Att se och att synas, en viktigfråga för oss motorcyklister!

2023-12-22

Sveriges MotorCyklister (SMC) har idag lämnat in ett remissvar till Transportstyrelsen angående förslaget till ändring av föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort med fokus på synen.

I sitt remissvar adresserar SMC vikten av god syn för motorcyklister och andra trafikanter. Remissen diskuterar synkraven som regleras i EU:s körkortsdirektiv och hur dessa relaterar till Transportstyrelsens föreslagna ändringar. SMC har genomfört en detaljerad analys av dessa föreskrifter och konstaterar att de i vissa fall inte uppfyller EU-direktivets minimikrav. Samtidigt framhåller SMC att i andra fall ställer de svenska föreskrifterna högre krav än EU-direktivet.

SMC betonar i sitt remissvar vikten av att både se och synas i trafiken. Detta är en viktig aspekt för motorcyklisters säkerhet, då de ofta kan vara svåra att upptäcka i trafiken. SMC framhåller att förbättrad synförmåga hos alla fordonsförare är en viktig faktor för att minska risken för olyckor.

SMC ser positivt på Transportstyrelsens förslag om att syntester vid ansökan eller förnyelse av körkort ska utfärdas av läkare eller optiker. SMC anser att detta kommer att leda till mer korrekta och likvärdiga bedömningar vid synundersökningar. SMC välkomnar också förtydliganden och förenklingar i föreskrifterna som kan bidra till en mer enhetlig bedömning och ökad tydlighet för alla inblandade.

Avslutningsvis ser SMC fram emot fortsatt dialog med Transportstyrelsen för att främja ökad trafiksäkerhet och belysa vikten av god syn i trafiken. SMC:s remissvar är ett viktigt steg mot att säkerställa att svenska föreskrifter och regler är i linje med EU:s körkortsdirektiv och bidrar till säkerheten för alla trafikanter.

Bild Richard Taimalie

SMC:s remissvar till Transportstyrelsens TSF 202-99 förslag till föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort. Till Transportstyrelsens förslag tillhör även Bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3