MC och mopeder i bussfiler i Göteborg Stad

2022-09-23

SMC har skickat ett yttrande på en motion som föreslår att man ska tillåta motorcyklar i kollektivkörfält i Göteborgs stad. Trafikkontoret och Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen. SMC skriver att trafikkontoret varken utgår från motorcyklisternas trafiksäkerhet eller från miljöargumentet i sitt yttrande och att det finns ingen statistisk eller fakta som ligger till grund för stadens yttranden. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

I sitt svar lyfter SMC de lagliga möjligheterna som finns för en kommun i Sverige att tillåta MC och mopederatt köra i en bussfil samt att det finns flera städer i Sverige och runt om i världen som tillåter det. Samtliga har en positiv erfarenhet av detta i form av ökad trafiksäkerhet och en bättre framkomlighet för alla trafikanter. I Norge tillåter den nationella motsvarigheten till vår trafikförordning MC och mopeder att köra i kollektivtrafikens körfil i alla städer med vissa begränsningar med hänsyn till lokala förutsättningar.

Staden London konstaterar i sin årliga rapport om ”Delivering the Mayor’s Transport Strategy” att genom att tillåta motorcyklar i samtliga bussfiler ger man en uniformitet för trafikanterna och undviker förvirring och onödiga risker. Det innebär inga betydande säkerhetsproblem för andra utsatta trafikanter. Andra fördelar är kortare restider för motorcyklar och minskade koldioxidutsläpp. Det bidrar också till Nollvisionen, som
syftar till att eliminera dödsfall och allvarliga skador i trafiken. Tillsammans med minskningen av fordonsutsläpp är trafiksäkerhet och tillåtande av MC i bussfiler en nyckelpolitik i borgmästarens transportstrategi.

SMC uppmuntrar Göteborg Stad att undersöka lösningar och möjligheter genom att tillåta motorcyklar att köra i vissa kollektivtrafikkörfält för att dels möta den utveckling som kommer att ske inom fordonsbranschen, dels öka trafiksäkerheten för motorcyklister. MC-förarna har samma rätt som andra trafikanter att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. SMC uppmanar också Göteborg Stad att ta del av andra städers erfarenheter som en drivkraft för att driva Göteborg framåt mot att bli en hållbar och miljövänlig stad och själv bli en inspiration för andra städer.


SMC står till tjänst i arbetet för ökad och hållbar säkerhet och framkomlighet för motorcyklister i Göteborgs stad och i Sveriges alla 289 andra kommuner!

SMC:s yttrande till motionen om att tillåta MC att köra i bussfilen.

Motionen och svar på remiss från Göteborg Stad