Val av räcke på väg 23

2022-08-30

Väg 23 mellan Huseby och Marklanda i Kronobergs län ska mittsepareras. SMC har frågat Trafikverket varför man väljer vajerräcke som mittseparering då det finns räckestyper som inte innebär lika hög risk att skadas allvarligt vid kollision. Trafikverket svarar att väg 23 är planerad för och upphandlad med kraven i VGU 2015. Trafikverkets mätningar visar att det inte varit 100 motorcyklister som färdats på vägen dagligen och då krävs inte att man tar hänsyn till släta räcken för oskyddade trafikanter. SMC beklagar detta val av räcke som rimmar illa med Nollvisionen och det regeringsuppdrag om slätare räcken för MC som Trafikverket fick 2021. Hittills i år har fem motorcyklister dödats i kollision med räcken.

En medlem i Kronobergs län kontaktade SMC och bad oss undersöka vilket räcke som ska användas på rv 23 som ska mittsepareras. SMC kontaktade ansvarig Trafikverket och berättade att räcken är det vanligaste krockvåldet i singel-dödsolyckor med MC och väldigt många skadas allvarligt och får men för livet. 90 personer har dödats sedan 2000. De flesta dödsolyckor sker som du ser på 2+1-vägar och motorvägar. Under tiden 2003-2020 har dessutom 137 skadats allvarligt, 261 måttligt och 349 skadats lindrigt i kollisioner med räcken. 

Val av räcke kan vara avgörande för utgången av en MC-kollision med räcke

SMC påtalade att väghållaren vid val av räcke inte bara kan minska risken för kollisioner utan även minimera skaderisken för oskyddade trafikanter som krockar med det. En förutsättning är då släta räcken utan utstickande delar där kläder och kroppsdelar kan fastna. Vajerräcken är inte släta och de har dessutom utstickande delar. SMC bifogade en bild som visar detta och där räddningstjänsten påtalar för Trafikverket hur de kan öka säkerheten för motorcyklister. 

Förra året redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag som handlade om säkrare räcken för motorcyklister. Att fortsätta med räcken som inte uppfyller krav på släthet på vägar med hög hastighet och tät trafik känns inte som ett svar på vad regeringen och ministern krävde för att öka MC-säkerheten. Även om krav på släthet inte gällde då beslut fattades om RV 23 förutsätter SMC att Trafikverket, med ansvar för trafiksäkerhet i landet, väljer den räckestyp som minskar skaderisk vid påkörning för alla trafikanter, även de oskyddade. Ingen vet var en olycka sker, att kräva en räkning av vissa trafikanter för att deras säkerhet ska tillgodoses rimmar illa med Nollvisionen. 

SMC hänvisade till Definition av ett säkert räcke för motorcyklister.  Den visar att det finns bättre alternativ till vajerräcken om väghållaren vill rädda alla liv på trafikanterna som färdas längs vägen. På sikt blir kostnaden lägre då vajerräcken är det dyraste räckesalternativet sett till underhållskostnader.

Trafikverkets svar

Tyvärr visar Trafikverkets svar att man utgår från tidigare krav. Man skriver följande:
"Det är korrekt att kraven på släthet ändrats något från VGU 2015 till dagens VGU och att kraven är skärpta. I VGU 2015 är kravet att räcket ska vara slätt på vägar med ≥ 100 motorcyklar per genomsnittligt dygn under sommarhalvåret. I dagens VGU är kravet minst 50.
Väg 23 är planerad för och upphandlad med kraven i VGU 2015. Tittar man på trafikflödeskartan så anges i den senaste mätningen från 2020 11-50 st motorcyklar på ett sommarhalvårsdygnstrafik.
Enligt de uppgifter jag fått till mig internt så stämmer det inte att Trafikverket har försäkrat SMC att vajerräcke inte kommer att användas i fortsättningen utan att den uppgiften är felaktig. Däremot stämmer det att VGU är förändrad och att kraven är skärpta. Dagens VGU kommer så också att ligga till grund för framtida projekt som planeras och handlas upp."

Länk till VGU

Länk till Trafikverkets mätningar av MC-flöden