Euro NCAP:s nya vision för 2030 omfattar även motorcyklar.

2022-11-29

Nya tester för att undvika kollisioner med automatiserade bilar kommer att omfatta motorcyklar. Euro NCAP undersöker också hur man kan bedöma motorcyklars säkerhet.

I september 2022 publicerade FEMA en artikel om att Euro NCAP gav ett mycket högt stjärnbetyg för Teslas modell Y, fastän olyckor med Teslas i USA har visat att autopilot-systemet är långt ifrån säkert, särskilt i dåligt väder. Detta ledde till flera möten mellan FEMA:s generalsekreterare Dolf Willigers och Euro NCAP.


Under tiden, den 9 november 2022, offentliggjorde Euro NCAP sin nya Vision för 2030: en säkrare framtid för mobilitet. I underlaget beskriver Euro NCAP på en övergripande nivå hur man ser på framtida säkerhetsnormer och tester av fordon. Euro NCAP planerar till exempel att lägga till testning och bedömning av assisterade och automatiserade förarstödsystem, undersöka distraktion hos förare, undersöka utformningen av HMI (Human Machine Interaction), testning och bedömning av säkerhetsfunktioner som möjliggörs av V2V- (fordon till fordon), V2I- (fordon till infrastruktur) och V2X-kommunikation (fordon till allting), utvärdering av brandrisker och termiskt bortfall i elfordon. Man siktar också på att utvärdera säkerheten hos motorcyklar och andra tvåhjuliga motorfordon samt lätta och tunga lastbilar, i syfte att ta itu med överrepresentationen av dessa fordon i fråga om dödsfall och allvarliga skador i trafiken.


Motorcyklar och andra tvåhjuliga motorfordon spelar en viktig roll i den nya visionen. Låt oss ta en titt på vad dokumentet säger om tvåhjuliga motorfordon (PTW):


1. Testerna för att undvika kollisioner kommer att utökas och omfatta nya scenarion med fotgängare, cyklister och, för första gången, powered two-wheelers (PTW) och motorcyklar.


2. När det gäller aktiv säkerhet kommer testerna att bli mindre idealiserade, de kommer att bättre simulera verkliga trafikmiljöer och ta hänsyn till bästa praxis för utformning av samverkan mellan människa och maskin.


3. Förutom de inbyggda sensorerna i bilen kommer bilsäkerheten i allt högre grad att gynnas av 4G/5G-kommunikation från bil till nätverk samt av direkt kommunikation från bil till bil, från bil till oskyddade trafikanter och från bil till infrastruktur. Euro NCAP har för avsikt att ta hänsyn till alla former av uppkoppling och de olika tekniska kommunikationsstandarderna i bedömningen genom att utvärdera varje säkerhetsfunktion på ett teknikneutralt sätt.


4. Bedömningen kommer att utvidgas från motorvägskörning till andra områden utanför motorvägar. Detta innebär att kraven på adaptiv farthållare (ett system som reglerar fordonets hastighet samtidigt som det upprätthåller ett fastställt avstånd till framförvarande fordon) utvidgas. Från 2024 integreras testningen av ”Car-to-Motorcycle”, vilket anses vara en viktig milstolpe för att säkerställa PTW:s synlighet, och olika typer av scenarion med oskyddade trafikanter. Man införlivar de senaste framstegen inom hastighetsassistans, t.ex. igenkänning av implicita, villkorliga och dynamiska hastighetsgränser, vägens särdrag och lokala faror.


5. Nya krockmotståndare från personbilar med fotgängare, cyklister och motorcyklar och PTW har lagts till i testserien för automatisk nödbromsning (AEB). Det finns utrymme för ytterligare förbättringar enligt samma utvecklingsprincip. Det kan till exempel handla om att lägga till fler scenarion med svängande cyklister, att utveckla testlägen till exempel med högre hastighet för att täcka in fler verkliga fall och att införa incidenter med skador på mikromobilitetsfordon (elsparkcyklar t.ex.).


6. Ovanstående kan inte garantera att säkerhetstekniken är robust i verkligheten under alla omständigheter, eftersom testerna fortfarande utförs under mycket idealiserade förhållanden. Därför kommer Euro NCAP att lägga större fokus på variationen i testförhållandena, t.ex. ljus- och väderförändringar, uppkommande föremål och trafikanter och interaktion med andra objekt längs vägarna samt själva infrastrukturen. Vissa av dessa variationer, t.ex. att ändra föremålets/trafikantens utseende, kan vara relativt små, men skulle ha en omedelbar inverkan i verkligheten.


7. Andra variationer, t.ex. väderförhållanden, såsom regn, dimma, låg sol, är meningsfulla och viktiga ur ett verklighetsperspektiv, men är svåra att testa i allmänhet, och än mindre upprepbara och reproducerbara. Som ett första steg kommer man att undersöka bevis som visar att ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) fungerar sämre på grund av ogynnsamma väderförhållanden.


8. Euro NCAP har redan börjat inrikta sig på motorcykelolyckor genom att utöka testerna för att undvika kollisioner till att även omfatta krockscenarion med motorcyklar. Man planerar att utveckla dessa tester i framtiden, dvs. genom att öka testhastigheten, men också genom att införa scenarion för PTW i bedömningen av kommersiella skåpbilar och assisterad körning.


9. Det har föreslagits att Euro NCAP också skulle kunna ge vägledning till motorcyklister genom att bedöma säkerhetssystem som låsningsfria bromssystem (som nu är obligatoriska), traction control system, kombinerade bromssystem, BLIS-system (Blind Spot Information System), ABS-system (Corner Anti-Locking Braking System) och andra stabilitetshjälpmedel. Detta skulle innebära att man inte bara testar bilar med motorcyklar, utan också testar personbilar med motorcyklisternas personliga skyddsutrustning.


I visionsdokumentet dras slutsatsen att det är ett lockande perspektiv men också en utmaning att inkludera motorcykel i säkerhetsarbete. FEMA och SMC anser att detta är en god nyhet. Dokumentet ger svar på de farhågor som vi tidigare har uttryckt. Att inkludera fler scenarion med PTW:s i testerna, ta hänsyn till mindre bra väderförhållanden, uppmärksamma Advanced Rider Assistance Systems (ARAS) och även titta på personlig skyddsutrustning skulle vara ett stort steg framåt för motorcyklisternas säkerhet.


Redan 2023 kommer ett nytt testprotokoll att användas där man tar hänsyn till behoven hos motorcyklister: särskilt fler testscenarion och användning av flera sensorer. Det nya klassificeringssystemet för bilarna kommer att vara mer krävande för sensorerna och närmar sig verkliga scenarion.