I Västervik löser man friktionsproblem med dubbdäck

2022-10-11


I början av juni asfalterades den enda infarten till Västervik. Kommunen hade beställt ny asfalt men någonstans gick det fel och vägen har sedan fyra månader flera stora blödande och spegelblanka partier berättar medlemmar i Törnros MC. Kommunen har flera gånger sagt att man ska åtgärda friktionen genom att sänka hastigheten, sanda, grusa och göra punktinsatser på de värst utsatta platserna. Inget har hänt säger klubbens medlemmar utöver en varningsskylt för halka. Nu meddelar kommunen i Västerviks tidning att friktionen ska åtgärdas genom att bilarnas vinterdäck ska slita bort bindemedlet som skapar halkan. SMC har fått svar av kommunen om denna ovanliga åtgärd.

Som alla vet är friktion avgörande för att kunna köra ett fordon, särskilt om det har två hjul. Brister i friktion leder varje år till allvarliga MC-olyckor med både dödade och livslånga skador. Det finns därför krav på att en väg ska uppvisa en godkänd friktionsnivå för att man ska kunna färdas säkert på den. Det gäller både statliga och kommunala gator och vägar.

Under sommaren har Västerviks tidning flera gånger berättat om den dåliga friktionen på infartsvägen till staden från E22. Problemet uppstod efter att infartsvägen fått ny beläggning vecka 23. Västervik är en sommarstad med en välbesökt MC-träff (Hojrock) och mängder av motorcyklister passerar staden under sommarhalvåret. Medlemmarna i Törnros MC har påtalat problematiken vid flera tillfällen och kommunen har svarat att man ska åtgärda detta.

Christer Sneitz, Västerviks kommun, har svarat i Västerviks tidning att asfalten är gjord av ABS-massa som kan göra vägen hal. För att förbättra friktionen har kommunen sagt att man ska grus, sanda, sänka hastigheten medan friktionshöjande åtgärder pågick samt att på de värst angripna ställena värma på bindemedlet i asfalten och välta ner gruset med en vält så att det trycks fast i ytan. Ingen av medlemmarna i Törnros MC har sett någon aktivitet på vägen, något grus eller sand eller någon som vältar ner grus och sand. Hastigheten har inte sänkts. Den enda åtgärden är en skylt som varnar för halka. Det arbete som skulle påbörjas i slutet av augusti verkar inte bli av. I stället blir det nu trafikanterna som genom sina vinterdäck ska slita ner den hala ytan på vägen.

Ingen mätning
SMC har frågat kommunen om friktionen på Infartsvägen. Christer Sneitz svarar att ingen friktionsmätning har utförts på gatan. De åtgärder man gjort är att avsanda beläggningen med 0/4-material. Tyvärr har inte detta gett önskad effekt och frågan om åtgärd är fortfarande öppen.

Nöjd med resultatet?
Kommunen är nöjd med utförandet av beläggningsarbetet i det stora hela. Man har valt en asfaltsbeläggning med god nötningsbeständighet mot dubbdäcks- och trafikslitage. Samtidigt ökar denna asfaltmassa risken för att blödningar och poleringar uppstår. I det här fallet har blödning uppstått både när asfalten lades och sedan har beläggningen försämrats av trafiken under den långa ihållande värmen i somras.

Vad händer nu?
Kommunen och entreprenören har en fortlöpande dialog om hur de polerade partierna på vägen ska behandlas. Det finns flera tänkbara alternativ för att åtgärda problemet med den blödande beläggningen. Ansvaret och kostnaden för att göra åtgärd ansvarar entreprenören för. Dubbdäck, som nämndes i artikeln, har en uppruggande effekt på de polerade ytorna och kommer att göra att vägens friktion ökar över tid. Det är dock ingen lösning på kort sikt.

SMC och Törnros MC vill gärna ha en dialog om MC-säkerhet där friktion är avgörande för att kunna köra säkert. Att vänta på dubbdäckssäsongen för att skapa godkänd friktion på ett beläggningsarbete som genomfördes i början av juni är inte acceptabelt.


Klipp ur Västerviks tidning.