SMC svarar på Nationell Plan

2022-02-24

90 procent av resande och transporter sker på väg och tio procent på räls. Vägunderhållet är kraftigt eftersatt i landet och i Nationell plan förklarar Trafikverket att underhållsskulden kommer att öka under planperioden. Ändå är det järnväg som får den största delen av kakan i Trafikverkets förslag till Nationell Plan 2022-2033. Lösningen för eftersatta vägar är fortsatt lappa och laga samt sänka hastigheterna. SMC föreslår omprioriteringar i planen genom att de 104 miljarder som ska gå till järnväg för höghastighetståg istället läggs på underhåll av befintliga vägar och järnväg. Regeringen förväntas fatta beslut om förslaget våren 2022.

SMC har läst Trafikverkets förslag till Nationell Plan 2022-2033. Det är ingen rolig läsning för oss som färdas på väg. Nyligen publicerade Transportföretagen rapporten "Långsiktiga effekter av ett
underfinansierat vägunderhåll". Den beskrev konsekvenserna av den enorma underhållsskulden som finns för vägarna. Rapporten konkluderade att var tionde statlig väg i landet är i mycket dåligt skick, en tredjedel av 90-talets motorleder är i dåligt skick. De mindre vägarna på landsbygden förfaller. Genom faktiska beräkningar av vägarnas tillstånd konstaterade författaren att fram till 2025 kommer 425 mil väg få sänkt hastighetsgräns på grund av dåligt underhåll samt att det krävs dubbla anslag till vägnätet. 

SMC har skrivit ett sex sidor långt svar. Nu återstår att se vilket beslut som fattas av regeringen våren 2022 om fördelning av medlen.

SMC föreslår följande:

SMC anser att en betydligt högre andel av Nationell Plan behövs för främst vägunderhåll eftersom 90 procent av alla transporter görs på väg.

SMC anser att investeringar för höghastighetsjärnväg, 104 miljarder, omfördelas för att istället läggas på vägunderhåll över hela vägnätet klass 1-6 under planperioden.

SMC anser inte att 104 miljarder ska avsättas för höghastighetståg av de begränsade medel som finns för Nationell Plan. Utöver denna enorma summa kommer de nya stambanorna att behöva ytterligare minst 250-300 miljarder kronor på sikt, parallellt med att stora delar av vägnätet försämras.

SMC anser att det är Trafikverkets uppdrag att ha framkomlighet som högsta prioritet vilket framför allt bör gälla det statliga vägnätet där 90 procent av transporterna sker.

SMC föreslår att Trafikverket i all framtida planering där mittseparering diskuteras också utreder andra alternativ som finns i andra länder, till exempel mitträfflor med omkörningsfält samt asfalterad vägren istället för sidoräcken.

SMC anser att satsning på elvägspilotprojketet ska bordläggas i avvaktan på utvärdering av den utveckling som sker på området i andra länder.

SMC anser också att teknikföretagen bakom elvägarna bör vara med och betala investeringskostnaderna.

SMC föreslår att kostnadsstyrningen i Trafikverket får högsta prioritet för att minska de enorma kostnadsökningarna i förhållande till budget som i sin tur leder till försämrade vägar och järnvägar.

Riksrevisionen bör få i återkommande uppgift att följa upp arbetet genom nya granskningar, för att säkerställa att en förbättring sker.

SMC utgår från att motorcyklar och mopeder ingår i det inkluderade transportsystemet och att FOI-medel avsätts till de åtgärder man lovat regeringen under 2021.

SMC anser i övrigt att ökad produktivitet i infrastruktursektorn är viktigast av alla FOI-punkter med tanke på kostnadsökningarna i både investeringar och underhåll.

SMC föreslår att en del av anslaget avsätts för utbildning om MC och moped av berörda inom planering, utformning, drift och underhåll. SMC står gärna till tjänst för att ta fram kursplan och delta i utbildningen.

SMC föreslår en dialog mellan Trafikverket och SMC för att se över möjligheten att öppna fler kollektivkörfält för motorcyklar.

SMC förutsätter att Trafikverkets mål med att leda en global workshop för ökad trafiksäkerhet för alla som färdas på motorcykel och moped är att verkställa de goda resultat man kom fram till.

SMC förutsätter att moped klass II omfattas av satsningarna på GCM-vägar samt att moped klass I kan få framföras på vissa GCM-vägar där man annars hänvisas till 2+1-vägar utan vägren.

Här kan du läsa och ladda ner hela remissvaret från SMC. 

Här kan du läsa Trafikverkets förslag till Nationell Plan 2022-2033


SMC träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Malin Cederfeldt-Östberg i mitten av februari och fick då lämna våra synpunkter muntligt på Nationell Plan.