Reseavdraget kommer inte att göras om och milersättningen höjs dock inte för MC.

2022-10-27

De förra regeringen ville driva igenom en förändring av reseavdraget där alla personer kunde dra av lika mycket för resor till och från jobbet, oavsett färdmedel. Detta skulle uppmuntra till att åka kollektivt och samåka. Det senare för att alla i bilen skulle få göra avdrag, inte bara föraren.

SMC, fanns inte på listan över remissinstanser men har ändå valt att svara på remissen till finansdepartementet.

Arbetspendling är viktigt för alla som kör till och från arbete och skola. Reseavdraget är ett viktigt verktyg, särskilt för dem som bor i landsbygd, för att delvis kompensera dem som pendlar med eget fordon. SMC står bakom förslaget att den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor inte införs. SMC beklagar dock att motorcykel inte integreras i reseavdrag för arbetsresor i förslaget som är på remiss och att schablonbeloppet för motorcyklar inte höjs när ökade bränslepriser och resekostnader även drabbar dem som pendlar med MC.

Att pendla med MC gör att många familjer får vardagspusslet att fungera. Pendling med MC ger också mindre klimatpåverkan jämfört med personbilar eftersom de har lägre utsläpp och inte behöver stå stilla i bilköer. Att parkera en MC tar dessutom betydligt mindre plats jämfört med en personbil. MC är undantagna från trängselskatt. Sammantaget gör detta pendling med MC allt vanligare i storstäderna.

Trots vinsterna i tid för den enskilde trafikanten att köra MC till jobbet, och därmed bidra till minskade köer som innebär ekonomiska vinster för samhället i sin helhet, uppmärksammas inte MC i promemorian. Förslaget presenterar inte en höjning av schablonbeloppet för MC som generellt sett är för lågt för att täcka den skattskyldiges drivmedelskostnader om den pendlar med MC till jobbet.

SMC vill även lyfta att priserna vid laddstationen eller bensinstationen är lika för motorcykel och bil, det finns inget rabatterat pris vid pumpen/stolpen för MC.

I sin remiss skriver SMC att motorcykel ska jämställas med personbil och schablonbeloppet höjas för att täcka drivmedelskostnader (bensin eller el) .

Dessutom motsvarar inköpskostnaden av en elmotorcykel en mindre elbil. Någon miljöbonus betalas inte ut till MC-köparen. Försäkringskostnaderna liksom driftskostnaderna för MC är lika höga som för bil. Värdeminskningen är likvärdig för MC- och bilägarna.

SMC:s remissvar till regeringens förslag om reseavdraget.

Priserna vid laddstationen eller bensinstationen är lika för motorcykel och bil, det finns inget rabatterat pris vid pumpen/stolpen för MC!