SMC tycker till om Nationell Transportplan

2017-02-24

Trafikverket har under en månad haft möten runt om i landet och berättat om Nationell Plan. Det handlar om hur man ska använda anslagna medel på väg och järnväg. Trafikverket utgår från Fyrstegsprincipen och SMC har skickat in förslag på hur denna princip kan tillämpas för att skapa en säkrare vägmiljö även för oss som kör MC.

Utifrån infratstrukturpropositionen och kommande direktiv ska Trafikverket, i samspel med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer, ta fram ett förslag till Nationell plan för transportsystemet för åren 2018-2029. Förslaget ska lämnats till regeringen sommaren 2017.

Trafikverket har bjudit in organisationer, näringsliv, kommuner med flera att komma med inspel till planeringsarbetet. Dessa inspel ska utgöra underlag i Trafikverkets arbete med förslaget till Nationell transportplan. 

Eftersom regeringen aviserat att fokus i trafiksäkerhetsarbetet ska ligga på de oskyddade trafikanterna hoppas SMC att Sverige ska följa andra länders exempel och satsa öronmärkta medel på MC. I SMC:s inspel till Trafikverket har vi utgått från Fyrstegsprincipen (Tänk Om, Optimera, Bygg Om, Bytt Nytt) och lämnat mängder av förslag på förbättringar av vägmiljö för att inte bara öka framkomlighet utan även säkerheten för MC- och mopedförare. 

SMC:s förslag

Tänk om

(inom parentes de länder där detta genomförs och där Trafikverket kan få mer information).

-          Säg i alla sammanhang att oskyddade trafikanter är: cyklister, fotgängare, mopedister och motorcyklister.  Uteslut inte MC och moped vilket tyvärr sker idag.
-          Se motorcyklister och mopedister som en trafikantgrupp som bidrar till ökad framkomlighet och tillgänglighet (Australien)
-          Använd de skatter och avgifter (350 miljoner kr) som varje år betalas in av MC-ägare till att skapa en säkrare vägmiljö för MC ( Australien)
-          Samverka lokalt, regionalt och nationellt med SMC för att skapa säkare vägmiljöer (Norge)
-          Information – använd SMC som kanal för att sprida information gratis.
-          Innan räcken monteras, ställ alltid frågan om vägmiljön kan säkras utan att hinder monteras i vägens säkerhetszon (Norge, Australien, Tyskland)
-          Använd informationen om vilka skador som de dödade och allvarligt skadade motorcyklisterna får av respektive räckestyp och annan vägutrustning (Trafikverket och Transportstyrelsen). Sprid informationen till inköpare, de som arbetar med trafiksäkerhet och de som arbetar med drift och underhåll.
-          Gå igenom alla befintliga regelverk för planering, utformning, drift och underhåll och inkludera MC i samtliga delar (Australien)
-          Gör haveriutredningar på vägar där många oskyddade trafikanter dödats av vägutrustning på kort tid ( t ex E6 där fyra MC-förare dött på elva månader på en kort sträcka, samtliga efter krock med mitträcke).
-          Utbilda inköpare, ingenjörer, arkitekter, planerare, projektledare med flera i  säkrare vägutformning, drift och underhåll för MC och moped (Frankrike, NL, Tyskland, Norge, Australien, UK).

Optimera

-          Se motorcyklister och mopedister som en trafikantgrupp som bidrar till ökad framkomlighet och tillgänglighet – inte som ett problem (Australien)
-          Använd döda ytor i gatumiljö och P-hus för MC-parkeringar (Norge)
-         Publiera det officiella ställningstagandet SMC väntat på sedan 2009. Förklara att det är tillåtet enligt Trafikförordningen för MC att köra i kollektivkörfält och att Trafikverket inte har något emot detta (UK, Norge, Grekland, Spanien m fl).
-         Informera om säkra vägar för inhemska knuttar och turister ( d v s vägar där det inte finns räcken med oskyddade stolpar, där friktionen är bra och där risken för olyckor är låg). Varna för vägar där många olyckor sker.
-          Inför nya varningsskyltar för kurvor som visar kurvans radie. I olycksdrabbade kurvor- lägg till rekommenderad hastighet och tilläggsskylt MC (Sydafrika, Australien m fl).
-          Använd mitträfflor och omkörningsfält istället för mitträcken.
-          Använd alltid underhålls- och lagningsmetoder som inte innebär en ökad olycksrisk.

Bygg om

-         Montera aldrig räcken med oskyddade stolpar på TENT-vägarna (Spanien, Portugal)
-         Inled ett innovationsarbete rörande räcken som ska användas på TENT-vägarna
-         Byt ut all vägutrustning som dödat och skadat en oskyddad trafikant.
-          Minimera förekomsten av hinder i vägmiljön, främst i korsningar, med hänsyn till den höga olycksrisken (Norge, Frankrike, Tyskland, Australien m fl).
-          Minimera förekomsten av rondellutsmyckningar med hänsyn till den höga olycksrisken (dödsolycka och svåra olyckor finns i STRADA).
-         Välj alltid förlåtande sidoområde istället för sidoräcke (Spanien, Portugal, Norge).
-         Godkänn aldrig sidoräcken i ytterkurvor. Om detta måste ske, montera MPS på alla sidoräcken i ytterkurvor (Spanien, Portugal, Norge).
-         Se över alla hinder i övrigt i vägmiljön i ytterkurvor – ta bort allt som är möjligt (Norge)
-         Dagens avstånd mellan räcke och körbana är inte tillräckligt för oskyddade trafikanter. Se över detta avstånd utifrån den forskning som finns och skapa säkert avstånd för alla trafikanter (IRAP, VTI,Elvik, Finland, m fl).
-         Bredda ytterkurvor på olycksdrabbade vägar (Säkrare sidoområde för motorcyklister, Thomson m fl 2015).
-         Använd eftergivliga stolpar för MC och moped i tätort och på olycksdrabbade platser (UK, säljs i Sverige av ATA).
-         Använd mitträfflor och omkörningsfält istället för mitträcken

Bygg nytt

-          När nya vägar byggs, investera i vägutrustning som är säker för alla trafikanter
-          När nya vägar byggs, utgå från de oskyddade trafikanterna i fråga om avstånd till hinder i mitten och sidan av vägen.
-          När nya vägar byggs, skapa vägrenar där trafikanter kan stanna om de får punktering eller liknande.

Motorcyklister dödas och skadas i samband med vägunderhåll

Inom ramen för regeringens utpekade fokus på satsningar på oskyddade trafikanter behövs även satsningar för att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i samband med drift och underhåll samt brist på underhåll. Varje år sker omkring 600 MC-olyckor på grund av grus på belagd väg. Varje år dödas och skadas motorcyklister allvarligt där vägarbete och vägunderhåll bidragit till olyckan.  Detta är inte acceptabelt och här utgår SMC från att Trafikverket tar både regeringens utpekade fokus och Nollvisionen på allvar. Ingen ska behöva dö på grund av slarv och undermåligt arbete i samband med vägunderhåll.

Den vanligaste orsaken till olyckorna är grus från lagningsarbeten, grus från stödremsor och grus från anslutande vägar. Här finns utrymme för åtgärder inom ramen för fyrstegsprincipen.  Det handlar om att välja lagningsmetoder som inte innebär risk för halka, att kvalitetssäkra de utförda reparationerna, att kontrollera att kontrakten efterlevs samt att införa krav på underhåll som inte innebär att trafikanter riskerar att dödas och skadas då de kör på vägen.

MC-olyckor på ny beläggning är också vanligt och tyvärr har flera dödats de senaste åren. Det har då handlat om ny hal beläggning i kombination med kollision med oskyddade stolpar på mitt-och sidoräcken som är placerade mycket nära körbanan. Detta är en livsfarlig kombination. Trafikverket och entreprenörerna måste garantera att trafikanterna kan köra på en väg utan att riskera livet då den fått ny asfalt. Vägunderhåll ska inte leda till att trafikanter dödas och skadas för livet.

SMC:s skrivelse med inspel till Trafikverket, skickad 23 februari 2017

Trafikverkets hemsida om Dialogmöten i anslutning till Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029. 

Regeringen - Nystart Nollvisionen med fokus på oskyddade trafikanter


Säkrare räcken för alla trafikanter, även motorcyklister föreslås av SMC för ökad säkerhet - för allaEnhetlig friktion på hela vägbanan, även installationer som Actibump, brunnslock och stålplattor som används i vägarbeten. Detta leder till MC-olyckor. 

 


Snabbare sanering i samband med spill och samarbete med alla aktörer för att minska spill i trafiken som leder till allvarliga olyckor.

 


Montera inga räcken med oskyddade stolpar och se över regelverk så att det skapas säkra sidoområden och vingelutrymmen för MC-.och mopedförare.

 


Ny beläggning FÅR INTE vara så hal att motorcyklister kör omkull och dödas/skadas allvarligt. Ändå händer detta varje år och ofta blir skadorna betydligt allvarligare p g a räcken

 


Den här åtgärden- att få köra MC i bussfil-  är i princip gratis och den som MC-förare rankar högst för ökad trafiksäkerhet. Ändå har vi efter åtta år inte fått ett officiellt ställningstagande i frågan. 

 


Att städa bort vassa föremål från vägmiljön, även sidoområdet, är mycket viktigt för oskyddade trafikanter och särskilt i kurvor som här där olycksrisken är hög. 

 


Förstärkta stödremsor är viktigt för alla som åker på två hjul; MC, moped och trampcykel. SMC föreslår att detta blir ett generellt krav i hela landet, idag är det bara i Trafikverket Region Väst.