Örebro-Hallsberg får första elvägen

2021-07-02

Trafikverket berättar nu att man beslutat att sträckan Hallsberg-Örebro blir Sveriges första elväg. Syftet är att minska beroendet av fossila drivmedel och är främst tänkt för godstrafik. Det är inte klart vilken teknik som ska användas. SMC förordar induktiv teknik där elledningarna ligger under asfalten. Det är den teknik där det inte ställs krav på räcken eller andra hinder i vägmiljön och den försämrar inte heller friktionen för motorcyklister och andra trafikanter. SMC kommer självklart att följa vad som händer i frågan.

Den aktuella sträckan går mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg på E20. Sträckan är totalt ca 21 km lång, med två körfält i vardera riktningen. Sträckan förbinder godsbangården i Hallsberg med handels- och logistikområde i Marieberg samt närhet till Örebro flygplats.

SMC har följt Trafikverkets tester av olika system med elvägar på fyra olika platser i landet. Motorcyklister har testkört sträckor där det varit möjligt. Elvägar med ledningar ovanför kräver att sidoräcken installeras vilket påverkar motorcyklisternas skaderisk negativt om en olycka sker. I Rosersberg finns elskenor i vägen som enligt mätningar försämrar friktionen så att den understiger gällande krav. I Lund testas elväg där skenorna ligger ovanpå vägen. Testet görs i en bussfil där MC inte får köra. 

På Gotland installeras laddningssystemet under asfalten och möjliggör en delad infrastruktur som markant minskar behovet av att ladda batteriet när fordonet är stillastående. Det induktiva systemet minskar även batteristorleken och kan appliceras på alla typer av elfordon - bussar, lastbilar och personbilar (inte MC).  För SMC känns detta som det alternativ som är bäst för tvåhjuliga fordon som har stort behov av god friktion. Ledningarna är inte synliga på vägen. MC-förare från SMC har  testat vägen utan att ha några anmärkningar vilket vi också meddelat projektledningen. 

SMC: Läs mer om elvägar och motorcyklar här

Trafikverket: Läs mer om den första elvägen. 


Elväg med ledningar testades i Gävleborg. Detta kräver installationer av räcken