Riktlinjer för verksamheten inom SMC Club, distrikt och events

2021-03-23

SMC har tagit fram riktlinjer för verksamheten inom SMC Club, distrikt, Sport och School. Riktlinjerna utgår från begränsningsförordningen som säger att max åtta personer får träffas och från regler som gäller inom idrott samt från övriga rekommendationer. Detta är SMC:s riktlinjer med utgångspunkt från regler och rekommendationer rörande pandemin som gäller i slutet av mars 2021.

Riktlinjer inom SMC Club och SMC:s distrikt

Deltagarbegränsning vid allmänna sammankomster – gällande regler

Begränsningsförordningen säger: Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta personer. Förordningen gäller till och med september 2021.

Polisen säger på sin hemsida följande: Observera att det inte spelar någon roll om den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen kräver tillstånd eller inte. Den omfattas ändå av begränsningen av antalet deltagare. Att du ska ha din sammankomst eller tillställning på en stor yta, exempelvis på en arena eller stora ytor utomhus spelar inte heller någon roll. Är det en allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller begränsningen om högst åtta deltagare.

Det går att göra undantag för  allmänna sammankomster/offentliga tillställningar om deltagare anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till en annan deltagare och man i övrigt kan hålla detta avstånd under hela sammankomsten eller tillställningen. Då får antalet deltagare uppgå till högst 300. Men länsstyrelsen kan begränsa antalet deltagare i denna undantagssituation och alla länsstyrelser har valt att göra det. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än åtta deltagare, oavsett utformning.

SMC:s tolkning av reglerna

SMC tolkar begränsningsförordningen och polisens uttalande som att det inte är möjligt att genomföra möten, events eller liknande med fler än åtta deltagare. Man måste alltid veta i förväg hur många som kommer och hur dessa ska tas omhand utifrån gällande regler.

Kan man arrangera kvällsträffar, fika- och grillkvällar?

SMC:s bedömning är att detta inte är möjligt om deltagarantalet överstiger åtta personer även om det är utomhus. Om ni tänker genomföra detta kan ni kontakta polisen för att få mer information.

Kan man göra en utflykt för distriktets medlemmar?

SMC rekommenderar följande upplägg:

 • Utifrån de nu gällande regler och rekommendationerna för allmän samling med max åtta personer, föreslår SMC att ni delar upp deltagarna i grupper om max åtta personer inklusive funktionärer.
 • Hur många grupper ni kan ta hand om avgör distriktet utifrån dels hur många funktionärer ni har, dels vad som är rimligt.
 • Vid ankomst till samlingsplatsen möts man av en funktionär som fördelar deltagarna och anvisar till respektive samlingsplats. När en grupp är fulltalig, ges information om dagens tur samt rutiner vid stopp. Därefter kör gruppen iväg.
 • Det är viktigt att man endast håller sig inom sin grupp under hela dagen.
 • Om man stannar för mat och/eller fika följer man näringsställets regler. Vistas helst utomhus!
 • Det är också viktigt att deltagarna tar eget ansvar utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter som rör alla medborgare.

FHM:s föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta

Alla medborgare är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. Alla ska tänka igenom hur man kan undvika att bli smittad och hur man kan undvika att smitta andra. Det betyder för SMC:s olika verksamheter:

 • Har man symtom/är sjuk så stannar man hemma
 • Håll alltid avstånd och tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • Begränsa nya kontakter och om/när man möter nya personer, gör det utomhus
 • Minimera riskspridning under resor och utflykter, det gäller även då man stannar
 • Munskydd ska användas om FHM rekommenderar det

Det är viktigt att varje arrangör agerar på sådant sätt att samhällets regler för att minska smittspridning följs.

Riktlinjer för kursverksamheten inom SMC School och SMC Sport 2021

Verksamheten i SMC Sport och SMC School lyder under det regelverk som gäller idrotts- evenemang, Svemo och RiksIdrottsforbundet. Distrikt som vill arrangera kursverksamhet ska i också kontrollera om lokala bestämmelser råder. Riktlinjerna nedan är ett verktyg som ska användas av distrikten som vill öppna för kursverksamhetoch SMC Sport för 2021. SMC har i dokumentet utgått från de nationella beslut och rekommendationer som gäller i dagsläget.

Följande ska följas:

 • Håll avstånd minst 2 meter och stanna hemma om man har symtom eller är sjuk
 • Kurs-  och sportverksamhet ska vara publikfri
 • Deltagare har endast med de mest nödvändigaste medföljande efter samråd med kursledare
 • Deltagare får samlas i grupper om max åtta personer, inklusive instruktör. Mindre grupper  rekommenderas. 
 • Ytan på övningsområdet avgör det totala antalet deltagare per tillfälle och hur många deltagare som får köra samtidigt på banan (tänk minst 10 kvm/person)
 • Vid incheckning till eventet ska deltagaren hänvisas direkt till en plats och sin grupp.  
 • Samtliga funktionärer ska ha en funktion vid kurstillfället
 • Det ska finnas en riskanalys som gäller specifikt för övningsområdet (se bilaga)
 • Distrikten kan komplettera riktlinjer och riskanalys för sin verksamhet
 • Inför varje evenemang ska information om Corona hanteringen samt krav på deltagarna för att dämpa smittspridningen skickas ut i god tid före evenemanget
 • Riktlinjer och lagar från Riksdagen, Regeringen, Folkhälsomyndigheten samt lokala myndigheter ska följas.

Det är upp till varje arrangör att agera på sådant sätt att dessa regler följs. Det är alltså fortsatt egenkontroll och egenansvar som gäller. Läs mer på Polisens hemsida om definitionen deltagare.

Coronaansvarig person

Vid varje evenemang ska en Corona-ansvarig funktionär utses. Personen bör ha kunskap om de aktuella lagar, rekommendationer som gäller vid kurstillfället.

 • Personen utses av kurs/tävlingsledaren.
 • Vara lämplig för uppdraget, vara insatt i samt ha kunskap om de regler och restriktioner som gäller vid aktuell tidpunkt för kurs eller tävling.
 • Tillsammans med Kurs/Tävlingsledaren utföra en riskanalys för aktiviteten och ha god kontakt med distriktsledningen eller kansliet.
 • Arbetar aktivt för att Coronaanpassa kurser och tävlingar, påminna alla på anläggningen att hålla avstånd.
 • Se till att samtliga aktiviteter kan hållas utomhus, att handsprit samt möjligheten att tvätta händerna finns tillgängligt
 • Personen kan ges mandat av tävlingsledaren att avvisa personer från området, som inte följer regler och rekommendationer m.m.

Munskydd

Munskydd ska användas om FHM rekommenderar detta. Utgångspunkten är att förare med hjälm på huvudet inte behöver bära munskydd. Varje person ansvarar för att på egenhand skaffa munskydd och använda det på ett fullgott sätt enligt tillverkaren, så att dess funktion uppfylls på bästa sätt. Munskydd rekommenderas även vid säkerhetskontroll/besiktning av fordon.

Speciella riktlinjer som gäller SMC Sport

Sport följer SMC:s samt SVEMO:s riktlinjer vad gäller träning tävling. SMC:s ambition är att köra klubbmästerskap under 2021.

Ladda ner som pdf-fil

Riktlinjer inom SMC Club, distrikt,

School och Sport

Riskanalys SMC School och Sport