Besiktningsbefrielse av äldre motorcyklar

2016-12-05

Transportstyrelsen har skickat ut förslag om nya regler för besiktning av fordon. SMC är positiva till Transportstyrelsens förslag att befria motorcyklar äldre än 40 år från krav på kontrollbesiktning. SMC är också positiva till att tävlingsmotorcyklar undantas från kravet då de besiktas i samband med tävling. SMC framför än en gång krav på att besiktningsmans öron inte ska avgöra om en motorcykel godkänns vid bullerkontroll om varvräknare saknas.

Få olyckor beror på tekniska fel. Antalet olyckor har inte ökat sedan kontrollbesiktningen för motorcyklar glesades ut 2004. Det sker inte fler olyckor i länder som inte besiktar MC, t ex i Finland, Norge och Danmark. I EU:s besiktningspaket som ska implementeras i Sverige finns möjlighet att undanta fordon äldre än 30 år. Transportstyrelsen föreslår att den bortre gränsen blir 40 år för MC  vilket SMC är positiva till. Förslaget föreslås träda i kraft februari 2018.

SMC påpekar ännu en gång att en besiktningsmans öron inte är en trovärdig bullermätare på motorcyklar utan varvräknare. SMC anser att ljudmätning alltid bör ske med separata varvräknare utöver denföreskrivna utrustningen. Eftersom besiktningsorganen är de enda som kan utförabullermätningar och beslut om kontrollbesiktning inte kan överklagas strider denna mätmetodmot svensk rättssäkerhet.

SMC lämnar också förslag på ändringar av motorcyklar som inte bör leda till krav på registreringsbesiktning. 

SMC har också svarat på en remiss om flygande inspektioner och krav på kompetens hos besiktningsmän.  Syftet med flygande inspektioner och kontrollbesiktning är att kontrollera att fordon inte har försämrats i otillåten grad. Kontrollerna ska bidra till att upprätthålla en god miljö- och trafiksäkerhet av fordonen.  SMC påtalar i svaret att flygande inspektioner måste genomföras på ett rättssäkert sätt och med syfte att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. De inspektioner som gjordes sommaren 2016 i samband med Classic Car Week och Motorfestivalen i Älvdalen har ifrågasatts av väldigt många deltagare. Denna typ av fordon är inte vanligt förekommande i dödsolyckor, varken för motorcykel eller bil. Miljöpåverkan är sannolikt hög men å andra sidan handlar detta om samlarfordon som används i ytterst liten omfattning under begränsad tid av året och på vissa platser. Här tycks avsikten med de flygande inspektionerna ha varit något helt annat än att öka trafiksäkerheten på vägarna.

SMC:s remissvar angående kontrollbesiktning. 

SMCs remissvar angående flygande inspektioner

SMC:s remissvar angående kompetenskrav besiktningsmän. 


Kanske kommer motorcyklar äldre än 40 år att befrias från krav på kontrollbesiktning 2018?