Fråga och svar i Riksdagen om STRADA

2022-04-26

SMC stängdes ute från Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA tillsammans med flera hundra andra användare. 2020. Frågan har aktualiserats i riksdagen där Trafikutskottets ordförande Jens Holm (v) ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om vilka åtgärder som ska vidtas för att civilsamhället ska få tillgång till Strada på samma sätt som tidigare. Svaret var att ideella organisationer ska ges tillgång till den information de behöver för att bidra i trafiksäkerhetsarbetet och att Transportstyrelsen bedömer utifrån gällande lagstiftning. I praktiken innebär svaret att SMC och andra organisationer inte får den statistik vi efterfrågar och behöver.

Hela frågan från Jens Holm (v): 

Civilsamhället har i över tio års tid haft tillgång till statistik över trafikolyckor i Transportstyrelsens databas Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada). Statistiken har varit mycket användbar i arbetet för ökad trafiksäkerhet och den så kallade nollvisionen. Organisationer som Sveriges Motorcyklister (SMC) har arbetat systematiskt med data från Strada tillsammans med Transportstyrelsen för att öka trafiksäkerheten. Med hjälp av statistik om var och när olyckor sker har de hjälpt till att förebygga nya olyckor.

Sedan lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas trädde i kraft den 1 juli 2021 kan emellertid SMC och ungefär 200 andra representanter från civilsamhället inte längre ta del av uppgifterna från databasen Strada. Det var aldrig regeringens eller riksdagens intention att försvåra för civilsamhället att kunna få fortsätta att ta del av Stradas statistik och därmed fortsätta det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. Det är värt att påminna om att det aldrig har förts fram kritik mot hur civilsamhället har använt uppgifterna från Strada, uppgifter som har varit avidentifierade så att de inte kan kopplas till en enskild person.

Som en följd av den nya lagen, och domstolars tolkningar av den, har civilsamhället blivit utestängt från den viktiga olycksstatistiken. Det är infrastrukturministern och hans departement som tagit fram den nya lagen. Något behöver göras så att civilsamhället återigen kan få tillgång till Stradas olycksfallsstatistik. Ska det ske måste ministern agera.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att civilsamhället återigen ska kunna få tillgång till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada på ett liknande sätt som tidigare?

Svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Jens Holm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att civilsamhället återigen ska kunna få tillgång till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada på ett liknande sätt som tidigare.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet och många aktörer, som myndigheter, näringsliv och ideella organisationer, bidrar till utvecklingen på trafiksäkerhetsområdet.

Det är viktigt att ideella organisationer ges tillgång till den information de behöver för att bidra i trafiksäkerhetsarbetet. I vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter får lämnas ut bedöms av Transportstyrelsen med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen och i förekommande fall dataskyddsregleringen.

Länk till fråga och svar


Jens Holm (v) är ordförande i Riksdagens Trafikutskott. 


Tomas Eneroth (s) är infrastrukturminister.