FIM och FEMA kräver förbättring av trafiksäkerhet.

2023-03-01

Det stora antalet motorcykelolyckor med dödsfall och allvarliga skador innebär att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller trafiksäkerhet.

Därför har FIM och FEMA skrivit ett öppet brev där de uppmanar Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, nationella regeringar och parlament samt vägmyndigheter att vidta åtgärder.

De nyligen offentliggjorda siffrorna från Europeiska kommissionen kring trafiksäkerheten ser inte bra ut för oss motorcyklister. Även om antalet olyckor med dödlig utgång har minskat med 12 % under åren (trots ett ökande antal motorcyklister) så dog ändå 3042 motorcyklister och 495 mopedister år 2020 till följd av trafikolyckor i Europa. 3537 personer kom inte längre hem till sina nära och kära. Utöver den mänskliga tragedin medför dessa dödsolyckor även höga kostnader för samhället. Enligt SWOV uppgår kostnaderna till cirka 6,5 miljoner euro per dödsfall i trafiken och 0,7 miljoner euro per allvarlig trafikskada. För enbart dödsolyckorna innebär detta en kostnad på nästan 23 miljarder euro för samhället. De pengar och ansträngningar som läggs ner på trafiksäkerhet är därför inte kostnader utan investeringar i liv, livskvalitet och minskade kostnader för samhället.

Andelen dödsfall bland motorcyklister jämfört med alla dödsfall i trafiken ökade från 14 % till 16 %. Samma sak gäller för allvarliga skador. För mopedister är dessa andelar stabila 3 % (från 2011 till 2020) för dödsolyckor och en minskning från 7 % till 5 % för allvarliga skador. Under denna period har antalet registrerade motorcyklar ökat och antalet mopeder minskat. Det finns stora skillnader mellan olika länder gällande förarutbildning och fortbildning och även gällande utformning, byggande samt underhåll av väginfrastrukturen. Vi ser ett samband mellan dessa faktorer och antalet dödsfall i olyckor där motorcyklister är inblandade. Mer detaljerad information om siffrorna finns på Europeiska kommissionens webbplats (https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/data-and-analysis_en).

I rapporten ” European Road Safety Observatory (ESRO) Road Safety Thematic Report on Motorcycles” som publicerades januari 2023 presenterades flera förklaringar. Motorcyklister förbises ofta, bristfällig vägmiljö (dålig vägbeläggning, löst material, dålig väghållning, hinder, begränsad siktlinje) och bristande förarutbildning samt avsaknad av erfarenhet hos yngre motorcyklister. Inom åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år är en betydligt högre andel inblandade i dödsolyckor än andra åldersgrupper. Även om Europeiska kommissionen inte ger någon detaljerad information om förarnas åldersgrupper kan man säga att de yngre förarna (<30 år) är överrepresenterade i dödsolyckorna och att de över 65 år är underrepresenterade. Vi anser att fokuseringen på trafiksäkerhet för bilförare ofta sker på bekostnad av oskyddade trafikanter, inklusive motorcyklister.

Det höga antalet olyckor med dödsfall och allvarliga skador innebär att det fortfarande finns mycket att göra. Vissa steg har redan tagits genom att motorcyklister inkluderas i direktivet om förvaltning av väginfrastrukturens säkerhet, i vissa delar av den allmänna säkerhetsförordningen, att motorcyklar inkluderas i provningsstandarderna i FN:s föreskrift 157 (automatiserade körfältshållningssystem, ALKS), tekniska förbättringar som ABS och förbudet mot försäljning av motorcykelkläder som inte är testade för att överensstämma med de europeiska minimistandarderna. Det finns fortfarande mycket utrymme för förbättringar när det gäller utbildning, motorcyklarnas tekniska utveckling, användning och kvalitén av personlig skyddsutrustning och i synnerhet väginfrastruktur. Enligt vår långa

erfarenhet får motorcyklisternas trafiksäkerhet inte tillräcklig uppmärksamhet av lagstiftare och myndigheter på nationell och europeisk nivå, trots att motorcyklar i allt större utsträckning används för pendling, arbete och fritid.


Vi uppmanar den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, nationella regeringar och parlament samt vägmyndigheter i Europa:


- att inkludera motorcyklister i sin mobilitetspolitik och trafiksäkerhet,
- att bygga säkrare, förlåtande vägar och behålla dem trafiksäkra,
- att förbättra motorcyklisternas förarutbildning och fortbildning så att de inte bara får lära sig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna, utan också tanken att köra defensivt och vara medvetna om riskerna,
- att fastställa normer för tekniska förbättringar av motorcyklar och för motorcyklisters synlighet genom att använda extra körljus, och slutligen
- att underlätta effektiva reklamkampanjer om hjälmanvändning, användning av skyddskläder och eliminera riskbeteende samt att förmå andra trafikanter att ta större hänsyn till motorcyklister.

 

Jesper Christensen                                                             Dolf Willigers
Director of the Mobility Commission                             General Secretary
Fédération International de Motocyclisme (FIM)       Federation of European Motorcyclits' Associations (FEMA)        

             

 

[1] Road crash costs. SWOV fact sheet, November 2022, SWOV Institute for Road Safety Research, The Hague