Jonas fick undantag och kan bli handledare åt sambon

2022-03-28

Häromdagen fick Jonas ett glatt besked. Transportstyrelsen beviljade honom undantag så att han kan få bli handledare för sambon Anna som ska ta MC-körkort. Jonas har tidigare ställt upp som handledare för sex personer där fyra redan fått körkort där handledarskapet trots detta gäller fem år. Transportstyrelsen poängterar att undantaget bara gäller honom och hans sambo. Det kostade dock 2600 kronor att ansöka om undantag, en summa som inte återbetalas oavsett om man beviljas undantag eller inte.

SMC kontaktas av motorcyklister som nekas att bli handledare för barn, makar, sambos, partners och kompisar. Orsaken är Transportstyrelsens nya regler som betyder att en privat handledare fr o m 1 december endast får ha högst fem elever samtidigt. Ett handledarskap gäller fem år, även om eleven redan fått sitt körkort. Det är detta som gör att handledarskap nu nekas. SMC har påtalat problemet för Transportstyrelsen, Infrastrukturdepartementet, ministern och riksdagsledamöter. Tyvärr har man inte lyssnat på SMC:s argument. Den som vill försöka bli handledare har nu två val, ansöka om undantag för 2 600 kronor eller överklaga till domstol. Jonas och Anna fick svar på sin begäran om undantag inom ett par veckor. Det är omöjligt att förutspå hur lång tid en domstolsprocess kan ta.

- De nya reglerna drabbar nya körkortstagare för att deras handledare ställde upp och övningskörde för flera år sedan. Det är glädjande att en person fått rätt. Men, Transportstyrelsen poängterar att undantaget bara gäller honom och hans sambo. SMC kommer nu att analysera utfallet och överväga den fortsatta hanteringen av frågan, säger Maria Nordqvist, SMC.

Jonas begäran om undantag

Jonas angav tre orsaker i sin begäran om undantag. Denna text är klippt direkt ur hans ansökan: 
"Orsak nummer 1
När jag blev handledare för dessa personer kunde man ha 15 aktiva elever i systemet. När mina handledarskap beviljades 2021 fick jag ingen information från Transportstyrelsen om att man ville förändra reglerna till fem personer. Man förklarade inte att jag inte kommer att kunna hjälpa mina nära och kära att få körkort genom övningskörning under flera år framåt. Jag straffas alltså av den nya regeländringen för att jag för fem år sedan inte förutsåg denna regelförändring. Jag har gjort precis det som myndigheter förordar och trafikskolor rekommenderar för att dra mitt strå till stacken mot att nå nollvisionen. Av mina sex vänner och bekanta som finns i systemet har fyra redan klarat sitt körprov och två är på god väg. De fyra som är klara ligger just nu och blockerar mina möjligheter att söka handledarskap vilket är ett problem. 

Min hållning i frågan är utan tvekan att reglerna var tvungna att ändras på något sätt för att få bukt med oseriösa människor som utnyttjar systemet genom att bedriva olagliga verksamheter för att tjäna pengar utan att i någon egentlig mening bidra till ökad trafiksäkerheten. Regeländringen träffar tyvärr i detta fallet helt fel person. Hade jag haft vetskap om vad regeländringen skulle leda till hade jag inför 2021 kanske varit lite mer aktsam när jag ansökte om mina handledarskap så jag inte hamnat i den situation jag just nu befinner mig i, att inte kunna ge min egen sambo mängdträning på sin motorcykel genom övningskörning. Jag är rädd om henne och vill att hon ska bli en så säker förare som möjligt och därför söker jag undantag för henne.


Orsak nummer 2
Problemet för mig (och många andra) motorcyklister som vill hjälpa våra vänner, bekanta familjemedlemmar att bli trafiksäkra genom mängdträning är att eleverna får svårt att hitta lediga handledare eftersom vi som handleder inte har möjlighet att ta bort våra ”gamla” elever ur systemet. Just mängdträningen är en så grundläggande del i att öka medvetenheten för de risker vi trafikanter på två hjul kan komma att hamna i. Därför behöver ofta en elev på MC fler handledare för att öka sina tillfällen till mängdträning och därmed öka sin egen trafiksäkerhet.


I Sverige finns ett förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning. Det är grundlagsstadgat i Regeringsformen: ”Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då” Regeringsformen, 2 kap. 10 §. Inom myndighetsutövning som är reglerad av lagar förutsätter jag att retroaktiv lagstiftning som drabbar medborgarna negativt inte är möjlig. När det gäller handledare vid privat övningskörning drabbar Transportstyrelsens nya föreskrifter alla som varit handledare sedan 2017.
En viktig princip inom rättssäkerhet är förutsägbar rättstillämpning. Det är en princip inom nationell och internationell lag som innebär att lagar, med tillräcklig precision, måste definiera det straffbara beteendet samt straffet för att medborgare ska kunna förutse när en handling är straffbar och uppföra sig därefter. Även här saknas stöd för Transportstyrelsens föreskriftsförändring eftersom Transportstyrelsens nya föreskrifter drabbar alla som blivit handledare från 20161201 och framåt. 


Orsak nummer 3
Till sist vill jag åberopa vad infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade på en fråga i riksdagen om vilka åtgärder han avser att vidta för att de nya åtgärderna för att stoppa svarta körskolor inte ska leda till att blivande mc-förare får svårt att hitta behöriga handledare. Ministern svarade 26 oktober 2021:
Jag kan konstatera att det redan i dag finns en möjlighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter att söka undantag från den nuvarande begränsningen. I det remitterade förslaget finns den möjligheten kvar.”

 


Anna på sin MC med det efterlängtade beslutet om att sambon får bli handledare.