3564 nya motorcyklister första halvåret!

2019-07-08

Under det första halvåret 2019 har 3 564 personer fått sitt A-körkort, vilket är något fler jämfört med året innan. SMC säger grattis till alla! För första gången på många år ökar antalet kvinnliga körkortstagare. Andelen tjejer som klarat körprovet är som tidigare år betydligt lägre jämfört med män. För första gången redovisar Trafikverket godkännandegrad utifrån om man bokat prov som privatist eller via trafikskola. Godkännandegraden är högre för samtliga prov för trafikskoleeleverna. Det återstår fyra månader av året förarprovsverksamhet hos Trafikverket och SMC hoppas att många fler klarar körkortet innan året är slut.

Utveckling förarprov 2018-2019
Trafikverket publicerar statistik från förarprov varje månad. SMC jämför körkortstagandet halvårsvis. Vi konstaterar att ungefär lika många har gjort teoriprov jämfört med ifjol men att färre klarat sig. Nästan varannan blivande motorcyklist, drygt 47 procent, fick göra om teoriprovet.  Det leder till köer när så många måste göra om teoriprovet. Det är viktigt att man kommer väl förberedd till både teori- och körprov. Statistiken visar tydligt att godkännandegraden är högre för de som bokar teori- och körprov via trafikskola jämfört med de som bokar privat. 

Totalt har 5 463 körprov för A1, A2 och A genomförts och av dem har alltså 3 564 blivit godkända, 3 237 män och 327 kvinnor.

 -  Det är positivt att intresset för att ta MC-körkort håller i sig och att vi äntligen ser en ökning av antalet kvinnor som tar körkort för motorcykel går ner ytterligare, säger Maria Nordqvist, SMC.

Godkända prov 2019 antal 2019 % 2018 antal 2018 % Kvinnor 2019
Teori 5442 52,8 4734 52,68 538
Körprov A 2709 65,5 2696 69,4 256
Körprov A2 575 69,2 569 73,4 56
Körprov A1 280 56,2 245 55,8 15
Totalt körprov 3564 63 3510 70 327

Källa: Trafikverket förarprovsstatistik

Skillnad mellan kön
Statistiken över godkända utifrån kön varierar mycket. Kvinnor underkänns oftare i prov för A1 och A men godkänns i högre grad i körprov för A2. I teoriprov syns ingen skillnad.  SMC har påpekat detta under många år vilket ledde till förändrade körprov 2015. SMC har genomfört en enkätundersökning som visar att kvinnor tar fler lektioner i trafikskola, anmäler sig till trafikskola i större utsträckning och övningskör fler mil än män. Kvinnor är dessutom äldre än män när de tar A-körkort. Godkännandegraden varierar också väldigt mycket mellan Trafikverkets förarprovskontor. .

Tabellen nedan visar godkännande för respektive prov. Kolumnen "Privat-skola" visar skillnaden i godkännandegrad utifrån hur eleverna bokat prov.

Andel godkända % Kvinnor Privat-skola Män Privat-skola
Kunskapsprov 52,6 52-55 52,8 50-64
Körprov A 57 48-63 66,5 57-75
Körprov A2 74,6 65-89 68,7 60-77
Körprov A1 36,6 28-58 58 52-67

Källa: Trafikverkets förarprovsstatistik. 

Länk Trafikverkets förarprovsstatistik