SMC:s kommentarer om Uppdrag Granskning

2013-10-10

Upprörda mejl och telefonsamtal strömmar in till SMC. Många har sett onsdagens Uppdrag Granskning på SVT. Programmet redogjorde för hur Trafikverket hemlighöll information om att E4:an bitvis var lika hal som packad snö, trots att det var mitt i sommaren. I programmet berättades om tre olyckor, varav en med dödlig utgång. Strax före programmet sändes fick vi vetskap om att det inte var tre olyckor. Det är värre än så. Det var fyra olyckor på E4 norr om Gävle. Tre av dem skedde den 12 juli.

Här kan du se onsdagens Uppdrag Granskning där reporter Magnus Svenungson visar hur Trafikverket hemlighöll friktionsmätningar vari mätresultatet visade att E4 bitvis var lika hal som packad snö.

Se hela programmet här.

Reportaget om friktionsmätningarna som försvann börjar ca 20.30 in i programmet.

I programmet hör vi hur en representant från Trafikverket berättar att de medvetet valde att inte ge polisen de friktionsmätningar som visade att asfalten bitvis hade samma friktionsvärde som hård packad snö, med andra ord, vägen var fläckvis mycket hal. Detta trots att polisen i sin begäran skrev: "protkoll/mätning från VTI gällande friktionen på nylagd asfalt E 4 vid Testeboån Gävle, Gävle Kommun. Mätningen skall ligga till underlag för att försöka fastställa olycksorsaken i polisens utredning".

Förklaringen som framfördes i Uppdrag Granskning, av Trafikverkets ansvarige, var att man inte ville lämna ut icke kvalitetssäkrat material. Enligt Trafikverkets representant handlade mätningen om en extra mätning, som man vanligtvis inte gör.

SMC har tittat på samtliga mätningar och ser inte att de med underkända friktionstal ska vara svårare att tyda än de med godkända friktionstal. Det står svart på vitt att lägsta värdena är långt under 0,5 vilket är lägsta godkända friktionsvärdet på en vägbana. Med vägbana avses hela vägen där fordonstrafik färdas. Att skarven mellan två filer i samma riktning inte skulle utgöra vägbana motsägs i Trafikverkets egna riktlinjer. Mätningen gick till på samma sätt, men den exakta platsen man mätte på var skarven istället för, som i den mätning med godkänt resultat, i ett av hjulspåren. Även skarven är en del av vägbanan. Se Trafikverkets definition nedan.

SMC har tagit del av samtlig dokumentation som Uppdrag Granskning haft tillgång till. Bland dokumenten fanns: De tre hemliga mätningarna som visar att friktionen var lägre än tillåtet, utskrifter av Trafikverkets interna mailkorrespendens som visar att tjänstemännen på Trafikverket diskuterade vilken mätning de skulle lämna. På Uppdrag Gransknings hemsida finns alla dessa och fler dokument att ta del av för den som är intresserad.

SMC kan inte förstå varför Trafikverket valde att hemlighålla dokument som visar att vägen kan ha varit mycket farlig. Inte heller varför man trots vetskapen om halkan underlät att varningsskylta. Vår önskan är att Trafikverket liksom SMC gör sitt yttersta för att människor inte ska skadas eller dödas i trafiken. Det agerande från Trafikverket, som onsdagens Uppdrag Granskning visar, är inte förenligt med vad SMC anser vara trafiksäkerhetsfrämjande arbete! 

Lämnat till polis och åklagare

SMC har självfallet, direkt vi fått ta del av material, överlämnat detta till polisen i Gävle som tidigare, efter att de endast fått den mätning med godkänt resultat, lade ner förundersökningen. Då SMC överlämnade material som visar helt nya uppgifter öppnade polisen utredningen igen och har nu lämnat vidare till åklagare att utreda om brott är begånget.

SMC träffade åklagaren i samband med att vi överlämnade det sista materialet, en av friktionsmätningarna. Som SMC uppfattar det kommer åklagaren, bland annat, att undersöka om Trafikverket underlåtit att lämna ut offentlig handling vilket är brott mot förvaltningslagen (SFS 1986:223) och om ansvarig tjänsteman har åsidosatt sin uppgift enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap 6.
5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.
I detta fall kommer frågan om det även handlar om försvårande av polisutredning. Detta beskrivs i Brottsbalken, kap 20 Om tjänstefel mm: 1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Vidare ifrågasätts om det är förenligt med Arkivlagen(1980:782) att tjänstemän på en statlig myndighet kastar e-post som, enligt uppgift, bland annat omfattade upprättade handlingar. Uppdrag Grankning begärde ut e-post men fick besked att dessa brev var kastade. Då begärde Uppdrag Granskning istället ut e-postloggen från diariet. I den syns korrespendensen, men själva texten i breven syns inte. Dessa fick dock Uppdrag Granskning av sin anonyma tipsare.

I Brottsbalken 15 Kap, beskrivs mened, falskt åtal och annan osann utsaga. I det aktuella fallet ifrågasätts om Trafikverket, genom att inte lämna ut alla friktionsmätningar, försvårat polisutredningen. Polismyndigheten har förutsatt att man fått de mätningar som genomförts och fattat beslut att lägga ner utredningen utifrån detta.

Trafikverkets definitioner och metodbeskrivningar

Enligt Trafikverket är definitionen av vad som är en vägbana solklar. Vägbana är enligt VGU, Trafikverkets eget regelverk för vägar och gators utformning: "Körbana och eventuella vägrenar och uppställningsfält och cykelfält". 
Självklart är beläggningsskarv en del av vägbanan. För en motorcyklist som färdas på två hjul kan även en smal skarv vara en risk att passera om den har värden som motsvarar packad snö och is.

För SMC är det självklart att kraven på friktion enligt Trafikverkets regelverk gäller hela vägbanan, även beläggningsskarven.
För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104, alternativ 2.”

Metoden för friktionsmätningen fastställdes redan 1990 och utförs oftast av VTI. Den säger:
"Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del."
Metoden säger klart och tydligt att man ska mäta annat än hjulspår om man med blotta ögat kan se att andra delar av vägbanan bedöms ha lägre friktion. Det gjorde man på E4 norr om Gävle.

VVFS 2003:140, Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler), kap 6, Säkerhet vid användning.
VGU 2012:199, Definitioner och grundvärden, om vägbana sidan 39.
Friktionskrav finns i TRVKB 10 Bitumenlagda lager, kap 10.1
Bestämning av friktion på belagd yta, Metodbeskrivning 104:1990. 
Tidigare nyhet där SMC dementerar hal beläggning.

Räddningstjänstens bild från olycksplatsen

 

 

 

Uppdrag Granskning intervjuas SMC:s ordförande Tomas Bergström