En sista vädjan om förnuft

2016-04-07

Hojåkare i Stockholm skapar protestgrupper mot nya P-regler.
SMC skickar nu ett brev till Stockholms Trafiknämnd, med en vädjan till ledamöterna. Om de inte ändrar uppfattning, utan föreslår att kommunfullmäktige i juni ska anta förslaget om P-avgifter för motorcyklar - då vill vi samla alla protestgrupper för att tillsammans visa vad vi tycker. Fullmäktigeledmöterna har också fått samma brev.

På Facebook skapas redan protestgrupper mot P-avgifter för MC och moped klass I. SMC vill i det längsta agera enligt demokratiska spelregler, med remissvar, möten, skrivelser och nu en vädjan till lokalpolitikerna att lyssna på folket. Om nämnden ändå fattar beslut som skapar trafikkaos i Stockholm, då kommer SMC att agera som medlemmarna kräver - en manifestation för att visa MC och moped som ett smart och "ytsnålt" fordon som ökar till minskad framkomlighet och minskad trängsel.

 

Brev 7/4 till ledamöter i Trafiknämnden, även skickat till ledamöterna i fullmäktige:

P-strategin kan orsaka trafikkaos - hälsning från Sveriges MotorCyklister

 Hej!

Genom att försämra villkoren för de trafikanter som tar minst utrymme riskerar ni att skapa kaos i trafikmiljön. I andra storstäder i världen löser man trängselproblematik med att göra det enklare för fordon som tar mindre plats, men i Stockholm planerar man att göra tvärtom. Vi befarar att andelen små fordon minskar medan personbilstrafiken istället ökar. I bifogat dokument och nedan hittar ni våra argument. Vi har läst både det första och andra förslaget. Vi har läst Framkomlighetsstrategin. 

Inget hindrar Trafiknämnden från att fatta ett annat beslut som rör MC och moped klass I. Det finns inga hinder att Stockholms stad fortsätter att vara en stad som värnar om de ytsnåla fordonen som bidrar till ökade framkomlighet, som trampcykel, motorcykel och moped klass I  och II. SMC ber er att åtminstone avvakta med beslut i den delen, återremittera och utreda frågan vilket inte skett.

 Då det första förslaget presenterades protesterade SMC/SMC Stockholm eftersom Trafiknämnden föreslagit höjda avgifterna utan någon som helst analys av frågan och vilka konsekvenser det får för trafikanterna. Vi har träffat både politiker och tjänstemän. Vi har skickat namnunderskrifter till de berörda och alla kommentarer från över tusen MC- och mopedägare som pendlar in till Stockholms city. Vi har med alla medel försökt få er beslutsfattare att inse att man inte kan jämställa en motorcykel och moped med en personbil. Tyvärr måste vi konstatera att varken politiker eller tjänstemän hittills har lyssnat på folket.

Lyssna på vad brukarna säger i denna film om P-plan och P-strategin innan ni ska fatta beslut nästa vecka. Här intervjuas även Cecilia Brinck och Daniel Helldén: https://www.youtube.com/watch?v=fWqoTskCt38

Resultatet av våra kontakter med politiker i Trafiknämnden och tjänstemän vid Trafikkontoret

 • Stockholms stad refererar till Framkomlighetsstrategin i arbetet. I den ses motorcyklar som ett ytsnålt fordon tillsammans med trampcykel. Det bör rimligen även gälla moped. Trots detta jämställs MC och mopeder klass I i P-planen och P-strategin med personbil.
 • Innan remisstiden gått ut fattade Stockholms stad beslut om att investera 84 miljoner i nya parkeringsapparater.
 • Förslaget har inte återremitterats i den del som gäller MC och moped klass I. Ingen analys och konsekvensutredning finns därför när ni ska fatta beslut vilket SMC efterlyst.
 • Förslaget säger tydligt att syftet är att minska biltrafiken. Ingenstans förklaras hur avgifterna för MC och moped klass I bidrar till att färre kör bil och ökar tillgång på bilparkeringar med 15 %.
 • Förslaget har reviderat avgifterna för MC/moped något. Att parkera en MC eller moped klass I i en delad MC-ruta kostar i område 1-2 lika mycket som den maximala trängselskatten för bil i Stockholm (100 kronor per dag eller tio kronor per timme). Förslaget innebär sänkt avgift från 13 till 10 kronor per timme i taxaområde 2. Det betyder 2000 kronor per månad för en EU-moped vilket gör Stockholm världsledande på P-avgifter för MC och moped klass I.
 • En MC och moped klass I ska betala lika mycket som bil i taxaområde 5 säger förslaget.  Om 5 mopeder och motorcyklar parkeras i en MC-ruta betalar de 5 gånger mer än en personbil som står på motsvarande utrymme i en bilruta. Det finns ingen förklaring till varför en moped/MC jämställs med personbil. 
 • I det nya förslaget har timavgiften höjts från 7,50 per timme till 10 kr/timme under övrig tid i taxaområde 2. Det finns ingen förklaring till varför avgiften höjs i samband med jämkningen.
 • Förslaget kräver avgift för boendeparkering av MC och moped klass I. SMC tolkar förslaget som att motorcyklar och mopeder ska stå på bilrutor och inte får använda MC-parkeringar i samband med boende. Det finns ingen förklaring till var boendetillståndet ska förvaras.
 • Förare av MC och moped klass I var de enda trafikanterna som saknades i underlaget. SMC föreslog därför att Trafikkontoret skulle bjuda in dessa personer till de fokusgrupper man träffat. Det har man inte gjort.
 • Ett nytt begrepp på parkeringar avsedda för MC och moped klass I har införts, ”besöksparkeringar”. Motsvarande begrepp används inte för personbil. SMC har gång på gång framfört att många som använder MC-parkeringarna gör det i samband med pendling – inte i samband med besök i Stockholm.
 • Trafikkontoret har infört krav på smartphone för att betala avgift för MC- och mopedägare men samtidigt slopat motsvarande krav för rörelsehindrade.  Det finns ingen förklaring till detta.
 • Ingen har lyssnat på SMC:s argument om att MC och moped bidrar till minskad trängsel, ökad framkomlighet och fler lediga P-platser för bilar.
 • Ingen har lyssnat på SMC:s argument om att MC och moped inte bidrar till söktrafik.
 • P-avgifterna ska bland annat gå till att finansiera infartsparkeringar. Hur dessa ska kunna användas av MC- och mopedförare i kombination med den heltäckande skyddsutrustning vi använder för att öka vår personliga säkerhet och minska skaderisken besvaras inte.
 • Det finns ingen förklaring till varför MC och moped klass I jämställs med bil i olika sammanhang. Det ställs t ex inga krav på MC-parkeringar vid nybygge av lägenheter eller på MC-parkering i P-hus. Ändå används dessa argument som gäller bil för att införa P-avgift för MC och moped klass I i både parkeringsplanen och parkeringsstrategi.
 • Det framgår inte om MC-parkeringar i taxa 1 överhuvudtaget blir kvar utöver en timme.

 

En jämförelse med Arlanda

SMC Stockholm har framfört att man är beredd att diskutera en rimlig avgift för att parkera motorcyklar och moped klass I i samband med återremiss av förslaget.  Att parkera på Arlanda är som alla vet inte gratis. Där betalar man 20 kr/dygn eller 400 kronor per månad för att parkera en motorcykel/moped klass I under tak och terminalnära. Att parkera en bil terminalnära kostar 280 kr/dygn ute eller 330 kr/dygn inne. Det blir 5600 - 6600 per månad. Motorcyklar och mopeder betalar därmed 7 procent av bilavgiften på Arlanda. Stockholms stad kräver att MC och moped klass I ska betala 20-100 procent av avgift för bil.

Beräkningsmodellen för MC och moped klass I

Underlag, analys och konsekvensbeskrivning saknas från Stockholms stad som förklarar beräkningsmodellen. Det finns inget som visar att de ökade kostnaderna för att inkludera motorcyklar och mopeder i parkeringsavgiftssystemet kommer att täckas av de föreslagna avgifterna.  Vi konstaterar också att motorcyklar och moped klass I ska betala lika mycket som en personbil om man parkerar i en ruta avsedd för personbil. Eftersom priset är identiskt finns ingen anledning för MC- och mopedägare att klämma ihop sig i samma ruta för att ge utrymme åt andra trafikanter.

Remissvaren

SMC har gått igenom alla remissvar på P-strategin. INGEN remissinstans nämner MC och moped. Ingen nämner att man har problem med motorcyklar och mopeder överhuvudtaget. Det är bilarna som skapar problem i Stockholm och ute i kommunerna – inte tvåhjuliga motorfordon. Många beklagar att smartphones krävs av rörelsehindrade men ingen beklagar motsvarande krav på MC- och mopedägare. Tyvärr säger nästan alla kommuner att förslaget är bra och att man kommer att utgå från detta i sina  kommande P-strategier. Vi befarar därmed att förslaget från Stockholms stad öppnar för fler kommuner att minska biltrafik genom att införa skyhöga P-avgifter för MC och moped klass I utan att överhuvudtaget utreda och analysera detta.

Detta är anledningarna till att SMC skickar detta mail till er. Tänk om inför beslutet 14 april.

Vi står gärna till tjänst inför och efter beslutet.

Till sist, ägna oss åtminstone sex minuter och 36 sekunder!

Lyssna på senator David Leyonhjelm som i Australiens parlament tackar motorcyklisterna för att de kör MC, till exempel för att öka framkomlighet, minska trängsel, minska avgasemissioner, öka tillgång på bilparkeringar, minska slitage på vägar och mycket annat. Stockholms stad har ett internationellt rykte för att vara en stad som är MC-vänlig, t ex genom att tillåta MC i bussfiler och ha avgiftsfria parkeringar. Var rädd om det ryktet! 


Hur var det nu- är motorcyklar och moped klass I ett ytsnålt fordon eller ska de jämföras med personbil? Så här ser det ut i Rom, en helt vanlig kväll utanför en fotbollsstadion. Ingen betalar P-avgift såklart, i Rom uppmuntras användning av tvåhjuliga motorfordon för att minska trängsel. Klicka på bilden för större storlek! 
Foto: FMI Italien.