Vem är ansvarig vid automatiserad körning?

2021-12-13

SMC svarade idag på Infrastrukturdepartementets förslag till nya ansvarsregler vid automatiserad körning.  Utredningen handlar i stort sett endast om att överföra ansvar från förare till ägare och inte om att säkra systemen för trafikanterna. SMC anser att det fortfarande finns många frågetecken om ansvarsfrågor, cybersäkerhet, informationshantering, oskyddade trafikanter samt om de olika nivåerna av automatiserad körning och därmed om begreppet ”förare i beredskap” överhuvudtaget fungerar i verkligheten. Utredningen säger att en förare inte ska vara straffrättsligt ansvarig för de uppgifter som det automatiska körsystemet utför under automatiserad körning eftersom föraren enligt utredaren inte har något övervakningsansvar. Samtidigt är föraren skyldig att ta över körningen om fordonets körsystem begär det och om fordonet är konstruerat så att det inte kan lösa uppgiften på egen hand.

Utredaren vill också införa ägaransvar och sanktionsavgifter för trafikbrott under automatiserad körning, till exempel fortkörning. Man säger att avgiften ska motsvara dagens bötesbelopp men talar sedan om avgifter på upp till 50 000 kronor! SMC anser att det är fel att införa ägaransvar för olika trafikförseelser där en ägare automatiskt straffas oavsett vem som kört ett fordon och vilket trafikbrott den föraren gjort sig skyldig till. Ett flertal utredningar i Sverige har tidigare avfärdat liknande förslag då man anser att införande av ägaransvar strider mot svenska rättsprinciper. En fordonsägare måste omfattas av samma rättssäkerhet som andra medborgare, alltså att han/hon ses som oskyldig tills något annat kan bevisas.

SMC framför också att det är orimligt att godkänna vissa aktiviteter som man som förare av ett fordon, även om man är i beredskap, får ägna sig åt vid sidan av att köra det aktuella fordonet. För SMC är begreppet ”förare i beredskap” något som enbart kan fungera i den högsta automatiseringsnivån. SMC anser att förslaget om ”förare i beredskap” bör återremitteras och behandlas när tekniken mognat och testats inom ramen för försöksverksamheten.

Läs hela remissvaret från SMC.

Länk till promemorian på Infrastrukturdepartementets hemsida.