Motorcyklister förtjänar att inkluderas i EU:s trafiksäkerhetspolicy

2021-04-06

EU-kommissionen presenterade nyligen en trafiksäkerhetspolicy som heter ”Next steps towards Vision Zero”. FEMA och SMC har tittat på planen och konstaterar att man exkluderar alla som kör MC och moped. FEMA har skrivit ett omfattande svar till kommissionen och påtalat att man aldrig kommer att nå målen i Nollvisionen om man inte tar med de som färdas på motorcyklar och mopeder i planering av trafiksäkerhetsarbetet. FEMA förklarar att man inte kan stödja planer som inte inkluderar alla trafikanters, även motorcyklisternas, säkerhet.

EU-kommissionen publicerade nyligen sin trafiksäkerhetspolicy, kallad ” Next steps towards Vision Zero”. Kommissionen fastställer nya delmål för att halvera antalet döda och allvarliga skadade på de europeiska vägarna fram till 2030.

SMC:s omedelbara reaktion är att EU-kommisionen inte alls verkar vara medvetna om att minst 10 procent av EU:s motorcyklister som dödas varje år i singelolyckor krockar med ett vägräcke. I Sverige är räcken det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång på MC och ett antal skadas allvarligt varje år. Istället säger EU-kommissionen att ”en väg med mitträcke är en förlåtande väg eftersom det minskar risken för allvarliga olyckor vid förarfel”.  Alla som arbetar med MC-säkerhet måste vara medvetna om att det inte finns något förlåtande med ett mitt- eller sidoräcke som är anpassat för de som sitter i en personbil och placerat direkt i körbanans kant utan att ge någon säkerhetszon om något oförutsett händer. 

EU: s ramverk för trafiksäkerhetspolitiken 2021-2030 har stor betydelse för alla trafikanter. FEMA representerar motorcyklisterna i Europa. FEMA konstaterar att denna policy är otillräcklig för motorcyklister och mopeder. Antaganden, planer och nyckeltal utgår från dem som färdas i  personbilar och tar inte tillräcklig hänsyn till andra trafikanter. 

FEMA uppmanar Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och ministerrådet att inkludera motorcyklister och mopedister i trafiksäkerhetspolitiken. Här nämns några mätbara indikatorer som är relevanta för motorcyklister.

Infrastruktur - säkra vägar och vägrenar
Motorcyklister behöver släta och hinderfria vägar. Räcken ska inte bara skydda trafikanterna från mötande fordon utan också minimera skaderisken för de oskyddade trafikanterna som krockar med dem. Räcken ska inte ha oskyddade stolpar och utstickande delar. Då räcken installeras i vägens mitt eller sidor ska de vara monterade på ett säkert sätt, minst 1,5 meter från vägbanan.  Indikatorn för infrastruktur måste inkludera motorcyklar.

Säkra fordon
I planerna för fordonssäkerhet som formulerats av kommissionen saknas mopeder och motorcyklar. Indikatorn för fordonssäkerhet är: Andelen nya personbilar med Euro NCAP-säkerhetsbetyg som är lika med eller över ett fördefinierat värde (t.ex. 4-stjärnigt). FEMA uppmanar kommissionen att utveckla en indikator för motorcyklars och mopeders fordonssäkerhet.

Säker användning
FEMA stöder arbetet att uppdatera UNECE-förordningen om påminnelser om säkerhetsbälten, effektivare gränsöverskridande verkställighet av trafikbrott och strängare gränser för rattfylleri. FEMA påtalar också att kommissionen bör avskaffa det stegvisa inträdet till A-licensen eller åtminstone sätta upp den på ett sådant sätt att den inte utgör en ytterligare tröskel och fokus måste ha högre kompetensnivå vid en eventuell översyn av det nuvarande europeiska körkortsdirektivet.

Det finns flera indikatorer som ska mätas rörande säker användning och detta är vad FEMA anser om dessa:

Hastighet – andel fordon som kör inom hastighetsgränsen. Hastighetsbegränsningar har flera funktioner och trafiksäkerhet är en av dem. Andra skäl för hastighetsbegränsning kan vara störningar, luftföroreningar, trafikflöde, hal beläggning och annat.  Medlemsstaterna har mycket olika hastighetsbegränsningar på jämförbara vägar, bashastigheten i Tyskland är 100 km/t och 70 km/t i Sverige. Dessutom finns en skillnad mellan hastighetsgränser och säkra hastigheter. En säker hastighet kan vara betydligt lägre, beroende på en rad olika omständigheter. Att använda andel förare som kör inom hastighetsgränsen till säker hastighet och basera en indikator är inte logiskt.

Indikator för nykter körning: Andel förare som kör inom den lagliga gränsen för alkoholhalt i blod. Även om detta verkar vara en logisk indikator skiljer sig lagliga gränser igen per medlemsstat och per förarkategori. Dessutom ökar andelen förare som är påverkade av narkotika vilket saknas i indikatorn.

Indikator för skyddsutrustning: Andel MC- och moped förare (samt cyklister) som använder hjälm. Det är en självklar indikator för MC och moped där lagen kräver hjälmanvändning. Det är däremot inte logiskt att lägga samman mätningar med cyklister där hjälmanvändning är frivillig.

Körkort: SMC konstaterar att EU-kommissionen inte har med krav på giltigt körkort som indikator vilket borde vara en självklarhet! Under 2020 saknade 43 % av MC-förarna som dog giltigt körkort.

Vid olycka
Snabb räddning: indikatorn är den tid som går mellan nödsamtal efter en kollision med bil som leder till personskada och ankomsten av räddningstjänsten. FEMA anser att denna indikator ska användas för alla fordon och olyckstyper, inte bara för bilar.

Länk till nyhet på FEMAs hemsida. 


Kommissionens trafiksäkerhetspolicy bygger på  Nollvisionen som utvecklades i Sverige. Detta synsätt har resulterat i begreppet "Safe System" som utgår från dem som färdas i personbilar. En väg med mitt- och sidoräcken är en vägtyp som motorcyklister undviker att köra på eftersom man är medveten om den höga skaderisken om man krockar med räcket. Att kalla detta en förlåtande väg visar på stora brister i kunskap om MC-säkerhet. 

 Ladda ner och läs EU-kommissionens trafiksäkerhetspolicy här.