MC- och Mopedstrategi 3.0

2016-03-07

För att öka motorcyklistens säkerhet har Trafikverket i samverkan med berörda organisationer arbetat fram en strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped.

Trafikverket publicerade nyligen MC- och Mopedstrategi version 3.0 på sin hemsida där man beskriver att målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Målet är satt utifrån 2010 års nivå. På motorcykelsidan innebär det dock stora utmaningar för att kunna nå målsättningen. Syftet med den gemensamma strategin är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.

Detta görs främst genom att strategin:

  • pekar ut prioriterade insatsområden
  • identifierar kunskapsbrister
  • klargör deltagande organisationers ambitioner att bidra med egna insatser
  • klargör behovet av FOI-insatser
  • klargör hur uppföljning ska ske

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Prioriterade insatsområden för ökad motorcykelsäkerhet är:

  • öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
  • minska extremt beteende på motorcykel.
  • säkrare motorcyklar
  • säkrare vägar och gator
  • öka fokuset på synbarhet och uppmärksamhet

För att uppnå de nationella trafiksäkerhetsmålen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att det finns mål att följa upp för ett antal indikatorer och att trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen utvärderas tydligt vid årliga resultatkonferenser. Motorcykel- och mopedsäkerhet ingår som en del i det arbetet. I samband med Sveriges moped- och motorcykelråd görs även en årlig avstämning av aktörernas verksamhet utifrån de ambitioner som är beskrivna inom de prioriterade insatsområdena.

SMC har skrivit under strategin, dock med vissa förbehåll och först efter att en rad korrigeringar gjorts. Bland annat har den så kallade 30-punktslistan med förslag till åtgärder, som helhet, lagts åt sidan från strategiarbetet. Listan innehöll åtgärdsförslag som SMC anser vara helt orimliga och helt utan verkan för trafiksäkerhet.