MC-trafikens miljöpåverkan

2022-03-24

Det totala koldioxidutsläppet minskade under 2021 och uppgick till totalt 13,5 miljoner ton enligt Trafikverket. Av detta bidrog motorcyklar och mopeder med 0,66 procent vilket är en något högre andel än 2020. Totalt uppgick utsläpp av växthusgaser från all trafik med motorcyklar och mopeder under 2021 till 89 000 ton vilket motsvarar 178 Finlandsfärjor. Minskningen beror sannolikt främst på frikostiga bidrag till inköp av elbilar samtidigt som bilresandet minskade under pandemin. Bidrag ges inte till MC-köpare.

Koldioxidutsläppen minskade under 2021 och uppgick till totalt 13,5 miljoner ton enligt Trafikverkets PM. Orsaken är sannolikt de gynnsamma bidrag som lämnas vid inköp av eldrivna bilar men som inte lämnas till eldrivna motorcyklar. Samtidigt minskade bilresandet under pandemin. Ett införande av elpremie till vid köp av MC skulle sannolikt ha en liknande effekt på minskning av koldioxidutsläpp. 

Motorcyklarnas och mopedernas andel är 0,66 procent vilket är en något högre andel än 2020. Totalt uppgick utsläpp av växthusgaser från all trafik med motorcyklar och mopeder under 2021 till 89 000 ton. Det betyder att all MC-och mopedtrafik under ett år motsvarar 178 Finlandsfärjor eftersom varje färja avger 500 ton koldioxid. Emissionerna från MC och moped har inte ökat, det har däremot deras andel av det totala utsläppen eftersom emissioner från personbilar minskat. Enligt Trafikanalys ökade MC-trafiken med fem procent och mopedtrafiken med en procent under 2021. 

Effekt om man väljer MC istället för bil i Stockholm
SMC har en beräkning som visar hur mycket utsläppen av koldioxid skulle minska i Stockholm om bilisterna går över till att köra MC istället. De flesta som pendlar sitter ensamma i sitt fordon, vare sig det är personbil, moped eller MC. Skulle bilisterna välja att köra MC istället skulle det bidra till en bättre miljö. Om 30 procent av bilisterna väljer MC skulle utsläppen av växthusgaser minska med 8 200 ton per år. Om hälften av bilisterna byter bilen mot en motorcykel blir minskningen drygt 13 600 ton årligen. Utsläppen från en Finlandsfärja motsvarar 500 ton vilket gör att minskningarna motsvarar 16 respektive 27 stora färjor.

Trafikverkets PM Vägtrafikens utsläpp 2021