SMC redovisar till Trafikverket

2022-03-10

SMC har under några år ansökt om och beviljats organisationsstöd från Trafikverket som varit ett riktat bidrag till organisationer som arbetar aktivt med trafiksäkerhet. SMC har beviljats 150-200 000 kronor. Nu kommer Trafikverket istället inleda idéburna offentliga partnerskap i huvudsak med organisationer med bolagsform ideell förening men som i vissa fall även kan ske med bolagsformen stiftelse. Detta har inte erbjudits SMC.

I SMC:s slutredovisning av organisationsbidraget om 200 000 kronor för 2021 beskriver SMC Trafikverket en del av det trafiksäkerhetsarbete som genomförts under det gångna året. 

Redovisning 2021
Antalet dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel fortsatte att minska under 2021 jämfört med föregående år samtidigt som nyförsäljningen nått rekordnivåer och motorcyklar i trafik fortsatt att öka. SMC:s målsättning om sänkta olyckstal har uppfyllts. Preliminära siffror rörande allvarligt skadade under 2021 pekar också neråt.
SMC har under 2021 bedrivit mängder av trafiksäkerhetshöjande åtgärder bland svenska motorcyklister. Här kommer ett axplock:

 • SMC har informerat om trafiksäkerhet via tidning, hemsida, sociala media, konferenser, möten, mässor och liknande.
 • SMC har arrangerat varierad fortbildning riktad mot olika MC-ägare i hela landet under hela MC-säsongen då det varit möjligt. SMC har följt myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Fortbildningen har godkänts av samtliga försäkringsbolag. Instruktörer och resurspersonser i SMC School har utbildats, examinerats och fortbildats.
 • SMC:s fortbildning har under året fått ett fortsatt godkännande av DVR som certifierar ut- och fortbildning i Europa. SMC är fortfarande den enda utbildaren i Norden som har fått MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”.
 • Medlemstidningen MC-Folket har under året testat motorcyklar och MC-relaterade produkter. I samband med dessa tester har säkerhetshöjande utrustning lyfts fram.
 • Medlemstidningen MC-Folket genomförde test av ABS-bromsar på grus som redovisats. Artikeln översattes till engelska och fick därmed spridning över hela världen.
 • SMC har under året presenterat statistik från Svedea om den vanligaste olyckan och hur man undviker den – vältning vid stillastående.
 • SMC har internationellt varit drivande i trafiksäkerhetsfrågor genom FEMA, FIM, FIA och NMR. Det har handlat om certifiering av fortbildning, autonoma fordon, framkomlighet, vägmiljö, trafikbrott och liknande.
 • SMC har under året publicerat rapporten ”Allvarliga trafikbrott – med fokus på tvåhjuliga fordon 8.0”. Den innehåller statistik utifrån körkortsinnehav bland dödade och svårt skadade på tvåhjulig motorcykel under perioden 2011-2020. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet bland MC-förare, media och andra aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Tidigare version har översatts till engelska och spridits globalt.
 • SMC har uppmanat medlemmar att anmäla brister i vägmiljö till väghållare för att förebygga olyckor.
 • SMC har fortsatt att uppmana medlemmar att anmäla olyckor till VTIs nationella databas för att fånga upp olyckor vid pågående och avslutade vägarbeten.
 • SMC har under året skickat ut skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister" till 290 kommuner, 21 regioner, Trafikverkets regioner samt tjänstemän och politiker lokalt, regionalt och nationellt.
 • SMC har påtalat hur Transportstyrelsens regelverk rörande vägbyggen kan förbättras för ökad MC-säkerhet.
 • SMC har under året besvarat 55 remisser och yttranden där de allra flesta handlar om trafiksäkerhet.
 • SMC har under året publicerat 40 återkallelser av motorcyklar och MC-relaterade produkter utifrån Produktsäkerhetslagen.
 • SMC har, efter samråd med Trafikverket, informerat om hur man förbereder sig inför körprov för att öka godkännandegraden och därmed också minska köer till proven. SMC deltar i ett samarbete kring MC-körkort som leds av Trafikverket.
 • SMC har under året genomfört en enkätundersökning bland dem som tagit MC-körkort 2018-2021. Resultatet har delats med Trafikverket, Transportstyrelsen, STR, TR och VTI.
 • SMC har under året genomfört en enkätundersökning bland dem som varit handledare vid privat övningskörning för motorcyklister. Resultatet har delats med Trafikverket, Transportstyrelsen, STR, TR och VTI.
 • SMC har informerat om de vanligaste orsakerna till att MC-olyckor sker och hur de kan undvikas.
 • SMC har skickat ut Medical Card till 65000 medlemmar– ett kort som läggs i hjälmen och snabbar på adekvat vård i händelse av olycka.
 • SMC har i olika sammanhang framfört vikten av att inkludera motorcyklar och mopeder i standard för autonoma fordon.
 • SMC har uppvaktat kommuner och Trafikverket regionalt för att få köra MC i bussfiler.
 • SMC deltar i standardiseringsarbete rörande personlig skyddsutrustning för MC och under året har en ny standard godkänts som SMC informerat medlemmar, motorcyklister och andra i MC-branschen om.
 • SMC har haft kontakt med Transportstyrelsen, tekniska experter samt tillverkare av kommunikationsutrustning angående den nya hjälmstandarden som nu antagits.
 • SMC har tillsammans med olika aktörer, bland annat Trafikverket, arbetat fram och genomfört en OECD ITF workshop om MC-säkerhet.
 • SMC har skickat Full Kontroll till samtliga trafikskolor och sprider skriften och filmerna till alla som arbetar med utbildning och fortbildning av motorcyklister.
 • SMC har utöver detta träffat motorcyklister i alla sammanhang. Självklart har SMC alltid förespråkat våra goda och sunda värderingar.
 • Genom vårt engagemang i FIM har vi varit med i framtagandet av standard i Connected Motorcycle Consortium som möjliggör att motorcyklar kan kommunicera med andra fordon.
 • SMC har under året påtalat att motorcyklar och mopeder måste inkluderas i alla resonemang som rör laddinfrastruktur.
 • SMC har under året i samråd med Trafikverket framfört motorcyklisternas syn på val av elvägar. SMC har också skickat friktionsmätningar som visar att elväg har samma friktion som en halkbana och begärt åtgärd.
 • SMC har haft kontakt med regeringens utredare angående utfasning av fossildrivna fordon, diesel och bensin samt påtalat behovet av att inkludera MC och moped i sammanhanget. SMC har informerat MC-ägare om E10.
 • SMC har under året uppmärksammat hal beläggning på vägar, genomfört egna friktionsmätningar samt delgett resultatet för Trafikverket och motorcyklister för att minska olycksrisken.
 • SMC har gjort det möjligt för VTI att genomföra studie av effekter av fortbildning och att använda medlems- och deltagarregister i kommande forskning.
 • SMC besvarade 21 länstransportplaner med anledning av att Trafikverket i redovisning av regeringsuppdraget för ökad MC-säkeret hänvisar till att SMC och Trafikverket ska samarbeta regionalt.
 • SMC har hjälpt Trafikverket att sprida information om var vägarbeten genomförs som kan försämra framkomlighet och säkerhet för motorcyklister.
 • SMC:s ledning har i olika interna forum informerat medlemmarna om vikten av att respektera gällande hastighetsgränser.

Här kan du ladda ner SMC:s redovisning till Trafikverket som pdf-fil. 

Läs mer om Trafikverkets nya bidragsform IOP.