Hur ska vägar och gator säkras för MC och moped?

2022-05-03

SMC har de senaste månaderna läst igenom samtliga delar av VGU som beskriver hur vägar och gator ska planeras och utformas. Idag har svar skickats till Trafikverket som ansvarar för regelverket. Totalt har SMC lämnat 250 kommentarer. Även om Trafikverket säger att Nollvisionen är utgångspunkt så följs inte detta upp genom krav och råd eller i utformningsprocessen. Om Nollvisionen ska gälla alla trafikanter måste Trafikverket inkludera samtliga trafikanter, även motorcyklister och mopedister, i allt som rör väghållning - från planering och utformning till drift och underhåll.

Detta framför SMC i ett sammanfattande dokument tillsammans med sex bilagor med kommentarer till de olika dokumenten i Vägar och Gators Utformning, VGU.   Eventuella ändringar utifrån SMC:s synpunkter kommer först 2024. VGU är tvingande för Trafikverket och rådgivande för kommunerna. 

Varför utesluts moped klass II från GCM-begreppet?

Genomgående i dokumenten är att Trafikverket föreslår krav, råd och grundvärden för cykel och fotgängare men utesluter de som färdas på moped klass II. Det finns ingen förklaring till varför. Detta är allvarligt eftersom kommuner runt om i landet börjar förbjuda trafik med moped klass II på GCM-vägar. Något alternativ till var de ska färdas anges inte. Det är därför otroligt viktigt att Trafikverket och SKR förtydligar att trafiksäkerhet och Nollvisionen också omfattar de som färdas på moped klass II och att de har sin plats på GCM-vägarna.

Varför saknas fakta, studier och statistik om MC?

Det finns en stor mängd forskning och studier från hela världen om säkrare trafikmiljö för MC och moped. Det saknas referenser till sådan forskning i Trafikverkets dokument vilket är mycket olyckligt. SMC hoppas att Trafikverket i kommande VGU tar del av detta och uppdaterar samtliga delar av VGU. SMC har i en bilaga till Stödjande kunskap skapat en lista med förslag på litteratur.

Nollvisionen gäller inte MC och moped klass I i dessa dokument

Även om det framgår i varje dokument att Nollvisionen är utgångspunkt så följs inte detta upp genom krav och råd eller i utformningsprocessen. Om Nollvisionen ska gälla alla trafikanter måste Trafikverket inkludera samtliga trafikanter, även motorcyklister och mopedister, i allt som rör väghållning - från planering och utformning till drift och underhåll.

Läs hela svaret från SMC

Remissvar Trafikverket Synpunkter på VGU, Vägar och Gators utformning, 3 maj 2022 Bilaga synpunkter Krav, Bilaga synpunkter Råd, Bilaga synpunkter Stödjande kunskap, Bilaga forskning och litteratur, Bilaga synpunkter Utformningsprocess, Bilaga Begrepp
VGU bestämmer vilka räcken som sätts upp och om räcken ska ha MPS (Motorcycle Protection System)


VGU bestämmer hur ett säkert sidoområde ska se ut, vilket räcke som ska sitta i mitten av vägen och avstånd till körbanan


VGU talar om bussfiler och vilka som får köra där