Är grodor, fåglar och fladdermöss viktigare än oskyddade trafikanter?

2021-05-19

SMC försöker att bevaka allt som rör vägar, från planeringsstadiet till byggandet och sedan drift och underhåll. Det är en självklarhet eftersom varje gång väghållaren bortser från de som åker på motorcykel och moped så skapar man en vägmiljö som kan försämra trafiksäkerheten och öka skaderisken för oskyddade trafikanter. Det senaste exemplet är E45 mellan Säffle och Hammar som ska bli en 2+1-väg. Här tas hänsyn till grodor, fladdermöss och fåglar medan de som färdas på motorcykel, moped klass I och moped klass II inte nämns. SMC påtalar än en gång för Trafikverket hur viktigt det är att beakta alla trafikanters säkerhet vid planering och utformning av nya vägar.

Grodinventering
Inte någonstans i underlaget nämns var moped klass I och II ska färdas. Trots att Trafikverket är väl medvetna om den ökade skaderisken för MC vid kollision med räcken nämns inte motorcyklister i underlaget.  Däremot har man gjort en inventering av grod- och kräldjur och hittat vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander.

Inventering av fladdermöss
Trafikverket har inventerat fladdermössen i området då dessa kan skadas av trafik och buller. Det finns totalt 1 418 fladdermöss i området och arterna är nordfladdermus, mustasch-/taigafladdermus, större brun fladdermus, brunlångöra, dvärg- och trollpipistrell samt gråskimlig fladdermus. 

Inventering av fåglar
Inom området finns också ett flertal observationer av rödlistade fåglar. De arter som är utpekade enligt bilaga 1 i fågeldirektivet  samt andra våtmarksfåglar som skyddas enligt fågeldirektivet är: rördrom, sångsvan, grågås, kricka, gräsand, skedand, brun kärrhök, fiskgjuse, ornknarr, trana, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, rödspov, småspov, storspov, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa, törnskata samt småfläckig sumphöna.

Var finns de oskyddade trafikanterna?
SMC har inget emot att Trafikverket värnar om natur, miljö, fåglar, grodor och kräldjur. Därför är det förvånande att Trafikverket exkluderar oskyddade trafikanter på MC och moped i ett stort vägprojekt trots regeringens uttalade fokus på just oskyddade i Nollvisionsarbetet.

SMC har fått svar från Trafikverket som uppskattade vårt yttrande.  Trafikverket berättar att planen ska kompletteras med att moped klass II får köras på GCM-vägarna medan moped klass I ska köra på nya sträckningen av E45. Här färdas över 8000 fordon per dag, av dessa är drygt 1000 fordon tung trafik.

Den planerade vägrenen är bara en halvmeter bred vilket inte är tillräckligt för varken en två- eller fyrhjulig moped att färdas på i 45 km/t. Mopederna kommer därför att bli irriterande bromsklossar för all annan trafik som får färdas i upp till 100 km/t. Den stora skillnaden i hastighet mellan mopeder och övrig trafik är inte heller något övriga trafikanter förväntar sig varför olycksrisken ökar, särskilt på de enfiliga sträckorna.

SMC föreslår i yttrandet att Trafikverket ställer krav på belagd eller förstärkt stödremsa för att minimera risken av grus på körbanan samt att man gör mittvägrenen bredare för att mitträcket ska kunna placeras längre från körbanan.

Läs hela svaret från SMC
Trafikverkets underlag i ärendet.