Mer än var tionde väg är i mycket dåligt skick

2021-01-26

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Det visar en ny analys från Transportföretagen över det svenska vägnätet. Dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor och om inte ökade resurser tilldelas beräknas skulden växa till närmare 42 miljarder kronor 2030. SMC är imponerad över analysen som gjorts och som visar att utan betydligt större satsningar på vägunderhåll kommer andelen mycket dåliga vägar att öka från 13 till 32 procent. SMC håller med Transportföretagen om att politikerna i Sverige måste göra stora satsningar på vägunderhåll!

Trafikverket har i sitt inriktningsunderlag till infrastrukturdepartementet tydligt påtalat att det inte finns medel till väg- och järnvägsunderhåll. Idag får de medhåll från Transportföretagen som skriver så här i sitt  pressmeddelande:


Svenska vägar är kraftigt eftersatta, en stor underhållsskuld innebär att de på flera håll runtom i landet är direkt trafikfarliga. Därför har Transportföretagen låtit ta fram en analys över skicket på landets vägar. Den visar att 12,7 procent av landets statliga vägar är i mycket dåligt skick. 

”Sveriges vägnät knakar i fogarna och vi måste kraftigt öka resurserna till vägunderhållet. Sverige är ett till ytan stort land som hålls samman av ett omfattande transportnätverk. En väl underhållen väginfrastruktur är viktig för att hela Sverige ska leva, för framkomlighet, tillgänglighet och för trafiksäkerheten”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. 

Transportföretagen har låtit beräkna både dagens underhållsskuld och hur underhållsskulden beräknas växa till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet. I analysen definieras underhållsskulden som kostnaden för att åtgärda de vägar som är i mycket dåligt skick. Dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor. Om inte ökade resurser tilldelas vägunderhållet beräknas skulden växa till närmare 42 miljarder kronor 2030.

För att vägnätet inte ska fortsätta förfalla krävs det enligt rapporten att det årliga underhållet till vägbeläggning ökar från dagens cirka 3 miljarder till 5,4 miljarder kronor per år fram till 2030. Vill vi att vägarnas standard ska förbättras jämfört med hur det är idag krävs ännu mer. För att minimera underhållsskulden till år 2030 krävs det 7,1 miljarder kronor per år fram till 2030, alltså mer än en fördubbling.

”Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät”, avslutar Tina Thorsell.

Det svenska vägnätet består bland annat av 98 500 kilometer statlig väg som är uppbyggt sedan generationer tillbaka. Sverige växer och allt fler ska samsas om vårt gemensamma vägnät. 9 av 10 transporter sker på väg. En utvecklad och förbättrad väginfrastruktur står inte i kontrast med Sveriges möjligheter att nå klimatmålen.

Fakta om rapporten
För att kunna genomföra en systematisk analys av vägarnas tillstånd har rapportförfattaren Kristin Eklöf, fil dr i dataanalys, tagit fram ett sammanvägt tillståndsindex mellan 0 och 100 som baseras på vägarnas ojämnheter i längsled(IRI), deras ojämnhet i tvärled(spårdjup) och deras livslängd(den förväntade tiden mellan två underhållsåtgärder). Vägar med ett sammanvägt index på under 20 är enkelt uttryckt vägar som överstiger Trafikverkets underhållsstandard, eller som passerat sin förväntade livslängd, och klassificeras i studien som vägar i mycket dåligt skick. 

Ladda ner rapporten som pdf. 

Transportföretagens pressmeddelande.


Det är inte rimligt att sänka hastigheten istället för att åtgärda vägarna anser SMC. 

 


Bilderna kommer från väg 311 som numera är åtgärdad. Foto: P-A Tapper