Lönsamt att förstärka stödremsor

2022-03-30

Det är lönsamt att förstärka stödremsor visar en ny studie från VTI. Att stödremsorna inte fungerar optimalt är Trafikverket väl medvetna om vilket är orsaken till att man beställt studien. Studien rekommenderar att stödremsorna förseglas med bindemedel på sträckor där gruset dras ut på vägen. SMC hoppas nu att resultatet omsätts i praktiken i regelverk som styr drift, underhåll och kontrakt mellan entreprenörer och Trafikverket.

Grus på belagd väg är ett gissel för motorcyklister och vållar varje år hundratals olyckor. En fjärdedel av de motorcyklister som skadas allvarligt utanför tätort säger att grus bidragit till olyckan. faktor. För SMC är det därför självklart viktigt att minska gruset på belagda vägar för att rädda liv och lem på motorcyklister.

En del av gruset kommer från stödremsan, den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Stödremsan ska skydda beläggningskanten så att den inte spricker eller deformeras. Om fordon kommer utanför kanten dras grus från stödremsan in på vägen. De vanligaste platserna där man hittar grus från stödremsan är i korsningar och i kurvor eller när stödremsorna har kompletterats och entreprenören använt för mycket grus. Kurvor och korsningar är samtidigt de platser där flest MC-olyckor sker. Det är på dessa platser SMC har föreslagit att Trafikverket ska införa krav för att minska olycksrisken bland motorcyklister.

Att stödremsorna inte fungerar optimalt är Trafikverket och entreprenörer väl medvetna om. Därför har man gett Håkan Arvidsson, VTI, i uppdrag att genomföra en studie för att dokumentera och utvärdera alternativa material. Studien har gjorts genom enkäter, intervjuer, fältstudier, erfarenhetsinsamling och laboratorieförsök.

Studien rekommenderar att stödremsorna förseglas med bindemedel med en snabelbil. Studien anser att åtgärden fungerar bra och är lämplig där grus dras ut på utsatta ställen. Även om kostnaden per ton blir fyra gånger högre för grus utblandat med bitumen är den ökade kostnaden liten eftersom den bara utförs på begränsade platser och samtidigt som andra åtgärder. De förseglade stödremsorna håller dessutom i fyra till fem år. Om gruset ständigt dras ut på vägen ska entreprenören dit och dels sopa, dels komplettera stödremsorna med ännu mer grus. Utläggningskostnader och packning tillkommer för alla varianter av stödremsor men blir högre med försegling.

Studien rekommenderar också att man har tuffare krav på förstärkta stödremsor på platser där de behöver kompletteras eftersom gruset dragits ut på vägen eller försvunnit jämfört med det material som är lämplig att läggas ut på övriga vägnät. Denna rekommendation stämmer bra överens med vad SMC framfört; att man har förstärkta stödremsor i kurvor och korsningar. Om alla stödremsor på problemsträckor måste ha samma krav som vid nyanläggning av vägar menar studien att det skulle bli omotiverat dyrt.

En sak som flera påtalar i enkätsvar är att problematiken med att stödremsor kompletteras under perioden maj-augusti. Då är det dels mest motorcyklar ute på vägarna, dels är temperaturen som högst vilket gör att packningen är svårare att genomföra då den kräver en viss fukthalt. Nylagda stödremsor med grus som dras ut är ett känt problem i SMC. Detta är mycket viktiga kommentarer eftersom Trafikverket kräver av entreprenörerna att de kompletterar stödremsorna senast 31 augusti när man byter entreprenör. SMC hoppas nu att resultatet omsätts i praktiken i regelverk som styr drift, underhåll och kontrakt mellan entreprenörer och Trafikverket.

Här kan du läsa Håkan Arvidssons studie Alternativa material till stödremsor, VTI 2022

 


Statistik från Trafikverket visar att i var fjärde olycka där motorcyklisten skadats allvarligt nämns att grus bidragit till olyckan. 


Ett exempel på en riktigt misslyckad stödremsa där gruset ligger på vägen.


Ett exempel på en bra stödremsa som är förstärkt med bitumen som dels skyddar beläggningskanten, dels innebär en minskad olycksrisk.