Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleri

2022-02-02

SMC är positiva till förslaget från Justitiedepartementet som innebär skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott. SMC framför att det är bra att utredaren klargör sambandet mellan trafikbrott och allvarliga trafikolyckor. skadade i trafiken. Det behövs fler åtgärder för att bromsa utvecklingen som orsakar så mycket skador och lidande och kostar miljardbelopp.

Hög andel trafikbrott bland MC-olyckor

SMC har under det senaste decenniet påtalat att det finns ett tydligt samband mellan trafikbrott och dödade och allvarligt skadade på tvåhjulig MC. SMC går varje år igenom djupstudier av dem som dödas på tvåhjulig motorcykel tillsammans med Trafikverket. Den statistiken visar att under tioårsperioden 2011-2020 saknade 108 av 353 personer giltigt körkort vilket motsvarar 31 procent av alla omkomna. SMC har också tagit del av polisrapporterade MC-olyckor bland svårt skadade MC-förare 2013-2020 kopplat till körkortsinnehav. 1 843 personer skadades svårt och av dessa var 1 710 förare. 26 procent av förarna saknade giltigt körkort, utöver dessa saknas uppgift om körkort för 13 procent. Det handlar alltså om minst 399 personer som saknade körkort då de skadades svårt i en MC-olycka. Samhällets kostnader för dessa olyckor under det senaste decenniet uppgår till tio miljarder kronor. 

Utkastet säger att antalet anmälda fall av olovlig körning gått ned från ca 34 800 till ca 31 000 fall under den tioårsperioden. Andelen fängelsedomar för olovlig körning har minskat från ca 21 procent av det totala antalet domslut 2011 till ca 9 procent 2020. År 2020 meddelades ca 13 270 lagföringsbeslut med olovlig körning som huvudbrott. Den vanligaste påföljden var böter, ca 11 120 lagföringsbeslut. Statistiken visar tydligt att det är viktigt med en skärpning av lagen. Samtidigt behövs tydliga signaler till samhället att utbildning och förarprov är ett oåterkalleligt krav för att få framföra fordon i Sverige. Det behövs också fler kontroller av fordonsförare.

SMC håller med utredaren om det krävs samlade insatser för att minska trafikbrottsligheten. Men det handlar om så mycket mer än de åtgärder som utredaren räknar upp. Att minska allvarliga trafikbrott bland motorcyklister har varit en prioritet i Trafikverkets MC-strategi sedan 2012. Trots detta har både antalet och andelen körkortslösa förare med all tillhörande problematik ökat bland dödsolyckorna. Det är i stort sett bara SMC som påtalar problemet, som informerar om detta och som efterfrågar insatser riktade mot denna grupp. Varken polis eller myndigheter i övrigt har någon åtgärdsplan för detta.

Det krävs helt andra åtgärder än dem som idag finns tillgängliga för att minska den höga risken att dödas och skadas för livet i denna grupp. Det krävs en samverkan mellan civilsamhället och flera myndigheter som till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Polisen och Transportstyrelsen.

Utöver myndighetssamverkan finns det anledning att titta på fler åtgärder. Det har blivit både komplicerat, dyrt och svårt att ta MC-körkort genom långa väntetider till prov, svårt att få plats i trafikskola, minskade möjligheter till att hitta handledare för privat övningskörning. Detta kan vara orsaker till att fler struntar helt i att ens försöka ta ett körkort. Problemet finns inte bara bland motorcyklister utan även bland personbils- och lastbilsförare.

Läs hela remissvaret från SMC.

Lagrådsremissen från Justitiedepartementet.