Inriktningbeslut om investeringar klubbades

2016-03-11

Igår fattade Trafiknämnden i Stockholms stad inriktningsbeslut om inköp av P-automater och P-skyltar för 84 miljoner kronor. Detta redan innan remisstiden om parkeringsstrategin är slut och innan fullmäktige fattat beslut om de nya P-reglerna i Stockholm. SMC vädjade innan mötet att ledamöterna inte skulle fatta beslut. Politiska oppositionen reserverade sig mot beslutet. "Det undergräver grundläggande demokratiska spelregler" - skrev moderaterna i ett pressmeddelande samma dag.

Trafiknämnden i Stockholms stad hade sammanträde igår, 10/3. På dagordningen fanns punkten "Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut". Den punkten handlade om att Trafiknämnden ger tjänstemännen i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater och p-skyltar, till ett värde av 84 miljoner kronor. Detta trots att det ännu inte finns beslut om ny parkeringsstrategi. Den ska antas i Trafiknämnden 14 april och kommunfullmäktige 13 juni 2016.

Remisstiden för parkeringsstrategin har inte löpt ut. Remissinstansernas synpunkter beaktas alltså inte och det saknas underlag för beslut. I remissunderlaget står det att Inriktningsbeslut ska fattas i april, efter att förslaget bearbetats utifrån remissynpunkter.

SMC skrev innan mötet till Trafiknämnden och vädjade till ledamöterna att inte fatta beslut under punkt 11 på dagordningen. I skrivelsen framförde SMC att:

"Remisstiden fortfarande pågår varför kommunens tjänstemän inte har sammanfattat synpunkterna från de som berörs av Parkeringsstrategin. Nämndens ledamöter har därmed inte fått ta del av synpunkterna varför ett tillräckligt underlag saknas för att fatta beslut i frågan.
Sveriges MotorCyklister, SMC har träffat företrädare för oppositionen och majoriteten samt tjänstemän i Trafiknämnden. SMC Stockholm har framfört att förslaget saknar en analys av hur det påverkar MC- och mopedåkare samt trängselproblematiken för övriga trafikanter. Vi har skickat in ett svar på Parkeringsstrategin. Vi har begärt att förslaget ska återremitteras då det gäller MC och moped klass I. Inget av detta finns som beslutsunderlag vid dagens möte. Att redan idag fatta beslut om en investering på 84 miljoner strider emot alla demokratiska principer."

Trots detta bestämde sig alltså politikerna att ge tjänstemännen i uppdrag att påbörja upphandlingsarbetet. M, L och C ville ha återremiss av ärendet och valde sen att reservera sig från beslutet.


- Om Trafiknämnden redan igår beslutade om Inriktningsbeslut för investering av nya automater för 84 miljoner kronor har man inte haft ett tillräckligt bra underlag för beslut. Ett exempel är att utredningen helt saknar en analys och konsekvensbeskrivning av vad det innebär för MC- och moped klass I-pendlarna, säger Maria Nordqvist, SMC.

- Att påbörja en upphandlingsprocess utifrån ett underlag som saknar all form av input från remissinstanserna och de som berörs av strategin anser vi vara fel och att man föregår den demokratiska processen.  Det kan dessutom betyda dubbelarbete för tjänstemännen på Trafikkontoret. SMC hoppas på en återremiss av ärendet i den del som rör motorcyklar och moped klass I på grund av bristerna i underlaget, fortsätter hon.

 

 

 

Moderaterna skrev igår ett Pressmeddelande:

Rödgrönrosas parkeringshantering är odemokratisk


På trafiknämnden den 10 mars beslutade den rödgrönrosa majoriteten att föregå remissvaren till den omdiskuterade parkeringsstrategin genom att påbörja en upphandling av parkeringsautomater och parkeringsskyltar till ett värde av 84 miljoner kronor. Moderaterna riktar kritik mot att majoritetens agerande  undergräver grundläggande demokratiska spelregler.

- Förslaget till ny parkeringsplan har engagerat många. Att då föregå remissinstanserna genom att redan nu påbörja en upphandling av skyltar och parkeringsapparater är direkt oansvarigt och visar att den rödgrönrosa majoriteten inte respekterar de beslutsprocesser som finns, säger Cecilia Brinck (M) oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden

- Vi vill att ärendet återremitteras i avvaktan på att remissvaren sammanställts. Att föregå beslutet om parkeringsplanen genom att redan nu påbörja upphandlingen rimmar illa med majoritetens ambitioner om ökat medborgarinflytande och lokal demokrati, säger Cecilia Brinck (M).

Fakta:

Den 10 december beslutade en oenig trafiknämnd att remittera Stockholms stads förslag på ny parkeringsplan. Parkeringsplanen innebär bland annat kraftiga avgiftshöjningar i innerstaden, att avgift införs i stora delar av ytterstaden samt att motorcyklar och mopeder ska avgiftsbeläggas. Förslagen har mött stort motstånd och många är starkt kritiska.

Ärendet är nu ute på remiss och sista dag att inkomma med svar den 14 mars. Flera tunga remissinstanser har ännu inte svara, bland annat behandlar tio av 14 stadsdelsnämnder frågan efter det att trafiknämnden fattat sitt beslut om upphandling av skyltar och parkeringsautomater. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om parkeringsplanen i juni."

Du som bor i Stockholm, kontakta dina lokalpolitiker! Här hittar du ledamöter och ersättare i Trafiknämnden, Stockholms stad.

Läs mer om förslaget och skriv under namnlista mot världens högsta P-avgifter för motorcyklar och EU-mopeder klass I.

Utdrag ur protokoll 10/3

§ 11
Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut
T2012-310–02254

Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1. Trafiknämnden godkänner förslag till inriktning avseende investeringar som behövs för genomförande av plan för gatuparkering.

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja upphandling av parkeringsautomater. Upphandlingen villkoras av kommunfullmäktiges beslut om plan för gatuparkering samt genomförandebeslut för investeringen.

3. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 februari 2016.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Lorena Delgado (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att i första hand återremittera ärendet och i andra hand avslå ärendet samt att därutöver anföra följande:

Förslaget om en ny parkeringsplan är fortfarande ute på remiss med sista svarsdatum den 14 mars 2016. Förslaget till ny parkeringsplan har engagerat många. Att då föregå remissinstanserna genom att redan nu påbörja en upphandling av skyltar och parkeringsapparater är direkt oansvarigt och påvisar att den rödgrönrosa majoriteten inte respekterar de beslutsprocesser som finns. Som exempel kan nämnas att sju stadsdelsnämnder behandlar ärendet den 10 mars och ytterligare tre stadsdelsnämnder behandlar ärendet veckan därpå.

Vi tycker att det är viktigt att den rödgrönrosa majoriteten respekterar de beslutsprocesser som finns och att de synpunkter som kommer in i remissrundan faktiskt beaktas och arbetas in i den parkeringsplan som trafiknämnden och så småningom kommunfullmäktige ska ta ställning till. Att föregå beslutet genom att redan nu påbörja upphandlingen i enlighet med det aktuella ärendet rimmar således illa med majoritetens ambitioner om ökat medborgarinflytande och lokal demokrati. Vi anser därför att ärendet bör återremitteras i avvaktan på att remissrundan för parkeringsplanen samt beslut av densamma har behandlats i trafiknämnden under våren.

Beslutsgång i delen om återremiss
Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Lorena Delgado (V).

Reservation
Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss och sitt förslag.

Ersättaryttrande
Mikael Valier (KD) instämmer i förslag till beslut från vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L) och Karin Ernlund (C).