Avsluta handledarskap när eleven fått körkort

2021-08-18

Idag svarade SMC på Transportstyrelsens remiss om åtgärder för att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildning. SMC håller med om att detta behövs. Däremot skrivs inget i förslaget om värdet av privat övningskörning och vilken betydelse det har för att öka säkerheten hos körkortstagarna. SMC håller med om att antalet godkännanden bör minska men då måste ett handledarskap upphöra omedelbart då en körkortstagare godkänns vid körprov istället för fem år efter godkännandet och att alla handledarskap som finns kvar sedan tiden före 1 februari 2012 ska tas bort omedelbart ur Vägtrafikregistret.

SMC:s svar på remissen

I svaret till Transportstyrelsen svarar SMC att förslaget inte stämmer överens med Transportstyrelsens verksamhetsidé om ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa samt att man utformar regler och följer upp att de efterlevs med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv. Att myndigheten inte har administrativa rutiner för att avsluta handledarskap kan att leda till att ansökningar om handledarskap avslås vilket försämrar möjligheten för elever att kunna övningsköra, få mängdträning och bli en säkrare förare. Att vänta fem år från ett godkännande med att avsluta ett handledarskap, trots att körkort utfärdats, försämrar möjligheten för körkortstagare att hitta en handledare. 
SMC föreslår 

  • att förslag till föreskrift ändras så att ett godkännande av en handledare avslutas i samband med att eleven godkänns i körprov och inte vid gallring fem år efter godkännandet. Ett handledarskap ska avslutas efter varje behörighet och sökas om på nytt om han/hon vill fortsätta som handledare för andra behörigheter samt 
  • att Transportstyrelsen genomför en inventering av alla handledarskap som återstår sedan tiden före 1 februari 2012. Samtliga handledarskap i denna databas avslutas omgående.

Bakgrund

Transportstyrelsen lämnade hösten 2020 förslag på åtgärder för att motverka fusk vid förarprov och illegala trafikskolor. Förslaget skickades ut på remiss som besvarades av SMC. SMC var positiva till alla förslag, även att minska antalet elever en handledare får ha från 15 till fem personer. Däremot framförde SMC att ett handledarskap ska avslutas när eleven fått sitt körkort. SMC upptäckte också att alla som var handledare före 1 februari 2012 fortfarande är det. Det finns inte heller några enkla rutiner hos Transportstyrelsen för att avsluta dessa. SMC föreslog att alla dessa skulle raderas. 

Transportstyrelsen ändrade inte förslaget

I samband med att Transportstyrelsen ska skriva föreskrifter som ska börja gälla 1 december har de skickat ut förslag. Myndigheten vidhåller fortfarande att ett handledarskap ska gälla fem år från att man beslutade om godkännandet. Man kommer inte att göra något åt alla de handledarskap som finns från tiden före 1 februari 2012. Det finns i stort sett inget i konsekvensutredningen som beskriver värdet av privat övningskörning för trafiksäkerheten. Istället utgår utredningen från den minoritet som begår lagbrott.

Enkät till handledare

Eftersom det saknades ett underlag som beskriver vilka som ställer upp som handledare vid privat övningskörning, varför man gör det, vilka man handleder och hur många som kräver betalt för att handleda blivande motorcyklister genomförde SMC en enkätundersökning på hemsidan 7 juli-10 augusti. 655 personer tog sig tid att svara och resultatet visar att det är erfarna hojåkare som ställer upp för att hjälpa fler att bli säkra MC-förare. Ytterst få, fyra av 655, svarar att man tar betalt.

Resultatet visar tydligt att ett handledarskap inte handlar om ekonomi utan om att hjälpa en närstående eller kompis att få ett körkort och bli en säker förare. De flesta anser att det är självklart att inte ta betalt för privat övningskörning. Man ställer upp som handledare för att man vill hjälpa andra, bidra till återväxten och skapa säkrare förare. Några framför att ett handledarskap i sin tur kan leda till att de som får hjälp också blir handledare i framtiden. Flera framför att handledarskapet ökar den egna medvetenheten och säkerheten under utbildningstiden. Man framför önskemål om säkra övningsplatser runt om i landet. Flera påtalar att det finns en risk att de som bedriver illegala trafikskolor fortsätter med detta.

Andra förslag i remissen

SMC är positiva till alla andra förslag i remissen. Det handlar bland annat om att tillåta el-motorcyklar samt motorcyklar med 245 kubik eller mer under riskutbildning. Att förtydliga att enbart skador på personlig skyddsutrustning som påverkar funktionen ska göra att en elev kan nekas att genomföra körprov är mycket bra och viktigt för körkortstagarna. 

SMC:s remissvar
Bilaga 1: SMC:s enkät till handledare vid privat övningskörning
Bilaga 2: Generella kommentarer från enkäten