Personuppgifter i IdrottOnline

2017-03-15

Klargörande om överföring av persondata till IdrottOnline och en ursäkt till alla som oroats över detta.

I egenskap av SMC:s Generalsekreterare vill jag be om ursäkt till de medlemmar som känner sig oroliga och/eller arga i och med utskicket från IdrottOnline och klargöra SMC ställningstagande kring medlemmarnas personuppgifter i förhållande till IdrottOnline.

SMC har givetvis inte för avsikt att oroa sina medlemmar. Det visar sig dock att en del medlemmar känner sig oroliga och/eller arga i och med att SMC fört in personuppgifter i medlemsregistret IdrottOnline. Detta är beklagligt och SMC ber om ursäkt. Givetvis bistår SMC med att ta bort medlemmarna från IdrottOnline om så önskar. Meddela via denna länk så tas personuppgifterna bort från IdrottOnline, dock kvarstår personuppgifterna i SMC:s nuvarande medlemsregister Visma CRM/Global – varifrån SMC administrerar utskick av t.ex. MC-folket, SMC Boken, medlemskort m.m.  

SMC har blivit medlem i Svemo och Svemo har anslutit sig till SMC, se länk. Svemo är i sin tur underordnad Riksidrottsförbundet. Förutom att SMC och Svemo gemensamt blivit drygt 150.000 medlemmar, och därmed ännu mer politiskt slagkraftiga i sina argument, finns andra incitament för medlemskapet i Svemo. Exempelvis kan SMC utveckla sin verksamhet både inom utbildning, klubbverksamhet, SMC Sport och FIM rally. Det finns även utrymme för att erhålla bidrag, men en förutsättning är att SMC:s medlemmar förs in i Riksidrottsförbundets medlemsregister IdrottOnline.

Riksidrottsförbundet som förfogar över IdrottOnline är en tredje part till vilken SMC har fört över personuppgifter. På förekommen anledning har SMC gjort en intresseavvägning och bedömt att det finns ett berättigat intresse, för SMC och dess medlemmar, som väger tyngre än SMC:s medlemmars intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. (Se 10 § punkten f i Personuppgiftslagen, PUL) Både verksamheten och medlemmarna vinner på att personuppgifterna överfördes till medlemsregistret IdrottOnline. SMC har haft sina medlemmars bästa för ögonen då personuppgifterna överfördes till IdrottOnline.

SMC jurist var nyligen på utbildning hos datainspektionen och det påbörjas nu ett arbete runt tillämpningen av nya dataskyddsförordningen som ska ersätta PUL nästa år. SMC:s mål är att ha starkast möjliga säkerhet runt all medlemsdata. Ingen ska behöva vara orolig över att finnas i vårt medlemsregister!

SMC vill förtydliga att IdrottOnline inte är en förening eller organisation - det är ett administrationsverktyg för att bland annat underlätta administrationen runt SMC:s verksamhet. SMC använder i dagsläget Visma CRM/Global som medlemsregister men kompletterar nu med IdrottOnline för administration av LOK-stöd och verksamhetsbidrag m.m. SMC kommer att utvärdera IdrottOnline och om det visar sig att det är bättre än nuvarande system har SMC för avsikt att framöver använda IdrottOnline som administrationsverktyg.    

Beträffande det mail som IdrottOnline skickat ut till SMC:s medlemmar kan du som medlem endast gå in och läsa samt redigera dina egna personuppgifter. Det finns över huvud taget ingen rättighet att läsa andra medlemmars personuppgifter. Märk väl om du uppdaterar dina personuppgifter genom att ändra tex adress på IdrottOnline måste du även meddela SMC denna uppdatering. 

Det bör även förtydligas att SMC inte har blivit någon idrottsförening i och med medlemskapet i Svemo och överföringen av personuppgifter till IdrottOnline. Utan SMC:s verksamhet kommer fortsättningsvis bedrivas som tidigare.    

 

Jesper Christensen