EU skärper målen för koldioxidutsläpp för nya personbilar och skåpbilar

2022-10-28

Det Europeiska Rådet och Europaparlamentet nådde en tillfällig politisk överenskommelse om strängare normer för koldioxidutsläpp för nya bilar och skåpbilar. Syftet är att gå mot en rörlighet utan utsläpp.

Den 27 oktober nådde Europeiska kommissionen, rådet och Europaparlamentet en överenskommelse om förslaget till översyn av normerna för koldioxidutsläpp för personbilar och skåpbilar.

Underlaget är en del av EU:s ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter, och även om överenskommelsen inte påverkar motorcyklar är överenskommelsen fortfarande ytterst relevant eftersom den i framtiden skulle kunna påverka även andra vägtransportslag.

Enligt avtalet är målen för minskningen av koldioxidutsläppen för hela fordonsparken följande:

- 15 % för både personbilar och skåpbilar senast 2025;

- 55 % för personbilar och 50 % för skåpbilar senast 2030;

- 100 % för både personbilar och skåpbilar senast 2035

När det gäller nästa steg måste rådet och parlamentet fortfarande godkänna det slutliga dokumentet - troligen nästa vecka - innan det formellt kodifieras till lag. Texten kommer att ses över 2026 och kommissionen kommer att göra en regelbunden undersökning av marknaden för elektromobilitet.

SMC ställer sig kritisk via FEMA till förslaget:

  • Brist på teknisk neutralitet
  • Ett alltför starkt fokus på en lösning, som ignorerar andra lösningar, vilket leder till sårbarhet och eventuella negativa effekter på den vetenskapliga och ekonomiska utvecklingen,
  • Risken för alltför höga kostnader, särskilt för sårbara grupper med lägre inkomster,
  • Förlust av arbetstillfällen som inte kan ersättas av andra arbetstillfällen,
  • Otillräcklig elektricitet från förnybara källor,
  • Ett föråldrat och otillräckligt nät,
  • En mycket lång övergångsperiod för vilken det inte skulle finnas några bestämmelser och
  • Slutligen: befintliga fordon kommer att användas längre än de borde ur miljösynpunkt eftersom ägarna inte vill eller kan ersätta dem med elfordon.

Motorcyklar är mindre, lättare, förbrukar mindre bränsle, tar mindre plats, använder mindre material vid tillverkningen och släpper under hela sin livscykel ut mycket mindre koldioxid och andra växthusgaser, förorenande material och partiklar än bilar. Detta visar återigen att motorcyklar inte är problemet utan en del av lösningen och att de passar väl in i de nuvarande klimatambitionerna.

FEMA:s ställningstagande: Climate Plans Provide Chances For Motorcycles

Pressmeddelande från Europeiska Rådet.