Solna inför avgifter för MC-och mopedparkering

2017-04-18

Vid kommunfullmäktiges möte i Solna kommun 16 mars beslutades att införa P-avgifter för motorcyklar och moped klass I som parkerar vinkelrätt mot gatsten. Detta har tidigare varit gratis och mycket uppskattat av MC-och mopedägare som parkerar i Solna. Någon förklaring till varför detta ändrats har inte kommunen lämnat. SMC och SMC Stockholm har dels hjälpt en medlem bosatt i kommunen att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, dels ställt frågor till kommunen om bakgrunden till beslutet. Självklart hoppas SMC att man ändrar beslutet!

Solna kommun har inte särskilt många avgiftsfria parkeringar avsedda enbart för tvåhjuliga MC och moped klass I. De finns inte heller på någon P-karta.  Man har däremot haft en mycket populär regel bland MC-och mopedägare:

" Med avvikelse från 3 kap 52 § andra stycket trafikförordningen får inom Solna kommun motorcyklar och mopeder klass 1 på gata, väg, parkeringsplats, som markerats i gatans längdriktning eller på annan allmän plats parkerats vinkelrätt mot kantsten eller motsvarande avgränsning. Tillåtelsen gäller endast under förutsättning att avståndet mellan kantstenen eller motsvarande och fordonets yttersta del mot körbanan är högst 2.0 meter. Om avgiftsplikt gäller för i 1 § beskrivna platser, gäller denna inte i bestämmelsenangivna fordonsslag."

Motorcyklar och mopeder har, med stöd av denna föreskrift, kunnat parkera gratis mellan bilar. 

En medlem i Solna hörde av sig till SMC i början av april sedan hen fått höra att P-avgift införts för motorcyklar som parkerar på detta sätt från och med 16 mars. Ingen information finns på kommunens hemsida om detta. Ingen information har gått ut till kommuninvånarna. Det finns ingen utredning på hemsidan om varför kommunen väljer att ta samma avgift för en MC och moped klass I som för en personbil. Det finns ingen utredning om vilka problem kommunen haft med att ordna MC- och mopedtrafiken som lett fram till beslutet i fullmäktige.  Det finns ingen information om boendeparkeringstillstånd för MC och moped klass I. 

SMC har därför hjälpt en medlem att överklaga beslutet i Solna kommunfullmäktige från 16 mars.  SMC har också ställt ett antal frågor till Solna kommun angående beslutet. Vi har tyvärr  inte fått svar men återkommer självklart när vi vet mer.  Givetvis hoppas SMC att kommunen ändrar beslutet och återgår till den tidigare mycket uppskattade P-regeln för MC och moped klass I i Solna. 

Överklagandet till Förvaltningsrätten

Solna kommun - om parkering


Motorcyklar och mopeder tar upp betydligt mindre utrymme än en personbil. 

Nya föreskrifter i Solna kommun från 16 mars 2017. 
Tidigare föreskrifter i Solna kommun från 2011.