Reglerna för elvägar bör omfatta trafiksäkerhet

2021-12-16

I ett remissvar till Infrastrukturdepartementet som handlar om regler för elvägar påtalar SMC att man måste införa krav på trafiksäkerhet - något som saknas helt. SMC säger att byggandet av elvägar får inte försämra säkerheten för trafikanterna som har rätt att färdas där. Det får inte heller leda till att alla som inte kör laddningsbara fordon stängs ute från vägen anser SMC.

SMC:s arbete med elvägar
SMC har under flera år följt utvecklingen kring elvägar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Motorcyklister har testat de olika alternativ som finns i landet. SMC har haft möten med Trafikverket kring elvägar och lämnat synpunkter i samband med samråd. I samtliga utredningar har det saknats en utredning av hur elektrifieringen av vägar påverkar trafiksäkerheten hos alla trafikanter som får färdas på vägarna. I somras genomfördes en friktionsmätning på elvägen vid Getingevägen i Lund. Friktionsmätningen visade att en större del av sträckan inte uppfyllde gällande krav på friktion, 0,50. Som sämst var friktionen 0,12 vilket motsvarar en hal isväg. Genomsnittet för vägen är 0,31. Läs mer på sidan om elvägar

SMC har skickat mätningen till Trafikverket, innovatören och Lunds kommun som lovat att vidta åtgärder för att förbättra friktionen så att den motsvarar de friktionskrav som finns för vägar. Åtgärden blev att utestänga alla andra trafikslag förutom bussar på den aktuella vägen. Ur framkomlighetssynpunkt är det inte hållbart att elvägar ska stänga ute alla andra trafikantgrupper, inklusive motorcyklister och mopedister.

Vilken teknik är bäst för MC-säkerheten?
SMC har i alla sammanhang förordat den typ av elväg som varken försämrar friktionen eller ställer krav på omfattande installationer av sidoräcken. Det handlar om induktionsteknik där laddningssystem installeras under vägytan. Denna teknik är inte märkbar för någon trafikant. All annan känd teknik kommer att försämra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på MC och moped.

Friktionens betydelse för trafiksäkerhet
Friktionen är enligt Trafikverket den funktionella egenskap som bedöms ha störst betydelse för trafiksäkerheten. En förutsägbar friktion är viktig för alla trafikanter och särskilt för dem som bara har två hjul. Om friktionen på en asfalterad sommarväg varierar mellan 0,12, som motsvarar blankis och 0,80 i friktion vilket är normalt för en svensk väg, ökar risken för allvarliga olyckor. Friktionsmätningen från Lund i somras visade att en större del av sträckan inte uppfyller gällande krav på friktion, 0,50.

Detta är alarmerande ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Det är självklart mest allvarligt för dem som färdas på två hjul, cykel, motorcykel och moped. Men, även för dem som sitter i en bil får detta konsekvenser om det ena hjulparet bromsas på en sträcka där friktionen är 0,80 medan det andra hjulparet har 0,12. Detta förhållande uppmättes på Getingevägen i Lund 6 juli 2021.

SMC om förslaget
SMC har inga synpunkter på betänkandet från Elvägsutredningen. Däremot är vi allvarligt oroade över att utredningen helt bortser från trafiksäkerhet. Det är orimligt att tro att elvägarna enbart kommer att trafikeras av laddbara fordon. El- och laddhybrider utgör trots allt endast fem procent av Sveriges fordonsflotta. På dessa vägar kommer även bilister, motorcyklister och mopedister att färdas. Det är inte rimligt att investera enorma summor för vissa fordon som gör att olycksrisken samtidigt ökar dramatiskt.

Problematiken kring bristande friktion på elvägarna är välkänd av alla parter sedan flera år genom de friktionsmätningar som gjorts. Att då negligera trafiksäkerheten för trafikanter i betänkandet är allvarligt anser SMC. Det stämmer inte heller överens med 4 § Väglagen (1971:948) som rör väghållning och omfattar byggande av väg och drift av väg: ”Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.”

SMC föreslår att elvägsutredningen omgående får i uppdrag att ställa krav på trafiksäkerhet på elvägarna för alla trafikanter.
SMC föreslår att elvägsutredningen klargör att byggandet av elvägar inte får försämra säkerheten för trafikanterna som har rätt att färdas på vägen.

Läs hela SMC:s remissvar här.

Länk till utredningen Regler för elvägar. 

Utredningens uppdrag
En särskild utredare ska analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras. Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att väghållaren ansvarar för uppförande, drift och underhåll av infrastrukturen för elvägar och att kostnaden för drift och underhåll av infrastrukturen helt eller delvis ska finansieras genom avgifter från dem som använder el på elvägen. Utredaren ska utarbeta nödvändiga författningsförslag. Här kan du läsa utredningen. 


En teknik för att överföra el är denna som samtidigt kräver installation av sidoräcken


Elskenan på Getingevägen i Lund är hal som is sommartid.