Avslag på motioner i riksdagen

2016-04-19

Två motioner som rör ökad säkerhet och framkomlighet för motorcyklar avslogs av riksdagen under veckan. Den enda ville att man skulle undersöka möjligheterna till en handlingsplan för att underlätta för motorcyklar i trafiken. Den andra motionen rörde att tillåta motorcyklar i alla bussfiler. Tyvärr fick bägge motionerna avslag, både av Trafikutskottet och riksdagen.

Motioner om motorcyklar
Sten Bergheden (M) uppmärksammar i motion 2015/16:1121 att många i dag har möjlighet att utnyttja motorcykel i stället för bil. För att uppmuntra denna positiva utveckling anser motionären att man bör undersöka förutsättningarna för att ta fram en handlingsplan liksom hur en sådan plan kan omsättas i praktiken för att underlätta för motorcyklar i trafiken.

I motion 2015/16:1797 yrkar Per Klarberg (SD) på att det ska bli tillåtet att köra motorcykel i bussfilerna. Motionären anser att förslaget skulle främja trafiksäkerheten och framkomligheten inte minst i städerna. Han hänvisar i sammanhanget till det framgångsrika försök som gjorts i Stockholm och att det således finns grund för att generellt göra det möjligt för motorcykelförare att använda sig av bussfilerna.

SMC beklagar att varken Trafikutskottet eller riksdagen ser behovet av en särskild handlingsplan för att underlätta för motorcyklister. Det har skett för trampcyklister vilket lett till mängder av insatser och många miljarder satsas på deras framkomlighet och säkerhet. Inte heller detta år ville man öppna alla bussfiler för motorcyklar utan lämnar besluten till kommunerna. Kommuner och statliga väghållaren Trafikverket samarbetar i vägfrågor och Trafikverket har ännu inte avgett ett officiellt ställningstagande om hur man ser på MC i bussfiler. Därför har SMC inte kommit någonstans i frågan. 

Kontrollbesiktning
Dessa motioner försvann helt i skuggan av riksdagens beslut att underkänna Transportstyrelsens förslag till utglesning av kontrollbesiktning av bil till EU:s miniminivå (4-2-2). Man anser att det äventyrar säkerheten. 

För motorcyklar blir det ingen skillnad i besiktningsintervall, vi besiktar redan enligt EU:s miniminivå och det har inte gett några effekter i form av fler skadade och dödade. 

Läs hela betänkandet från Trafikutskottet som antogs av riksdagen. 


Per Klarberg (sd)


Sten Bergheden (m)