SMC tycker till om hastighetssänkningar

2021-09-01

SMC har sedan 2016 besvarat Trafikverkets remisser som rör förslag till hastighetssänkningar. SMC har ifrågasatt att Trafikverket inte ser på några andra åtgärder än mitträcken och sänkta hastigheter för att minska olyckstalen. SMC har också påtalat att man inte tittar på var och varför olyckor sker på de aktuella vägarna. Denna vecka har SMC besvarat tolv remisser som rör vägar i Jämtland, Västernorrland, Kalmar, Kronoberg, Halland och Skåne. SMC uppmanar Trafikverket att titta på andra åtgärder som förbättrar friktion, åtgärder i korsningar och kurvor, säkrare räcken och sidoområden, viltstängsel och mycket annat.

SMC har skickat tolv remissvar rörande följande vägar:

Väg 120 Kronobergs län
E14 Västernorrlands län
E14 Jämtlands län
Väg 120 Kronobergs län
Väg 25 Kronobergs län
Väg 582 Kronobergs län
Väg 897 Kronobergs län
Väg 9 Skåne län
Väg 17 Skåne län
Väg 108 Skåne län
Väg 25 Kalmar län
Väg 28 Kalmar län
Väg 25 Hallands län

Nedan hittar du delar av innehållet i SMC:s svar på remisserna.

Tidigare remissvar i frågan
SMC besvarade Trafikverkets remiss ”Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard” Dnr TRV 2016/19427 den 19 maj 2016. SMC påtalade då att förslaget dels baseras på de som färdas i personbil, dels att Trafikverket dragit alltför ensidiga och långtgående slutsatser av vad regeringen presenterade i föreliggande budgetproposition. SMC var inte ensamma om att framföra kritik. Regioner, kommuner, näringsliv, transportföretag och intresseorganisationer har protesterat mot Trafikverkets förslag om hastighetsgränser. Även 2021 har mängder av kritik lämnats till Trafikverket i frågan.

Trafikverkets förslag baseras endast på hastighet
SMC saknar ett helhetsgrepp av trafiksäkerhetsåtgärder i Trafikverkets förslag. Även om Trafikverket anser sig arbeta med andra åtgärder, så presenteras inga förslag i underlaget till ökad trafiksäkerhet utöver att sänka hastigheter eller att bygga om vägar genom att installera mitträcken. Vi menar att det finns andra åtgärder att genomföra som är mer effektiva.

Några av de åtgärder som minskar olycksrisken för alla trafikanter är:
• mitträfflor för att förhindra mötesolyckor
• förbättrad friktion
• förbättrad metodik vid friktionsmätningar
• utbyggnad av viltstängsel
• erfarenhetsutbyte med Norge vid ny beläggning där det förefaller vara mindre halka än i Sverige.
• generell upprustning av vägar för att minimera sprickor, hål och spårbildningar
• förstärka stödremsor för att minska olycksrisken bland tvåhjuliga motorfordon
• i större utsträckning sopa bort grus snabbare efter förseglingar, snabellagningar och tankbeläggningar
• vidta åtgärder i korsningar för att förbättra synbarhet för oskyddade trafikanter
• vidta åtgärder i kurvor där flest olyckor sker bland oskyddade trafikanter på landsväg, till exempel vägmarkering för rätt kurvteknik vilket reducerat olyckor i Österrike.
SMC anser att analys av ovanstående och andra åtgärder saknas av den tilltänka vägen. SMC saknar ett helhetsgrepp av ökad säkerhet för alla trafikanter.

Trafikverkets analysverktyg
På alla vägar i Sverige som inte har mitträcke med en årsdygnstrafik över 2000 fordon ska hastigheten sänkas. Trafikverket analyserar dessa två åtgärder utifrån trafikflöde med hjälp av det egna analysverktyget EVA. Inga andra åtgärder eller alternativ till ökad trafiksäkerhet diskuteras i förslaget eller av Trafikverket trots att man leder trafiksäkerhetsarbetet på alla vägar och därmed bör ha kunskap och erfarenhet av det batteri av åtgärder som finns för att öka säkerheten i vägmiljön. Genom det internationella arbetet finns ännu mer goda exempel som kan användas.

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. I VGU saknas hänsyn till säkerhet för MC och moped klass I, vilket innebär att motorcyklister och mopedister klass I och II har exkluderats från underlaget i de samråd SMC har deltagit i under året.

Utgångspunkten för förslaget är att hastigheten 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga konsekvenser. I underlaget saknas information om att risken att dödas är tre gånger högre om oskyddade trafikanter på motorcykel krockar med ett räcke med oskyddade stolpar jämfört med kollision med bil. Den höga skaderisken kan minska genom att välja släta betongräcken eller räcken med Motorcycle Protection System, MPS. Tester med räcken med MPS visar att en motorcyklist kan överleva i hastigheter över 100 km/t.
En utvärdering i delstaten Victoria, Australien, visar att utfallet av installationen av mitträcken av vajertyp inte uppnått förväntad olycksreduktion. Installationerna var dessutom dyrare än budget. Man poängterade att det saknas underlag som visar att räcken av denna typ ökar säkerheten för motorcyklister eller om olycks- och skaderisken ökar. I Sverige dödas flest motorcyklister i räckesolyckor på 2+1-vägar.
SMC anser inte att hastigheten ska sänkas på vägar över hela landet där ett mitträcke saknas baserat på Trafikverkets akademiska beräkningsmodell.

Trafikverket bör utreda varje väg utifrån ett helhetsgrepp om säkerhetsåtgärderna. Det innebär att titta på alla alternativ som finns till att sänka hastigheten. Trafikverket har i svar till SMC på tidigare remissvar framfört att det är olämpligt att basera hastighetsgräns på olyckor som sker på en vägsträcka och att man istället vill arbeta proaktivt och förebygga olyckor. Det är självklart positivt att försöka förebygga olyckor där man kan.

Men SMC anser också att det är viktigt att dra slutsatser från olycksdrabbade vägar där det defacto är någonting i säkerheten som brister. Här har Sverige en helt annan utgångspunkt än andra länder, där man utgår från att åtgärda ”black spots”, det vill säga olycksdrabbade platser och vägar. Det finns många studier som visar att detta har en effekt genom minskade olyckor. Genom detta tillvägagångssätt kan man också anpassa åtgärden utifrån hur olyckan uppkommit (till exempel förbättrad friktion), istället för att sätta tilltron till en generell hastighetssänkning. SMC har tagit fram underlag till Trafikverket under strategisamarbeten och föreslagit att eftersom detta tillvägagångssätt varit framgångsrikt runt om i Europa och i Australien borde det fungera även i Sverige.

Krockvåld som dödar oskyddade trafikanter
Det är inte hastigheten i sig som dödar, det är krockvåldet vid en kollision. Det vanligaste krockvåldet i en singelolycka med dödlig utgång på MC är ett vägräcke på en statlig väg. De flesta dödsolyckor med räcken sker på de vägar som ska vara säkrast för trafikanterna, nämligen 2+1-vägar och TEN-T-vägar. Därför är det viktigt att vägmiljön utformas utifrån de oskyddade trafikanterna. Genom att installera mitt-och sidoräcken ökar väghållaren skaderisken för motorcyklister genom oskyddade stolpar och utstickande delar i direkt anslutning till vägen.

Det går att minska risken för allvarliga olyckor på vägar med 90-120 km/timmen genom att skapa en vägmiljö som är förlåtande för alla trafikanter. En sådan väg har breda vägrenar, förlåtande sidoområden, 1,5-2 meters avstånd från körbanan till alla former av fasta hinder som räcken, stolpar och liknande, viltstängsel och vägutrustning som är eftergivlig för oskyddade trafikanter på MC och moped. 

Hastighetssänkningar måste vara logiska
Det framgår inte av underlaget hur hastighetsefterlevnaden ser ut på den aktuella vägen. VTI:s mätningar av trafikanternas hastigheter visar att knappt hälften av Sveriges trafikanter håller hastighetsgränserna. VTIs mätningar visar också att sänkningar med tio kilometer per timme gör att trafikanterna sänker farten med 3-4 km/timme. Vidare finns det inget i underlaget som visar på hur en hastighetssänkning med från 90 till 80 km/timme minskar dödade med sju personer när varje hastighetssänkning är genomförd 2025. Det framgår inte vilka fordon som följer hastighetsgränserna. Detta är avgörande för om sänkningen ska ge någon effekt avseende miljö och trafiksäkerhet. För SMC är det självklart att hastighetsgränsen på en väg måste vara logisk. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till allvarliga situationer där en motorcyklist uppfattas som en bromskloss och blir omkörd av enbart större fordon under ibland helt regelvidriga former vilket kan leda till incidenter och olyckor . Denna problematik har SMC lyft i arbetet med MC-strategin. För SMC är det viktigt att skapa hastighetsgränser som minimerar hastighetsskillnader mellan fordonen.

Alla remissvar hittar du på denna sida.