SMC om kontrollbesiktning

2016-01-11

Frågan om utglesning av kontrollbesiktning för bilar är högaktuell sedan Transportstyrelsen presenterat ett förslag om att glesa ut kontrollerna för bilar. För motorcyklar glesades intervallet ut redan 2004 vilket varken lett till fler dödsolyckor eller fler underkännanden vid kontrollbesiktning. I SMCs svar på regeringens remiss i frågan är SMC positiva till en bortre gräns när historiska fordon besiktningsbefrias. Ytterst få olyckor beror på tekniska fel, oavsett om det gäller ett nytt eller gammalt fordon. Fler flygande kontroller skulle sannolikt ha större effekt på trafiksäkerheten tror SMC.

Sverige är det enda nordiska land som har kontrollbesiktning av motorcyklar. Vår olycksstatistik är jämförbar med övriga länder trots detta. 

Få olyckor beror på tekniska fel. Av 477 omkomna på tvåhjulig motorcykel sedan 2005 har tekniska brister i fordonet konstaterats i elva olyckor, vilket motsvarar 2,3 procent. Ser man på vilka bristerna som angetts som bidragande faktor till dödsolyckan är det svårt att säga att en kontrollbesiktning faktiskt hade gjort att olyckan undvikits.

Besiktningsbefrielse av historiska fordon 
Transportstyrelsen föreslår att man ska kunna  föreskriva om undantag från kontrollbesiktning, till exempel för historiska fordon och tävlingsfordon. Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor har det skett nio dödsolyckor på en motorcykel äldre än 30 år sedan 2005.  

Endast en av dessa olyckorna kan härledas till ett tekniskt fel – en custommotorcykel med bildäck bak vilket idag inte godkänns på amatör- och ombyggda fordon. Sett till olycksstatistiken ser SMC därför inga hinder att undanta historiska motorcyklar från kontrollbesiktning.

Utökade poliskontroller ger sannolikt bättre effekt på trafiksäkerheten

En ökad polisnärvaro på vägarna med fler kontroller av polis som undersöker om MC-föraren har körkort, är nykter, äger motorcykeln han/hon kör och att motorcykeln är i trafik och registrerad för landsväg skulle sannolikt  ge högre trafiksäkerhetsvinster än enbart en kontroll av fordonet i kontrollbesiktning och/eller flygande inspektion.

Trafikverkets djupstudier visar att 30 procent av MC-förarma som dödades på tvåhjulig motorcykel 2011-2014 inte hade körkort. Hela 65 procent av gruppen körkortslösa körde en motorcykel som var något/några av följande: avställd/belagd med körförbud /oregistrerad/ oförsäkrad. Motsvarande siffra bland dem som hade körkort var en procent. 78 procent av de körkortslösa var påverkade av alkohol och/eller droger jämfört med nio procent av de som hade körkort.

Problemet återfinns också bland de svårt skadade. Minst 21,5 procent av de svårt skadade på tvåhjulig MC saknade giltigt MC-körkort. 17,5 procent bland de som skadades svårt körde en motorcykel som var belagd med körförbud jämfört med 5,3 procent bland de som har körkort. 

Läs hela remissvaret från SMC.

Om extremt beteende - handlar främst om olovlig körning.