Ja till förbud mot handhållen mobiltelefon

2017-10-10

Diskussionerna har varit många och långa om handhållen mobiltelefon ska vara tillåtet eller inte i Sverige. Under hösten har Transportstyrelsen skickat ut ett förslag på remiss som innebär att handhållen mobiltelefon förbjuds. SMC är positiva till förslaget eftersom alltför många motorcyklister skadas och dödas av distraherade och ouppmärksamma förare i andra fordon. Felaktig mobiltelefonanvändning kan ha bidragit till dessa olyckor.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utvördera och utreda befintlig lagstiftning om användning av kommunikationsutrustning under färd. Utredningen är på hela 120 sidor och tar bland annat upp olika orsaker till varför svensk lagstiftning bör ändras. 

Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig och har inte uppnått önskad effekt. Trafikanterna fortsätter att använda mobiltelefoner och annan utrustning på ett trafikfarligt sätt. Dessutom visar utredningen att Sverige inte uppfyller kraven i Wien-konventionen.  Svenska trafikanter är inte heller medvetna om innebörden i gällande lagstiftning. Den är dessutom otydlig och svår att tillämpa för polis. Endast cirka 80 personer per år har rapporterats för överträdelser. Trots kampanjer är mobiltelefonanvändning under körning omfattande. 

SMC är positiva till den fetmarkerade förändringen av gällande regler som föreslås av Transportstyrelsen:  "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Föraren får därvid inte använda mobiltelefon på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

SMC föreslår också att polisen i olycksutredningar gör rutinmässiga sökningar hos mobiltelefonoperatörerna, på samma sätt som i UK och USA. Det borde vara lika självklart som att kontrollera körkortsinnehav och göra alkohol- och drogtester. 

SMC föreslår skärpta påföljder i de fall där trafikanters körning leder till dödade och svårt skadade. I Riskutbildning för MC ingår problematiken med att andra trafikanter inte uppmärksammar MC och mopeder medan det saknas i riskutbildning för bil. Det borde vara ett självklart inslag och dessutom enkelt att implentera då det finns färdiga övningar på Risk2 för MC.

Läs hela remissvaret från SMC.

Läs Transportstyrelsens utredning. 

Vad gäller idag - frågor och svar på Transportstyrelsens hemsida. 


Klipp från Transportstyrelsens kampanj "Sluta rattsurfa"